SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hántải về 9.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.02 Kb.
S 47 HẠ H
第四十七号簽 下下

與君萬語復千言
衹欲平和雪爾寃


訟則終凶君記取
試於清夜把心捫
m ch hán

Dữ quân vạn nhữ phục thiên ngôn


Chỉ dục hòa bình tuyết nhĩ oan
Tụng đắc chung hung quân ký thủ
Thí ư thanh dạ bả tâm môn
Dịch
Ngàn lời vạn ngữ nói người hay
Đợi tuyết chảy tan rửa oán này
Kiện tụng khổ cùng ghi nhớ lấy
Đem lòng suy nghĩ cạn đêm nay

Tích : Sở Hán giao tranh

Thánh ý : Tụng chớ theo , sợ vướng hình , tài đừng tham , bệnh chưa lành , đi trở ngại , hôn khó thành , tạm theo lý , được hòa bình .Tô Đông Pha giải : Kiện tụng sau hung , không cần nói nhiều , nếu được hòa bình , oán xưa sẽ tan , mọi việc mưu tính , đều nên cấn thận , tự xét lại mình , họa tự giảm ngay .
Xăm đúng câu
Lòng dạ sáng trong thân gặp lành
Đâu cần dụng kế dựa trời xanh
Khuyên ai chổ vắng lo tu tỉnh
Họa đến thân này sẽ đổi nhanh




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.


SỐ 48 TRUNG BÌNH
第四十八号簽 中平

登山渉水正天寒
兄弟姻婚那得安


不遇虎頭人一援
全家誰保汝重歡
m ch hán

Đăng sơn thiệp thủy chánh thiên hàn


Huynh đệ hôn nhân na đắc an
Bất ngộ hổ đầu nhân nhất viện
Toàn gia thùy bảo nhữ trùng hoan
Dịch
Trời rét trèo non vượt suối ngàn
Hôn sự anh em nào được an
Đến lúc năm dần người quí giúp
Yên ổn cã nhà vui ngập tràn

Tích : Triệu ngũ Nương tìm chồng .

Thánh ý : Gặp quí nhân , tụng hòa bình , bệnh lo hiểm , chớ cầu danh , tài vật hao , hôn nên đình , ngày tháng dần , được thuận hanh .Tô Đông Pha giải : Trèo lội gian nan , thời vận lổi sai , gia đạo không tốt , việc nhiêu gập gềnh , gặp người phú quí , dùi dắt mới nên , nếu không ai giúp , khó thoát hậu họa .
Xăm đúng câu
Dể sau trước khó số trời cho
Việc chẵng vẹn toàn nghỉ cũng lo
Có được quí nhân nâng dắt giúp
Cuỡi hạc eo còn thắt đai to




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương