Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang9/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

544

Axit clo platinic

Chloroplatinic acid

16941-12-1

H2PtCl6
545

Axit flo silicic

Hexafluorosilicic acid

16961-83-4

H2SiF6
546

Nhôm bo hydrit

Aluminium borohydride

16962-07-5

Al[BH4]3
547

Clopyralit

Clopyralid

1702-17-6

C6H3Cl2NO2
548

Kali hexafluoroarsenat(V)

Potassium hexafluoroarsenate (V)

17029-22-0

KAsF6
549

Isopropyl nitrat

Isopropyl nitrate

1712-64-7

C3H7NO3
550

2,3,7,8-tetraclo dibenzo-p-dioxin

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin

1746-01-6

C12H4 C14O2

1

551

Thiourea dioxit

Thiourea dioxide

1758-73-2

CH4N2O2S
552

Metyl 2-clo propionat

Methyl 2-chloropropionate

17639-93-9

C4H7 ClO2
553

Niken nitrit

Nickel nitrite

17861-62-0

Ni(NO2)2
554

Etyl diclo silan

Ethyldichlorosilane

1789-58-8

C2H6 Cl2 Si
555

Isopropyl isocyanat

Isopropyl isocyanate

1795-48-8

C4H7 NO
556

Hydrodiflorua

Bifluoride

18130-74-0

HF2
557

Nitrofen

Nitrofen (2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy) benzene)

1836-75-5

C12H7Cl2NO3
558

Allyl format

Allyl formate

1838-59-1

C4H6 O2
559

Dibenzyldiclo silan

Dibenzyldichlorosilane

18414-36-3

C14H14 Cl2Si
560

Isobutyl isocyanat

Isobutyl isocyanate

1873-29-6

C5H9 NO
561

Bari azit

Barium azide

18810-58-7

BaN6

50000

562

Thori carbonat

Thorium carbonate

19024-62-5

Th(VO3)4
563

Acetoxytrietyl Stannane

Acetoxytrietyl Stannane

1907-13-7

C8H18 O2 Sn
564

Paraquat

Paraquate

1910-42-5

C12H14Cl2N2
565

3-Clo propanol-1

3-Chloropropan-1-ol

19210-21-0

C3H7CIO
566

Diboran

Diborane

19287-45-7

B2H6

1135

567

Tert-butylperoxy maleat (>80%)

Tert-butylperoxy maleate (>80%)

1931-62-0

C8H12O5

5000

568

1,2,3,7,8,9-hexaclo dibenzo-p-dioxin

1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxin

19408-74-3

C12H2 Cl6 O2

100

569

Pentaboran

Pentaborane

19624-22-7

B5H9

1000

570

4- Metoxy-4-metylpentan-2-on

4-Methoxy-4-methylpentan-2-one

19872-52-7

C6H12O5
571

Di-sec-butyl peroxydicarbonat (>80%)

Di-sec-butyl peroxydicarbonate (>80%)

19910-65-7

C10H18O6

5000

572

1,2,3,4-Tetraclo naphtalen

1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene

20020-02-4

C10H4 Cl4
573

2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene

2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene

20062-22-0

C14H6N6O12

50000

574

Clo toluidin

3-chloro-p-toluidine
5-Chloro-o-toluidine
4-Chloro-o-toluidine

95-74-9
95-79-4
95-69-2

C7H8ClN
575

Aminocarb

Aminocarb (4-Dimethylamino-m-toIyl N- methylcarbamate)

2032-59-9

C11H16N2O2
576

Axit 2- Aminophenylarsonic

2- Aminophenylarsonic acid

2045-00-3

C6H8AsNO3
577

Di-n-amylamin

Di-n-amylamine

2050-92-2

C10H23N
578

Bo triflorrua

Boron trifluoride (Borane, trifluoro-)

20654-88-0

BF3

2270

579

Natri hydrosulfua ngậm nước trên 25% nước

Sodium hydrosulfide

207683-19-0

NaSH
580

Osmium tetroxit

Osmium tetroxide

20816-12-0

OsO4
581

Nhôm phốtphua

Aluminium phosphide (AlP)

20859-73-8

AlP
582

EPN

Epn (Phosphonothioic acid,P-phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester)

2104-64-5

C14H14 NO4PS

100

583

Kali asenat

Potassium Arsenate

21093-83-4

K3AsO4
584

Cesium hydroxit

Caesium hydroxide

21351-79-1

Cs(OH)
585

Dibenzyl peroxydicacbonat (>90%)

Dibenzyl peroxydicarbonate (>90%)

2144-45-8

C16H14 O6

5000

586

Bạc Asenat

Silver Arsenate

13510-44-6

Ag3AsO4
587

2.2-Bis(tert-butylperoxy) butan (>70%)

2.2-Bis(tert-butylperoxy) butane (>70%)

2167-23-9

C12H26O4

5000

588

Chrysen

Chrysen (1,2-benzophenanthrene)

218-01-9

C18H12
589

Thủy ngân oxit

Mercuric oxide

21908-53-2

HgO
590

Clo metyl clo format

Chloromethyl chloroformate

22128-62-7

C2H2 Cl2O2
591

3.3.6.6.9.9-Hexamety-1.2.4.5- tetroxacyclononat (>75%)

3.3.6.6.9.9-Hexamethyl-1.2.4.5-tetroxacyclononate (>75%)

22397-33-7

C11H22O4

5000

592

Magiê silic

Magnesium silicide

22831-39-6

Mg2Si
593

Isocyanatobenzotriflo

Isocyanatobenzotrifluoride

2285-12-3

C8H4 F3NO
594

Phosalon

Phosalone

2310-17-0

C12H15CINO4 PS2
595

Kẽm permanganat

Zinc permanganate

23414-72-4

Zn(MnO4)2
596

Kali arsenit

Potassium arsenite

236-680-2597

Tert-butylperoxy isopropylcacbonat (>80%)

Tert-butylperoxy isopropylcarbonate (>80%)

2372-21-6

C8H16 O4

5000

598

Kali flo axetat

Potassium fluoroacetate

23745-86-0

C2H3FO2.K
599

Dodecaclo pentaxyclodecan

Dodecachloropentaxyclodecane

2385-85-5

C10Cl12
600

Captafol

Captafol (N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide)

2425-06-1

C10H9 Cl4NO2S
601

Triclo buten

Trichlorobutene

2431-50-7

C4H5 Cl3
602

2-Dimetylaminoetyl acrylat

2-Dimethylaminoethyl acrylate

2439-35-2

C7H13 NO2
603

2-Etylhexyl clo format

2-Ethylhexyl chloroformate

24468-13-1

C9H17 ClO2
604

Oxydisulfoton

Oxydisulfotone

2497-07-6

C8H19 O3PS3

100

605

Vinyltoluen

Vinyltoluene

25013-15-4

C9H10
606

1,2-Dibromobutan-3-on

1,2-Dibromobutan-3-one

25109-57-3

C4H6 Br2O
607

Dimetyldioxan

Dimethyldioxane

25136-55-4

C6H12 O2
608

Buten

Butene

25167-67-3

C4H8

4540

609

Dimetyl thiophotphorylclo

Dimethyl thiophosphoryl chloride

2524-03-0

C2H6 ClO2PS
610

Dietylthiophotphoryl clo

: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương