Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấT



tải về 2.44 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
PHỤ LỤC VII

DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI XÂY DỰNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT


(Ban hành kèm theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ)

STT

Tên hóa chất theo tiếng Việt

Tên hóa chất theo tiếng Anh

Mã số CAS

Công thức hóa học

Khối lượng giới hạn (kg)

1

Diclo phenyl isoxyanua

Dichlorophenyl isocyanate
(2,4-Dichlorophenyl isocyanate,
3,4-Dichlorophenyl isocyanate, 3,5-Dichlorophenyl isocyanate)

(2612-57-9


102-36-3,
34893-92-0)

Cl2C6H3NCO




2

Clo benzyl clorua

Chlorobenzyl chloride
(2-Chlorobenzyl chloride
3-Chlorobenzylchloride
4-Chlorobenzylchloride)

(611-19-8


620-20-2
104-83-6)

C7H6Cl2




3

Diclo pentan

Dichloropentane
(1,5-Dichloropentane)

(628-76-2)



C5H10Cl2




4

Nitrotoluen

Nitrotoluene
(o-nitrotoluene,
m-nitrotoluene,
p-nitrotoluene)

(88-72-2,


99-08-1,
99-99-0)

C7H7NO2




5

Nitroanilin

Nitroaniline
(2-Nitroaniline,
3-Nitroaniline,
4-Nitroaniline)

(88-74-4,


99-09-2,
100-01-6)

C6H4NH2NO2




6

Nitrophenol

Nitrophenols
(o-Nitrophenol,
p-Nitrophenol,
m-Nitrophenol)

(88-75-5,


100-02-7,
554-84-7)

C6H5NO3




7

Xylyl bromua

Xylyl bromide
(o-xylyl bromide,
m-xylyl bromide,
p-xylyl bromide)

(89-92-9


620-13-3
104-81-4)

C8H9Br




8

Anisidin

Anisidine
(o-Anisidine,
m-Anisidine,
p-Anisidine)

(90-04-0,


536-90-3,
104-94-9)

C7H9NO




9

Clo toluen

Chlorotoluene (o-chlorotoluene m-chlorotoluene p-chlorotoluene)

(95-49-8 108-41-8 106-43-4)

C7H7Cl




10

Toluidin

Toluidine
(o-toluidine,
m-toluidine,
p-toluidine)

(95-53-4,


108-44-1,
106-49-0)

C7H9N




11

Phenylendiamin

Phenylenediamine
(o-Phenylenediamine,
m-Phenylenediamine,
p-Phenylenediamine)

(95-54-5, 108-45-2, 106-50-3)



C6H8N2




12

1-Clo butan

Butyl chloride
(1-Chlorobutane,
tert-Butyl chloride)

(109-69-3, 507-20-0)



C4H9Cl




13

Chì axetat

Lead acetate (Lead(II) acetate, Lead(IV) acetate)

(301-04-2, 546-67-8)

Pb(CH3COO)4




14

Cresol

Cresol
(o-cresol
m-cresol
p-cresol)

(95-48-7 108-39-4 106-44-5)



C7H8O




15

n-propyl iođua

Iodopropane
(n-Propyl iodide,
Isopropyl iodide)

(107-08-4, 75-30-9)



C3H7I




16

Hỗn hống (thủy ngân – natri)

Amalgam
(Sodium mercury amalgam)

(11110-52-4)







17

Các hợp chất của Niken dạng bột có thể phát tán rộng trong không khí (niken monoxit, niken dioxit, niken sulphua, triniken disulphua, diniken trioxit)

(Nickel monoxide,
Nickel dioxide,
Nickel sulphide,
Trinickel disulphide,
Dinickel trioxide)

(1313-99-1, 12035-36-8, 11113-75-0 12035-72-2, 34875-54-2)

(NiO,
NiO2,
NiS,
Ni3S2
Ni2O3)




18

Thủy ngân bromua

Mercury bromide (Mercury(I) bromide, Mercury(II) bromide)

(15385-58-7, 7789-47-1)

(HgBr,
HgBr)




19

Xylen (o-Xylen, m-Xylen, p-Xylen)

Xylene (o, m, p-Xylene)

(95-47-6, 108-38-3, 106-42-3)

C8H10




20

p-Nitro Clo benzen

p-Nitrochlorobenzene

100-00-5

ClC6H4NO2




21

4-Nitro anilin

4-Nitroaniline

100-01-6

C6H6N2O2




22

4-nitro Phenol

Phenol, 4-nitro -

100-02-7

C6H5NO3




23

Anisoyl clorua

Anisoyl chloride

100-07-2

C8H7ClO2




24

Nitroanisol

Nitroanisole

100-17-4

C7H7NO3




25

Canxi clorat

Calcium chlorate

10017-74-3

Ca(ClO3)2




26

Amyl nitrat

Amyl nitrate

1002-16-0

C5H11NO3




27

Bari nitrat

Bari nitrate

10022-31-8

Ba(NO3)2




28

Dinitơ monoxit

Nitrous oxide

10024-97-2

N2O




29

Lưu huỳnh clorua

Sulfur monoclorite

10025-67-9

Cl2S2




30

Triclo silan

Trichlorosilane (Silane, trichloro-)

10025-78-2

HsiCl3

4540

31

Photpho oxyclorua

Phosphorus oxychloride (Phosphoryl chloride)

10025-87-3

POCl3

2270

32

Stibi clorua

Antimony trichloride

10025-91-9

SbCl3




33

Silicon tetraclorua

Silicon tetrachloride

10026-04-7

SiCl4




34

Tin tetraclorua pentahydrat

Stannic chloride pentahydrate

10026-06-9

SnCl4 5H2O




35

Kẽm tetraclorua

Zirconium(IV) chloride

10026-11-6

ZrCl4




36

Photpho pentaclorua

Phosphorus pentaclorite

10026-13-8

PCl5




37

Ozôn

Ozone (trioxygen)

10028-15-6

O3




38

Chì (II) arsenit

Lead(II) arsentite

10031-13-7

Pb(AsO2)2




39

2-Etyl butyl axetat

2-Ethylbutyl acetate

10031-87-5

C8H16O2




40

Magie peclorat

Magnesium perchlorate

10034-81-8

Mg(ClO4)2




41

Hydro iođua

Hydroiodic acid

10034-85-2

HI




42

Hydro Bromua

Hydrogen Bromide

10035-10-6

HBr




43

N,N-Dietyletylendiamin

N,N-Diethylethylenediamine

100-36-7

C6H16N2




44

N,N-Dietylaminoetan ol và các muối proton hóa chất tương ứng

N,N-Diethylaminoetanol

100-37-8

(C2H5)2NC2H5O




45

Benzyl bromua

Benzyl bromide

100-39-0

C7H7Br




46

Hydroxylamin sulphat

Hydroxylammonium sulfate

10039-54-0

(NH3OH)2SO4




47

Etylbenzen

Ethylbenzene

100-41-4

C8H10




48

Vinylbenzen

Vinyl benzene (Styrene)

100-42-5

C8H8




49

Stronti nitrat

Strontium nitrate

10042-76-9

Sr(NO3)2




50

Benzyl clorua

Benzyl chloride

100-44-7

C6H5Cl




51

Thủy ngân nitrat

Mercuric nitrate

10045-94-0

Hg(NO3)2




52

Benzonitril

Benzonitrile

100-47-0

C6H5CN




53

Đinatri hydro arsenat

Disodium arsenate

10048-95-0

Na2HAsO4




54

Clo dioxit

Chlorine dioxide (Chlorine oxide)

10049-04-4

ClO2

454

55

1,2,3,6- Tetrahydrobenzal dehit

1,2,3,6- Tetrahydrobenzaldehyde

100-50-5

C7H10O




56

Benzaldehit

Benzaldehyde

100-52-7

C7H6O




57

Thủy ngân phenyl hydroxit

Phenylmercuric hydroxide

100-57-2

C6H6HgO




58

N-Metyl anilin

N-Methylaniline

100-61-8

C7H9N




59

Phenylhydrazin

Phenylhydrazine

100-63-0

C6H15N2




60

Anisol (metoxybenzen)

Anisole (methoxybenzene)

100-66-3

C7H8O




61

Vinylpyridin

2-Vinylpyridine
3-Vinylpyridine
4-Vinylpyridine

100-69-6 1121-55-7 100-43-6

C2H5C5H4N




62

Acrolein dime (2-Propenal dime)

Acrolein dimer

100-73-2

C6H8O2




63

Hexametylentetramin

Hexamine

100-97-0

(CH2)6N4



  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương