Danh sách cbgv khoa ngoại ngữ coi thi tuyển sinh đƠt I: Điểm thi tại 986-Quang Trung, trường Đại học Phạm Văn Đồngtải về 5.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích5.97 Kb.
THÔNG BÁO
Mời CBGV Khoa Ngoại ngữ có tên trong danh sách dưới đây tham gia tập huấn công tác coi thi lúc 7 giờ 30 ngày 02/7/2010 tại Giảng đường Trường Đại học Phạm Văn Đồng -986 Quang Trưng, TP Quảng Ngãi.
DANH SÁCH CBGV KHOA NGOẠI NGỮ COI THI TUYỂN SINH
ĐƠT I:

 1. Điểm thi tại 986-Quang Trung, trường Đại học Phạm Văn Đồng

 1. Trần Hữu Ca

 2. Lê Văn Sơn

 3. Trần Thị Mai Đào

 4. Cao Thị Thanh Hải

 5. Phạm Thị Thu Hương

 6. Lê Thị Diệu Lý

 7. Lê Thị An Mỹ

 8. Trần Thị Quý

 9. Trần Thị Thanh Thuỷ

 10. Cao Thị Vân

 11. Trần Quốc Việt 1. Điểm thi Trần Quốc Tuấn

 1. Nguyễn Hữu Chấn

 2. Huỳnh Thị Thu Giang

 3. Võ Thị Kim Hoàng

 4. Mai Thạch Lam

 5. Nguyễn Thị Ngọc Liên

 6. Trần THị Mãi

 7. Nguyễn Tú Nhi

 8. Nguyễn Văn Thắm

 9. Bùi THị Thanh Thuý

 10. Dương THị Ngọc Thuỷ

 11. Phạm Thị Hoang Yến


ĐỢT II: Điểm thi tại 986-Quang Trung, trường Đại học Phạm Văn Đồng


 1. Tr ần Th ị Mai Đ ào

 2. Cao Th ị Thanh H ải

 3. V õ Th ị Kim Ho àng

 4. L ê Th ị Di ệu L ý

 5. Tr ần tH ị M ãi

 6. L ê TH ị An M ỹ

 7. Tr ần Th ị Qu ý

 8. L ê V ăn S ơn

 9. B ùi TH ị Thanh Thu ý

 10. Tr ần Th ị Thanh Thu ỷ

 11. Cao TH ị V ân

 12. Tr ần Qu ốc Vi ệt


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương