P. MsoNormal {mso-style-parent:""tải về 8.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích8.74 Kb.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA


CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3960TCT/ĐTNN NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ GTGT THEO THÔNG TƯ SỐ 84/2004/TT-BTC NGÀY 18/8/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNHp.MsoNormal

{mso-style-parent:"";

margin-bottom:.0001pt;

font-size:13.0pt;

font-family:"Times New Roman";

margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}

span.GramE

{}

-->Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của Cục thuế một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về thủ tục đối với trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 7, Điểm 12 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính. Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên, các trường hợp từ ngày 01/01/2004 cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất nếu có đầy đủ thủ tục hướng dẫn tại Thông tư này, đã tính thuế GTGT, lập hoá đơn GTGT, thanh toán theo giá có thuế GTGT và kê khai nộp thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp chế xuất lập biên bản điều chỉnh giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0%, hoá đơn GTGT để điều chỉnh lại thuế GTGT đã kê khai cho các hoá đơn này.

Để được điều chỉnh giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0% như nêu trên, cơ sở kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp chế xuất gửi trả hoá đơn GTGT đã phát hành, hai bên lập biên bản điều chỉnh lại giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0%, cơ sở kinh doanh lập lại hoá đơn GTGT mới với thuế suất thuế GTGT 0%, trong đó ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn GTGT được thay thế. Trên cơ sở biên bản, hoá đơn GTGT điều chỉnh đã lập và hoá đơn GTGT được thay thế (thu hồi lại) này, cơ sở kinh doanh hoàn trả lại tiền thuế GTGT cho doanh nghiệp chế xuất. Đồng thời, đối với số thuế GTGT đã nộp vào ngân sách Nhà nước cho dịch vụ này cơ sở kinh doanh được kê khai điều chỉnh giảm trong tờ khai thuế GTGT của tháng lập hoá đơn GTGT điều chỉnh và được cơ quan thuế hoàn trả lại theo phương pháp cho bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ tính thuế đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.
: vanban -> Lists -> VBPQConvert -> Attachments
Attachments -> QUỐc hội nghị quyết số: 109/2015/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HÀnh chính nhà NƯỚC
Attachments -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Attachments -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Attachments -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Attachments -> “ÁO ĐƯỜng mềM – CÁc yêu cầu và chỉ DẪn thiết kế”
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ y tế SỐ 493/byt-qđ ngàY 10 tháng 6 NĂM 1994 VỀ việc ban hành tiêu chuẩN ngành artemisinin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương