Chương Tổng quan kế hoạch nghiên cứu phát triển 3G, lte trong 3gpp và lộ trình tiến lên 4Gtải về 35.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích35.36 Kb.
MỤC LỤC

Lời nói đầu 5

Chương 1. Tổng quan kế hoạch nghiên cứu phát triển 3G, LTE trong 3GPP và lộ trình tiến lên 4G 13

1.1. Mở đầu 14

1.2. Quá trình tiêu chuẩn hóa WCDMA/HSPA trong 3GPP 14

1.3. Kế hoạch nghiên cứu phát triển LTE 24

1.4. IMT-ADVANCED và lộ trình tiến lên 4G 27

1.5. Tổng quan truy nhập gói tốc độ cao (HSPA) 30

1.6. Tổng quan LTE 33

1.7. Kiến trúc mô hình LTE 42

1.8. Tổng kết 45

1.9. Câu hỏi 46Chương 2. Truyền dẫn tốc độ số liệu cao trong thông tin không dây băng rộng 47

2.1. Các hạn chế cơ bản đối với truyền dẫn tốc độ số liệu cao 48

2.2. Truyền dẫn tốc độ số liệu cao trong băng thông
hạn chế và điều chế bậc cao 54

2.3. Ảnh hưởng của môi trường truyền sóng


lên truyền dẫn không dây băng rộng 59

2.4. Cân bằng chống phađinh chọn lọc tần số 65

2.5. Truyền dẫn đa sóng mang cho không dây băng rộng 72

2.6. Tổng kết 77

2.7. Câu hỏi 78
Chương 3. OFDMA và SC-FDMA của LTE 79

3.1. Mở đầu 80

3.2. Tóm tắt nguyên lý OFDM 81

3.3. Ước tính kênh và các ký hiệu tham khảo 91

3.4. Mã hóa kênh và phân tập tần số trong truyền dẫn OFDM 93

3.5. Lựa chọn các thông số OFDM cơ sở 95

3.6. Ảnh hưởng của thay đổi mức công suất tức thời 98

3.7. Sử dụng OFDM cho ghép kênh và đa truy nhập 99

3.8. Phát quảng bá và đa phương trong nhiều ô và OFDM 102

3.9. Nguyên lý truyền dẫn DFTS-OFDM 105

3.10. Tổng quan SC-FDMA 114

3.11. Sắp xếp sóng mang con SC-FDMA 119

3.12. Trình bày các tín hiệu SC-FDMA trong miền thời gian 121

3.13. Tổng kết 125

3.14. Câu hỏi 125 Chương 4. Các kỹ thuật đa anten

Chương 4. Kỹ thuật đa anten 127

4.1. Các cấu hình đa anten 127

4.2. Các lợi ích của sử dụng các kỹ thuật đa anten 129

4.3. Đa anten thu 129

4.4. Đa anten phát 136

4.5. Ghép kênh không gian 146

4.6. Tổng kết 155

4.7. Câu hỏi 155Chương 5. Lập biểu, thích ứng đường truyền
và yêu cầu phát lại tự động lai ghép
157

5.1. Mở đầu 157

5.2. Thích ứng đường truyền: điều khiển công suất
và tốc độ số liệu 159

5.3. Lập biểu phụ thuộc kênh 161

5.4. Các sơ đồ phát lại tiên tiến 176

5.5. Yêu cầu phát lại tự động lai ghép với kết hợp mềm 177

5.6. Tổng kết 182

5.7. Câu hỏi 183Chương 6. HSDPA 185

6.1. Tổng quan 186

6.2. HS-DSCH 191

6.3. MAC-hs và xử lý lớp vật lý 200

6.4. Luồng số liệu 204

6.5. Điều chế bậc cao 206

6.6. Lập biểu và thích ứng đường truyền 208

6.7. HARQ với kết hợp mềm 215

6.8. CQI và các phương tiện đánh giá chất lượng khung khác 230

6.9. Cấu trúc các kênh báo hiệu của HSDPA 235

6.10. HSDPA MIMO 248

6.11. Các thủ tục lớp vật lý của HSDPA 254

6.12. Di động 257

6.13. Các thể loại UE 259

6.14. Tổng kết 261

6.15. Câu hỏi 263Chương 7. Truy nhập gói đường lên tốc độ cao HSUPA 265

7.1. Tổng quan 266

7.2. E-DCH 272

7.3. MAC-e và xử lý lớp vật lý 281

7.4. Luồng số liệu 286

7.5. Lập biểu 287

7.6. HARQ với kết hợp mềm 298

7.7. Báo hiệu điều khiển 314

7.8. Thủ tục lớp vật lý 327

7.9. Di động 329

7.10. Các thể loại UE 331

7.11. Tổng kết 331

7.12. Câu hỏi 333

Chương 8. Quản lý tài nguyên vô tuyến 335

8.1. Tổng quản quản lý tài nguyên vô tuyến của HSDPA 336

8.2. Các giải thuật RNC cho HSDPA 337

8.3. Các giải thuật nút B cho HSDPA 352

8.4. Tổng quan quản lý tài nguyên vô tuyến HSUPA 365

8.5. Các giải thuật RNC cho HSUPA 366

8.6. Các giải thuật nút B cho HSUPA 370

8.7. Tổng kết 372

8.8. Câu hỏi 372

Chương 9. VoIP trong HSPA 375

9.1. Động lực VoIP 376

9.2. Nén tiêu đề 378

9.3. VoIP trong HSPA 379

9.4. Tổng kết 388

9.5. Câu hỏi 389Chương 10. Các dịch vụ quảng bá/đa phương, đa phương tiện và kết nối gói liên tục 391

10.1. Tổng quan MBMS 392

10.2. Các kênh cho MBMS 402

10.3. Kết nối gói liên tục 406

10.4. Tổng kết 417

10.5. Câu hỏi 418Chương 11. Các mục tiêu thiết kế LTE và SAE 419

11.1. Các mục tiêu thiết kế LTE 420

11.2. Các mục tiêu thiết kế SAE 430

11.3. Tổng kết 434

11.4. Câu hỏi 435

Chương 12. Truy nhập vô tuyến
và kiến trúc giao diện vô tuyến LTE
437

12.1.Tổng quan truy nhập vô tuyến LTE 438

12.2. Kiến trúc giao thức LTE 449

12.3. Điều khiển liên kết vô tuyến (RLC) 451

12.4. Điều khiển truy nhập môi trường (MAC) 453

12.5. Lớp vật lý (PHY) 465

12.6. Các trạng thái LTE 468

12.7. Luồng số liệu 470

12.8. Tổng kết 471

12.9. Câu hỏi 472Chương 13. Lớp vật lý LTE 473

13.1. Cấu trúc tổng thể miền thời gian 473

13.2. Sơ đồ truyền dẫn đường xuống 476

13.3. Sơ đồ truyền dẫn đường lên 502

13.4. Tổng kết 521

13.5. Câu hỏi 522Chương 14. Các thủ tục truy nhập LTE 523

14.1. Tìm ô 523

14.2. Truy nhập ngẫu nhiên 529

14.3. Tìm gọi 539

14.4. Tổng kết 540

14.5. Câu hỏi 541Chương 15. Phát triển kiến trúc hệ thống, SAE 543

15.1. Phân chia chức năng giữa mạng truy nhập vô tuyến


và mạng lõi 544

15.2. Mạng truy nhập vô tuyến HSPA/WCDMA và LTE 548

15.3. Kiến trúc mạng lõi 558

15.4. Tổng kết 568

15.5. Câu hỏi 568

Chương 16. Hiệu năng và quỹ đường truyền của HSPA và LTE 571

16.1. Đánh giá hiệu năng 571

16.2. Đánh giá hiệu năng của phát triển 3G và LTE dựa trên
mô phỏng tĩnh 573

16.3. Đánh giá LTE trong 3GPP dựa trên mô phỏng động 588

16.4. Quỹ đường truyền HSPA 593

16.5. Quỹ đường truyền LTE 598

16.6. Tổng kết 602

16.7. Câu hỏi 602Phụ lục 605

Thuật ngữ viết tắt 623

Tài liệu tham khảo 633

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương