ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tếtải về 16.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích16.47 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Số: 436 /ĐHKT-ĐTĐH

V/v: Kiểm tra tiến độ học tập các môn thay thế thi tốt nghiệp của khóa QH-2007-E
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011


Kính gửi:

Lãnh đạo các khoa trực thuộc.

Trường Đại học Kinh tế đã có công văn số 352/TB-ĐTĐH ngày 14/03/2011 về việc thông báo lịch thi các môn thay thế thi tốt nghiệp cho khóa QH-2007-E. Trường Đại học Kinh tế đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên lưu ý những vấn đề sau:1. Tiến độ học tập: Đề nghị các Thầy (Cô) kiểm tra lại tiến độ giảng dạy để có thể kết thúc môn học theo đúng kế hoạch (ngày 04/04/2011 là kết thúc). Nếu không kịp tiến độ nêu trên thì các Thầy (Cô) sắp xếp kế hoạch học thêm sớm cho sinh viên và liên hệ với Phòng Đào tạo để bố trí giảng đường.

2. Các tài liệu nộp cho Phòng Đào tạo: Đề nghị các Thầy (Cô) nộp cho Phòng Đào tạo (Phòng 305 - nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) các tài liệu sau:

2.1. Đề thi: Đối với mỗi môn học, đề nghị các Thầy (Cô) nộp 01 bộ đề thi hết môn bao gồm: 04 đề thi và đáp án. Đối với hình thức thi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm, giảng viên phải ghi rõ là sinh viên làm bài trên tờ đề hay giấy thi. Trường hợp làm bài trên đề thi, giảng viên phải chế bản trên khổ giấy A3 theo mẫu quy định của Nhà trường (theo mẫu gửi kèm hoặc giáo viên vào website của Trường theo địa chỉ http://ueb.vnu.edu.vn/Sub/13/newscategory/119/BM_DTCQ.htm để lấy mẫu chế bản). Nếu trường hợp không chế bản trên giấy A3 theo quy định của Nhà trường thì giảng viên phải cho sinh viên làm bài trên tờ giấy thi. (Lưu ý : Phòng Đào tạo sẽ gửi phong bì đựng đề thi, đáp án thi cho Bộ phận trực giảng đường ở Khu giảng đường NTC và Khu giảng đường Việt-Úc. Đề nghị giảng viên liên hệ với chuyên viên Phòng Đào tạo ở các khu giảng đường để lấy và thực hiện theo đúng mẫu quy định).

Thời gian làm bài thi của môn học như sau:

  1. Hình thức thi viết tự luận:

+ Đối với các môn học từ 3 tín chỉ trở lên: Thời gian làm bài là 120 phút.

+ Đối với môn học 2 tín chỉ: Thời gian làm bài là 90 phút.  1. Hình thức thi trắc nghiệm, bán trắc nghiệm: Thời gian làm bài từ 60 đến 90 phút.

Thời hạn nộp: Trước ngày 04/04/2011.

2.2. Bảng điểm thành phần môn học: Thời hạn nộp là trước ngày 04/04/2011.

2.3. Danh sách điểm danh sinh viên: Thời hạn nộp là trước ngày 04/04/2011.

Đề nghị giảng viên gửi danh sách sinh viên không được dự thi khi kết thúc môn học (chậm nhất một ngày sau khi kết thúc giảng dạy và nêu rõ lý do) để Phòng Đào tạo có căn cứ lập danh sách sinh viên bị đình chỉ thi.3. Lịch chấm thi: Đề nghị giảng viên đến chấm thi trong thời gian từ 18/04/2011 đến 22/04/2011. Địa điểm nhận bài thi: Tại Phòng 305-nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm và đôn đốc giảng viên thực hiện theo đúng kế hoạch.
Nơi nhận:

- Như trên;- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Ban cán sự các lớp (để biết và phối hợp thực hiện);

- Giảng viên (để biết và phối hợp thực hiện);

- Ban Thanh tra (để biết);

- Bộ phận Truyền thông (để cập nhật);- Lưu: VT, ĐT, H5.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ThS. Nguyễn Thị ThưCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương