Mẫu ncnlqg 08 09/2015/tt-bkhcn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 42.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích42.62 Kb.Mẫu NCNLQG 08

09/2015/TT-BKHCN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐI THỰC TẬP, NGHIÊN CỨU
NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI


Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Họ và tên :
Nước đến:
Số ngày đi thực tập, nghiên cứu: ……..ngày, từ ngày ……đến ngày….

-

Căn cứ Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ;

-

Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDDT-BNG ngày 05/12/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục đào tạo - Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn Ngân sách Nhà nước;


-

Căn cứ Thông tư liên tịch 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước;

Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán và tạm ứng ngoại tệ cho đoàn đi…… như sau:
Đơn vị: USD

TT

Nội dung

Tổng dự toán

Trong đó

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán

Đề nghị Quỹ hỗ trợ

Nguồn khác

1

2

3

4

5

6

1

6801- Tiền vé MB, tàu, xe

 

 
 

 

- Vé máy bay
……người x ……USD
- Chi phí đi lại 2 đầu sân bay


 

 
 

2

6805- Phí, lệ phí liên quan

 

 
 

 

- Phí bảo hiểm ( nếu có)

 

 
 

3

6806- Sinh hoạt phí
…..người x ……tháng x …..USD

 

 
 

 


Tổng cộng

 

 
 
……..., ngày ……..tháng ……..năm 20….


Người lập dự toánQuỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệtTổng dự toán:
Số tiền bằng chữ:
Tạm ứng:
-

Vé máy bay

-

Các khoản khácKế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương