SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hántải về 8.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.99 Kb.
S 45 TRUNG BÌNH
第四十五号簽 中平

好把地心力耕耘
彼此山頭總是墳


陰地不如心地好
修為到底却輸君
m ch hán
Hảo tâm bả địa lực canh vân
Bỉ thử sơn đầu tổng thị phần
Âm đia bất như tâm địa hảo
Tu vi đáo để khước thâu quân
Dịch
Gắng sức đem lòng để cấy cày
Đây đó núi sâu lắm mộ thay
Đất âm đâu giống lòng người tốt
Thay dời sau mới chẵng thua ai

Tích ; Cao Tổ ngộ Đinh công

Thánh ý : Lòng phải tốt , đất mới đẹp , bệnh tức an , tụng được lý , tài chớ cầu , tạm giữ mình , người đi tới , sau có vui .

Tô Đông Pha giải : Sửa lòng tốt đẹp , không có nghỉ sai , tạm theo thân phận , sẽ được trời giúp , đừng đua theo người , phước lộc tốt tươi , con cháu vui vẽ , đều do thiện lai .
Xăm đúng câu
Tôi anh cầu khấn ý như nhau,
Cùng đem lòng dạ hỏi trời cao
Nguyện hoàn so lai thua đôi chút
Việc kiện dử lành biết tính sao




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.SỐ 46 TRUNG BÌNH
第四十六号簽 中平

君是山中萬戶候
信知騎馬勝騎牛


今朝馬上看春色
爭似騎牛得自由
m ch hán

Quân thị sơn trung vạn hộ hầu


Tín tri kỵ mã thắng kỵ ngưu
Kim triêu mã thượng khan xuân sắc
Tranh tự kỵ ngưu đắc tự do
Dịch
Người đây cao số tướng công hầu
Biết rằng cưỡi ngựa thắng ngồi trâu
Hôm nay lưng ngựa xem hoa núi
Thua trâu tự tại giữa đồng màu

Tích : Cô nhi báo oán

Thánh ý : Danh với lợi , chớ tham cầu , tụng không thuận , nhiều trở ngại , người đi trể , hôn không hứa , Mưu hành sửa , nên an tịnh .
Tô Đông Pha giải : Đã sẵn phú quí , thắng hơn người thường , càn có càn tham , họa vào như thắng , nên theo bổn phận , an hưởng hòa bình , khuyên người yên chổ , qua khỏi vận tai .
Xăm đúng câu
Lòng sáng việc làm hóa muội mông
Muội mông bổng trở lại sáng lòng
Diệu kế sanh nhiều nay biến ngốc
Thủ phận an tâm mọi việc thông




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương