Côc chÕ biÕn n ng lm s¶n vµ NghÒ Muèitải về 16.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích16.06 Kb.

Bé n«ng nghiÖp vµ
ph¸t triÓn n«ng th«n

Côc chÕ biÕn
N«ng l©m s¶n vµ NghÒ Muèi

Sè: 28 /CB-TTPC

V/v: H­íng dÉn thùc hiÖn ChØ thÞ 203/CT-BNN-KHCN


céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2007

KÝnh göi: Së N«ng nghiÖp vµ PTNT c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng

Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 519/BNN-KHCN, ngµy 19/01/2007 vÒ viÖc h­íng dÉn nghiÖp vô chuyªn m«n thùc hiÖn ChØ thÞ sè 203/CT-BNN-KHCN, ngµy 18/01/2007 vÒ viÖc tæ chøc Th¸ng hµnh ®éng ®¶m b¶o chÊt l­îng vËt t­ n«ng nghiÖp vµ vÖ sinh an toµn n«ng s¶n thùc phÈm cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, Côc ChÕ biÕn n«ng l©m s¶n vµ nghÒ muèi ®Ò nghÞ Së N«ng nghiÖp vµ PTNT c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng thùc hiÖn tèt c¸c viÖc sau:  1. VÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn

X©y dùng kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn cô thÓ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph­¬ng. Träng t©m tuyªn truyÒn h­íng vµo viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng muèi vµ n«ng, l©m s¶n phÈm ®· qua chÕ biÕn, m¸y mãc thiÕt bÞ c¬ khÝ ho¸ n«ng, l©m, diªm nghiÖp; h­íng dÉn c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn ë ®Þa ph­¬ng t¨ng c­êng ¸p dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng tiªn tiÕn (ISO, HACCP…), c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m kü thuËt liªn quan ®Õn chÊt l­îng, vÖ sinh an toµn n«ng s¶n thùc phÈm trong b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn n«ng l©m s¶n; phæ biÕn “Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng nh»m t¨ng c­êng chÊt l­îng n«ng, l©m s¶n trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n, chÕ biÕn” ®· ®­îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 2316/Q§-BNN-CB, ngµy 14/8/2006 (cã thÓ lÊy néi dung Ch­¬ng tr×nh nµy trªn trang Web www.chebien.gov.vn)

  1. VÒ c«ng t¸c kiÓm tra

- §èi t­îng kiÓm tra: C¸c lo¹i n«ng s¶n trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn, träng t©m lµ c¸c s¶n phÈm chÌ vµ rau qu¶.

- Ph¹m vi vµ ®Þa bµn kiÓm tra: KiÓm tra ph¸t hiÖn c¸c tr­êng hîp b¶o qu¶n, s¬ chÕ, chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc, cña Bé vÒ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm vµ vÖ sinh an toµn n«ng s¶n thùc phÈm trªn ®Þa bµn ®Þa ph­¬ng.

- Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: Thµnh lËp §oµn kiÓm tra cña tØnh, trong ®ã Së N«ng nghiÖp vµ PTNT lµm nßng cèt, phèi hîp víi c¸c Së, ban ngµnh liªn quan ®Ó kiÓm tra vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cña c¸c c¬ së b¶o qu¶n, chÕ biÕn n«ng s¶n trªn ®Þa bµn ®Þa ph­¬ng.

+ §èi víi c¸c s¶n phÈm chÌ: KiÓm tra viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 81/2005/Q§-BNN-CB, ngµy 13/12/2005, vÒ viÖc ¸p dông b¾t buéc c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ tiªu chuÈn ngµnh ®èi víi viÖc s¶n xuÊt, chÕ biÕn chÌ, bao gåm c¸c tiªu chuÈn sau:  • TCVN 2843-79

  • TCVN 1454-1993

  • TCVN 1455-1993

  • 10 TCN-155-92

  • 10 TCN-458-2001

  • 10 TCN 605-2004

+ §èi víi c¸c s¶n phÈm rau, qu¶ vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c: KiÓm tra theo TCVN 5603-1998 “Quy ph¹m thùc hµnh vÒ nh÷ng nguyªn t¾c chung vÒ vÖ sinh thùc phÈm” vµ tiªu chuÈn c¬ së ®· ®¨ng ký hoÆc c«ng bè.

(Néi dung cña c¸c tiªu chuÈn nªu trªn ®­îc nªu trong bé tuyÓn tËp tiªu chuÈn ViÖt Nam ®· cung cÊp cho Së N«ng nghiÖp vµ PTNT trong c¸c líp tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc c¸n bé qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm do Côc phèi hîp víi Tr­êng c¸n bé qu¶n lý N«ng nghiÖp vµ PTNT tæ chøc n¨m 2006)

- Xö lý vi ph¹m: C¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn vi ph¹m ®Òu bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 126/2005/N§-CP, ngµy 10/10/2005 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®o l­êng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c.

3. Thêi gian thùc hiÖn vµ b¸o c¸o

- KÕt thóc th¸ng hµnh ®éng, Së N«ng nghiÖp vµ PTNT b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Côc ChÕ biÕn n«ng l©m s¶n vµ nghÒ muèi tr­íc ngµy 01/3/2007 ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Bé theo ®Þa chØ: Côc ChÕ biÕn n«ng l©m s¶n vµ nghÒ muèi, sè 2 Ngäc Hµ, Ba §×nh, Hµ Néi, §iÖn tho¹i: 04 733 1254, Fax: 04 843 8144, e-mail: dzungnm@yahoo.com .

- B¸o c¸o cÇn thÓ hiÖn râ c¸c néi dung sau:

+ VÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn: C¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn; sè l­îng tin, bµi ®· ®­îc sö dông trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng; thêi l­îng tin, bµi ph¸t sãng trªn ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng; c¸c néi dung cô thÓ ®· ®­îc tuyªn truyÒn…

+ VÒ c«ng t¸c kiÓm tra: Sè l­îng c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn, sè l­îng s¶n phÈm ®­îc kiÓm tra; kÕt qu¶ kiÓm tra; sè l­îng c¬ së, s¶n phÈm cã vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm vµ VSATTP, bÞ xö lý vµ h×nh thøc xö lý.

N¬i nhËn:

- Nh­ trªn;

- Bé tr­ëng (®Ó b¸o c¸o);

- Vô KHCN (®Ó b¸o c¸o);- L­u TT-PC, VT.


KT. côc tr­ëng

Phã côc tr­ëng

§oµn Xu©n Hoµ
(§· ký)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương