Danh mục cáC ĐỀ TÀi gợI Ý thực hiện chuyêN ĐỀ NĂM 3tải về 18.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích18.74 Kb.
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI GỢI Ý THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 3

Sinh viên lưu ý: Những đề tài gợi ý dưới đây chỉ là một số ví dụ điển hình chứ chưa đầy đủ, sinh viên phải nghiên cứu và tìm hiều thêm các đề tài mới, khác chứ không nhất thiết phải theo các đề tài gợi ý này.
Lĩnh vực Kế toán tài chính

1. Tìm hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế (một chuẩn mực cụ thể hoặc nhóm chuẩn mực )

2. Chuẩn mực chung: tình hiểu các nguyên tắc kế toán và các yếu tố của báo cáo tài chính

3. Tìm hiểu TSCĐ vô hình (TSCĐ vô hình riêng biệt, TSCĐ vô hình do sáp nhập, lợi thế thương mại nội bộ, lợi thế thương mại từ hợp nhất kinh doanh….)

4. Khấu hao TSCĐ (các phương pháp khấu hao, xem xét lại các phương pháp khấu hao và thời gian khấu hao, khấu hao theo mục đích tính thuế…)

5. Thuê tài sản (thuê tài chính, thuê hoạt động, bán và thuê lại…)

6. Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tang

7. Vấn đề ghi nhận doanh thu, chi phí theo kế toán và thuế

8. Doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng

9. Chi phí đi vay, vốn hóa chi phí đi vay

10. Thuế TNDN: thuế hoãn lại, lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng.

11. Báo cáo tài chính tổng hợp (tổng công ty – chi nhánh): loại trừ các giao dịch nội bộ

12. Thay đồi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

13. Các sự kiện phát sinh su ngày kết thúc niên độ

14. Báo cáo tài chính hợp nhất (công ty mẹ - công ty con) theo hình mức mua lại.
Lĩnh vực Kế toán quản trị

1. Phương pháp phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong các doanh nghiệp đặc thù như: xây lắp, dịch vụ, ngân hàng…

2. Xây dựng định mức chi phí sản xuất.

3. Phân tích biến động chi phí trong trường hợp DN tính giá thành theo phương pháp, tỷ lệ, hệ số, có sản phẩm phụ, phế liệu thu hồi….

4. Phân tích biến động chi phí trong trường hợp DN trả lương cho nhân công theo sản phẩm (không theo giờ lao động), CPSXC biến động không rõ ràng (không theo giờ máy)….

5. Định giá sản phẩm chuyển giao nội bộ liện hệ đến vấn đề lập BCTC tổng hợp và vấn đề chuyển giá ở Việt Nam hiện nay.

6. Nghiên cứu về giá thành toàn bộ trong kế toán tài chính và giá thành khả biến trong kế toán quản trị

7. Định giá trong các trương hợp đặc biệt, chi phí cơ hội của việc định giá, định giá SP dịch vụ...

8. Ứng dụng phân tích thông tin thích hợp trong việc ra quyết định trong các tình huống thực tế.

9. Nghiên cứu sâu về phương pháp tính giá thành theo chi phí thực tế kết hợp ước tính,

10. Nghiên cứu sâu về phương pháp tính giá thành theo chi phí định mức.

11. Tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động (phương pháp ABC)

12. Quan điểm mới trong kế toán quản trị: Kế toán quản trị chiến lược

13. Nghiên cứu thông tư 53 của Bộ tài chính về hướng dẫn kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

14. Bảo toàn kế toán quản trị trong điều kiện không chắc chắn, đánh giá rủi ro DN thông qua các chỉ tiêu của kế toán quản trị.
Lĩnh vực Ngân hàng

1. Thanh toán không dùng tiền mặt tại NHTM.


2. Phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế tại NHTM
3. Hoạt động thanh toán quốc tế tại NHTM
4. Nghiệp vụ bảo lãnh tại NHTM
5. Thẻ thanh toán tại NHTM
6. Dịch vụ NHTM
7. Qui trình điều hành lãi suất của NHNN và NHTM
8. Tỷ giá hối đoái và chính sách về quản lý TGHĐ ở Việt Nam
9. Các phương thức Huy động vốn tại NHTM
10. Hoạt động tín dụng tại NHTM
11. Các loại hình cho vay tại NHTM (Cho vay ngành Nông nghiệp, Cho vay tiêu dùng, Cho vay doanh nghiệp, Cho vay cá nhân, Cho vay ngắn hạn,….)
12. Các chương trình cho vay tại Ngân hàng chính sách xã hội.
13. Huy động vốn và cho vay tại các Quỹ tín dụng nhân dân

14. Tác động của lãi suất cơ bản đến hoạt động của ngân hàng thương mại.


Lĩnh vực Tài chính

  1. Giải pháp nâng cao lợi nhuận:  Lí luận và thực tiễn.
    2. Huy động vốn hiệu quả:  Lí luận và thực tiễn.
    3. Kiểm soát chi phí hiệu quả:  Lí luận và thực tiễn.
    4. Phương pháp lựa chọn dự án đầu tư:  Lí luận và thực tiễn.
    5.  Kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng & tỷ giá:  Lí luận và thực tiễn

6. Tác động của đòn bẩy: Lí luận và thực tiễn

7. Quản trị vốn lưu động: Lí luận và thực tiễn

8. Hệu quả của của tín dụng: Lí luận & thực tiễn

9. Tác động của lãi suất: Lí luận và thực tiễn

10. Chính sách chia cổ tức: Lí luận và thực tiễn


Lĩnh vực Thuế

1. Hóa đơn chứng từ


2. Thuế Giá trị gia tăng: các điều khoản luật; sự vận hành đứng dưới góc độ của nhà quản lý và người nộp thuế;
3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Mối quan hệ giữa thuế TNDN với các vấn đề tài chính và kế toán; các điều khoản luật; sử dụng chi phí khấu hao hay lãi vay như lá chắn thuế TNDN;
4. Thuế Thu nhập cá nhân: các điều khoản luật; giảm trừ gia cảnh; quản lý thu nhập

5. Chuyển giá: một trong những thủ thuật lách thuế của các doanh nghiệp.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương