QuyếT ĐỊnh về việc điều chỉnh dự toán bước lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi côngtải về 12.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích12.94 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

––––––

Số:1604/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––

Hßa B×nh, ngµy10 th¸ng 7 n¨m 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán bước lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

công trình đường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình.
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư­ và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29-9-2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung, một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 về quản lý dự án đầu tư­ và xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 17-7-2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Thịnh Lang ( nay là đường Thịnh Lang), thị xã Hoà Bình- Giai đoạn I;

Căn cứ Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 29-6-2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc duyệt đề cương khảo sát, thiết kế và dự toán bước lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng Đại lộ Thịnh Lang ( nay là đường Thịnh Lang), thành phố Hoà Bình;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản thẩm định số 127/SGTVT-KT ngày 29-6-2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán bước lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình đường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, như­ sau:

1. Nội dung công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công: Giữ nguyên như nội dung Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 29-6-2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Dự toán khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh được duyệt: 869.839.000 đồng (Tám trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm ba mưoi chín nghìn nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí khảo sát : 300.959.000 đồng.

- Chi phí thiết kế : 568.880.000 đồng.

3. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác từ kế hoạch năm 2005.

Điều 2: Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên như nội dung Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 29-6-2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư­, Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHQu¸ch ThÕ Hïng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương