PHỤ LỤc một số chỉ tiêu cơ BẢN ĐÁnh giá KẾt quả CÔng tác nghiệp vụ NĂM 2015tải về 58.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích58.13 Kb.
PHỤ LỤC

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ NĂM 2015

STT


NỘI DUNG CHỈ TIÊU


KẾT QUẢ THỰC HIỆNGHI CHÚ


NĂM 2014


NĂM 2015

I

CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM

1

1

Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạmSố đơn vị được kiểm sát trực tiếp (Số liệu: số lượt ĐV).

2

2

Số kháng nghị, kiến nghị trong kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạmSố liệu: số văn bản

II

CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC BẮT, GIỮ VÀ CHẾ ĐỘ GIAM, GIỮ

3

1

Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụSố văn bản thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (Số liệu: số văn bản).

III

CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN HÌNH SỰ

4

1

Số bản yêu cầu điều traSố bản yêu cầu điều tra, Viện kiểm sát đã ban hành trong thời điểm báo cáo (Số liệu: số văn bản)

5

2

Án bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo Công văn số 234/TANDTC-HS ngày 17/9/2014 của TAND tối cao- Số vụ VKS trả hồ sơ ĐTBS theo CV 234 (Số liệu: số vụ).

- Số vụ TA trả hồ sơ ĐTBS theo CV 234 (Số liệu: số vụ).6

3

Án trọng điểmĐược xác định bằng báo cáo đăng ký án điểm có xác nhận của 3 cơ quan tố tụng (Số liệu: số vụ án).

7

4

Ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động KS điều traSố văn bản thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (Số liệu: số văn bản).

IV

CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ

8

1

Phối hợp với Tòa án tổ chức phiên toà rút kinh nghiệmPhiên toà được tổ chức cho cán bộ, KSV tham dự để rút kinh nghiệm, học tập kỹ năng; báo cáo VKS cấp trên để theo dõi (Số liệu: số phiên tòa).

9

2

Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụSố thông báo rút kinh nghiệm bằng văn bản (Số liệu: số văn bản).

V

CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ

10

1

Phối hợp với Tòa án tổ chức phiên toà rút kinh nghiệmPhiên toà được tổ chức cho cán bộ, KSV tham dự để rút kinh nghiệm, học tập kỹ năng; báo cáo VKS cấp trên để theo dõi (Số liệu: số phiên tòa).

11

2

Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụSố Thông báo rút kinh nghiệm bằng văn bản (Số liệu: số văn bản).

VI

CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH - KINH TẾ - LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

12

1

Phối hợp với Tòa án tổ chức phiên toà rút kinh nghiệmPhiên toà được tổ chức cho cán bộ, KSV tham dự để rút kinh nghiệm, học tập kỹ năng; báo cáo VKS cấp trên để theo dõi (Số liệu: số phiên tòa).

13

2

Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụSố Thông báo rút kinh nghiệm bằng văn bản (Số liệu: số văn bản)..

VII

CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

14

1

Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụSố văn bản thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (Số liệu: số văn bản).

VIII

CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

15

1

Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụSố thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (Số liệu: số văn bản).

IX

CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

16

1

Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụSố văn bản thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (Số liệu: số văn bản)..

XI

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

17

1

Số cuộc thanh tra về nghiệp vụ; về công tác khác


18

2

Số cuộc kiểm tra về nghiệp vụ; về công tác khác


19

3

Số cuộc hội thảo, tập huấn nghiệp vụ do đơn vị thực hiện


20

4

Số cuộc giao ban, hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến


21

5

Số lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do đơn vị thực hiệnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương