450 Bµi tù luën vët lý 10 (tt)tải về 159.54 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích159.54 Kb.
  1   2
450 BµI Tù LUËN VËT Lý 10 (tt)
Bµi 151

Mét chiÕc « t« cã khèi l­îng 5 tÊn ®ang ch¹y th× bÞ h·m phanh chuyÓn ®éng th¼ng chËm dÇn ®Òu. Sau 2,5s th× dõng l¹i vµ ®· ®i ®­îc 12m kÓ tõ lóc võa h·m phanh.

1. LËp c«ng thøc vËn tèc vµ ve ®å thÞ vËn tèc kÓ tõ lóc võa h·m phanh.

2. T×m lùc h·m phanh.


Bµi 152

Mét vËt khèi l­îng 1kg ®­îc kÐo trªn sµn ngang bëi mét lùc h­íng lªn, cã ph­¬ng hîp víi ph­¬ng ngang mét gãc 450 vµ cã ®é lín lµ N. HÖ sè ma s¸t gi÷a sµn vµ vËt lµ 0,2.

1. TÝnh qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña vËt sau 10s nÕu vËt cã vËn tèc ®Òu lµ 2m/s.

2. Víi lùc kÐo trªn th× hÖ sè ma s¸t gi÷u vËt vµ sµn lµ bao nhiªu th× vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu.

LÊy g = 10m/s2.
Bµi 153

Mét ng­êi khèi l­îng m = 60kg ®øng trªn thang chuyÓn ®éng lªn trªn gåm ba giai ®o¹n.

h·y tÝnh lùc nÐn lªn thang trong mçi giai ®o¹n:

1. Nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 0,2m/s2.

2. §Òu

3. ChËm dÇn ®Òu víi gia tèc 0,2m/s2LÊy g = 10m/s2
Bµi 154

Mét vËt cã khèi l­îng 60kg ®Æt trªn sµn buång thang m¸y. TÝnh ¸p lùc cña vËt lªn sµn trong c¸c tr­êng hîp:

1.Thang chuyÓn ®éng xuèng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 0,2m/s

2. Thang chuyÓn ®éng xuèng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc 0,2m/s2

3. Thang chuyÓn ®éng xuèng ®Òu

4. thang r¬i tù do

LÊy g = 10m/s2
Bµi 155

Mét lùc kÕ, cã treo vËt khi ®øng yªn chØ 20n. T×m sè chØ cña lùc kÕ khi:

1. KÐo lùc kÕ lªn nhanh dÇn víi gia tèc 1m/s2

2. H¹ lùc kÕ xuèng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc 0,5m/s2

LÊy g = 10m/s2
Bµi 156

Mét sîi d©y thÐp cã thÓ gi÷ yªn ®­îc mét träng vËt cã khèi l­îng lín ®Õn 450kg. Dïng d©y ®Ó kÐo mét träng vËt kh¸c cã khèi l­îng 400kg lªn cao. Hái gia tèc lín nhÊt mµ vËt cã thÓ cã ®Ó d©y kh«ng bÞ ®øt.

LÊy g= 10 m/s2

Bµi 157


Mét vËt tr­ît kh«ng vËn tèc ®Çu ®Ønh dèc nghiªng dµi 8m, cao 4m. Bá qua ma s¸t. LÊy g= 10 m/s2. Hái

1. Sau bao l©u vËt ®Õn ch©n dèc?

2. VËn tèc cña vËt ë ch©n dèc.
Bµi 158

Gi¶i l¹i bµi to¸n trªn khi hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ k = 0,2.


Bµi 159

Mét vËt tr­ît kh«ng vËn tèc ®Çu tõ ®Ønh mÆt ph¼ng nghiªng dµi 5m, nghiªng gãc 300 so víi ph­¬ng ngang. Coi ma s¸t trªn mÆt nghiªng lµ kh«ng ®¸ng kÓ. §Õn ch©n mÆt ph¼ng nghiªng, vËt sÏ tiÕp tôc chuyÓn ®éng trªn mÆt ph¼ng ngang trong thêi gian lµ bao nhiªu ? BiÕt hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng ngang lµ k = 0,2. LÊy g = 10m/s2.


Bµi 160

Xe ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 25m/s th× b¾t ®Çu tr­ît lªn dèc dµi 50m, cao 14m. HÖ sè ma s¸t gi÷a xe vµ mÆt dèc lµ 0,25.

1. T×m gia tèc cña xe khi lªn dèc.

2. Xe cã lªn dèc kh«ng ? NÕu xe lªn ®­îc, t×m vËn tèc xe ë ®Ønh dèc vµ thêi gian lªn dèc.


Bµi 161

Mét vËt cã khèi l­îng m = 1kg tr­ît trªn mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc = 450 so víi mÆt ph¼ng n»m ngang.

CÇn ph¶i Ðp lªn mét vËt lùc theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng nghiªng cã ®é lín lµ bao nhiªu ®Ó vËt tr­ît xuèng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 4m/s2. BiÕt hÖ ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ k = 0,2.

LÊy g = 10m/s2.


Bµi 162

Gi¶i l¹i bµi to¸n khi vËt tr­ît xuèng ®Òu.


Bµi 163

Mét ®Çu m¸y tµu ho¶ cã khèi l­îng 60 tÊn ®ang xuèng mét dèc 5%(sin = 0,050) vµ ®¹t ®­îc vËn tèc 72km/h th× tµi xe ®¹p th¾ng. §Çu m¸y tµu ho¶ ch¹y chËm dÇn ®Òu vµ dõng l¹i sau khi ®i ®­îc 200m. TÝnh:

1. Lùc th¾ng.

2. Thêi gian ®Çu m¸y ®i ®­îc qu·ng ®­êng 200m trªn.

LÊy g = 10m/s2.
Bµi 164

T¹i mét ®iÓm A trªn mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc 300 so víi ph­¬ng ngang, ng­êi ta truyÒn cho mét vËt vËn tèc 6m/s ®Ó vËt ®i lªn trªn mÆt ph¼ng nghiªng theo mét ®­êng dèc chÝnh. Bá qua ma s¸t. LÊy g = 10 m/s2.

1. TÝnh gia tèc cña vËt.

2. TÝnh qu·ng ®­êng dµi nhÊt vËt chuyÓn ®éng trªn mÆt ph¼ng nghiªng.

3. Sau bao l©u vËt sÏ trë l¹i A? Lóc ®ã vËt cã vËn tèc bao nhiªu?
Bµi 165

T¸c dông lôc cã ®é lín 15N vµo hÖ ba vËt nh­ h×nh vÏ. BiÕt m1 = 3kg; m2 = 2kg; m3 = 1kg vµ hÖ sè ma s¸t gi÷a ba vËt vµ mÆt ph¼ng ngang nh­ nhau lµ k = 0,2. TÝnh gia tèc cña hÖ vµ lùc c¨ng cña c¸c d©y nèi.

H×nh 20

Xem d©y nèi cã khèi l­îng vµ ®é d· kh«ng ®¸ng kÓ. lÊy g = 10m/s2.


Bµi 166

Gi¶i l¹i bµi to¸n trªn nÕu ma s¸t kh«ng ®¸ng kÓ


Bµi 167

Cho hÖ c¬ häc nh­ h×nh vÏ, m1 = 1kg, m2 = 2kg. hÖ sè ma s¸t gi÷a m2 vµ mÆt bµn lµ 0,2. T×m gia tèc hÖ vµ lùc c¨ng d©y. BiÕt rßng räc cã khèi l­îng vµ ma s¸t víi d©y nèi kh«ng ®¸ng kÓ. LÊy g = 10m/s2. Cho d©y nèi cã khèi l­îng vµ ®é gi·n kh«ng ®¸ng kÓ.

H×nh 21

Bµi 168


Gi¶i l¹i bµi to¸n trªn nÕu hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt m2 víi mÆt bµn lµ 0,6 vµ lóc ®Çu c¬ hÖ ®øng yªn.
Bµi 169

Trong bµi 167, biÕt lóc ®Çu c¬ hÖ ®øng yªn vµ m1 c¸ch ®Êt 2m. Sau khi hÖ chuyÓn ®éng ®­îc 0,5 th× d©y ®øt. TÝnh thêi gian vËt m1 tiÕp tôc r¬i vµ vËn tèc cña nã khi võa ch¹m ®Êt. BiÕt tr­íc khi d©y ®øt th× m2 ch­a ch¹m vµo rßng räc. LÊy g = 10m/s2.

Bµi 170

Trong bµi 167, nÕu cung cÊp cho m2 mét vËn tèc 0 cã ®é lín 0,8/s nh­ h×nh vÏ. M« t¶ chuyÓn ®éng kÕ tiÕp cña c¬ hÖ (kh«ng xÐt ®Õn tr­êng hîp m1 hoÆc m2 cã thÓ ch¹m vµo rßng räc.H×nh 22

Bµi 171


Ng­êi ta v¾t qua mét chiÕc rßng räc mét ®o¹n d©y, ë hai ®Çu cã treo hai qu¶ c©n 1 vµ 2 cã khèi l­îng lÇn l­ît lµ m1 = 260g vµ m2 = 240g. SAu khi bu«ng tay, h·y tÝnh:

1. VËn tèc cña mçi vËt ë ®Çu gi©y thø 3.

2. Qu·ng ®­êng mµ mçi vËt ®i ®­îc trong gi©y thø 2.

LÊy g = 10m/s2. Bá qua khèi l­îng vµ ®é gi·n kh«ng ®¸ng kÓ.

H×nh 23
Bµi 172

Cho hÖ vËt nh­ h×nh vÏ: m1 = 1kg, m2 = 2kg. HÖ sè ma s¸t gi÷a hai vËt vµ mÆt ph¼ng ngang ®Òu b»ng nhau lµ k = 0,1. T¸c dông vµo m2 lùc cã ®é lín F = 6N vµ = 300 nh­ h×nh vÏ. TÝnh gia tèc mçi vËt vµ lùc c¨ng cña d©y. BiÕt d©y cã khèi l­îng vµ ®é gi·n kh«ng ®¸ng kÓ. lÊy g = 10m/s2.

H×nh 24

Bµi 173


Cho hÖ vËt nh­ h×nh vÏ: m1 = 3kg, m2 = 2kg, = 300. Bá qua ma s¸t, khèi l­îng cña d©y vµ khèi l­îng rßng räc. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 25


1. TÝnh gia tèc chuyÓn ®éng cña mçi vËt

2. TÝnh lùc nÐn lªn trôc rßng räc.

3. Sau bao l©u kÓ tõ khi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn th× hai vËt ë ngang. BiÕt lóc ®Çu m1 ë vÞ trÝ thÊp h¬n m2 0,75m.
Bµi 174

Trªn mÆt ph¼ng n»m ngang cã hai vËt cã khèi l­îng m1 = 1kg vµ m2 = 2kg nèi víi nhau b»ng mét d©y khèi l­îng vµ ®é gi·n kh«ng ®¸ng kÓ. T¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã vËt m1 bÞ kÐo theo ph­¬ng ngang bëi mét lß xo (cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ) vµ ®ang bÞ gi·n ra mét ®o¹n l = 2cm. §é cøng cña lß xo lµ k = 300 . Bá qua ma s¸t. X¸c ®Þnh:

1. Gia tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm ®ang xÐt

2. lùc c¨ng d©y t¹i thêi ®iÓm ®ang xÐt. (H×nh 26)

Bµi 175

§Æt mét vËt khèi l­îng m1 = 2kg trªn mét mÆt bµn nh½n n»m ngang. Trªn nã cã mét vËt kh¸c khèi l­îng m2 = 1 kg. Hai vËt nèi víi nhau bëi mét sîi d©y v¾t qua mét rßng räc cè ®Þnh. Cho ®é gi·n cña sîi d©y, khèi l­îng cña d©y vµ rßng räc kh«ng ®¸ng kÓ.H×nh 27

Hái cÇn ph¶i t¸c dung mét lùc cã ®é lín bao nhiªu vµo vËt m1(nh­ h×nh vÏ) ®Ó nã chuyÓn ®éng víi gia tèc a = 5m/s2. BiÕt hÖ sè ma s¸t gi÷a hai vËt m1 vµ m2 lµ k = 0,5. LÊy g = 10m/s2. Bá qua ma s¸t víi mÆt bµn.


Bµi 176

Cã thÓ ®Æt mét lùc F theo ph­¬ng ngang lín nhÊt lµ bao nhiªu lªn m2 ®Ó m1 ®øng yªn trªn mÆt m2 khi m2 chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu trªn mÆt ph¼ng n»m ngang. BiÕt hÖ sè ma s¸t gi÷a m1 vµ m2 lµ k = 0,1; gi÷a m2 vµ mÆt ngang lµ k’ = 0,2; m1 = 1kg; m2 = 2kg. LÊy g = 10m/s2.


Bµi 177

Cã hÖ vËt nh­ h×nh vÏ, m1 = 0,2 kg; m2 = 0,3 kg ®­îc nèi víi nhau b»ng mét d©y nhÑ vµ kh«ng gi·n. Bá qua ma s¸t gi÷a hai vËt vµ mÆt bµn. Mét lùc cã ph­¬ng song song víi mÆt bµn cã thÓ t¸c dông vµo khi m1 hoÆc m2.

1. Khi t¸c dông vµo m1 vµ cã ®é lín 1N th× gia tèc cña c¸c vËt vµ lùc c¨ng d©y nèi lµ bao nhiªu?

2. BiÕt d©y chÞu ®­îc lùc c¨ng lín nhÊt lµ 10N. Hái ®é lín cùc ®¹i cñat¸c dông vµo m1 hoÆc m2.

H×nh 29
Bµi 178

Cã hÖ vËt nh­ h×nh vÏ, m1 = 3kg, m2 = 2kg, m = 5kg. Bá qua ma s¸t vµ ®é gi·n d©y treo. Khèi l­îng cña c¸c rßng räc vµ cña d©y treo. Khèi l­îng cña c¸c rßng räc vµ cña d©y treo kh«ng ®¸ng kÓ. LÊy g = 10m/s2. TÝnh gia tèc chuyÓn ®éng cña m vµ lùc c¨ng d©y nèi m víi rßng räc ®éng

H×nh 30

Bµi 179


Muèn kÐo mét vËt cã träng l­îng P = 1000N chuyÓn ®éng ®Òu lªn mét mÆt ph¼ng nghiªng gãc 600 so víi ®­êng th¼ng ®øng, ng­êi ta ph¶i dïng mét lùc cã ph­¬ng song song víi mÆt ph¼ng nghiªng vµ cã ®é lín 600N. Hái vËt sÏ chuyÓn ®éng xuèng mÆt ph¼ng nghiªng víi gia tèc bao nhiªu khi kh«ng cã lùc . BiÕt gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng cã ma s¸t. LÊy g = 10m/s2.
Bµi 180

Mét vËt khèi l­îng 2kg ®­îc kÐo bëi mét lùc h­íng lªn hîp víi ph­¬ng ngang mét gãc = 300. Lùc cã ®é lín 8N. BiÕt sau khi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng 2s tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng 4m.

LÊy g = 10m/s2.

1. TÝnh hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ngang.

2. §Ó cho vËt cã thÓ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu th× cã ®é lín lµ bao nhiªu?

Bµi 181


Mét vËt khèi l­îng m2 = 4kg ®­îc ®Æt trªn bµn nh½n. Ban ®Çu vËt m2 ®øng yªn c¸ch sµn nhµ 1m. T×m vËn tèc vËt m1 khi võa ch¹m sµn nhµ. LÊy g = 10m/s2. Bá qua ma s¸t, khèi l­îng rßng räc, khèi l­îng vµ ®é gi·n cña d©y nèi. “BiÕt c¬ hÖ nh­ bµi 167”.
Bµi 182

Mét vËt ®­îc nÐm th¼ng ®øng tõ mÆt ®Êt lªn víi vËn tèc ban ®Çu 20 m/s2. Bá qua søc c¶n kh«ng khÝ.

LÊy g = 10 m/s2.

1. T×m ®é cao vµ vËn tèc cña vËt sau khi nÐm 1,5s.

2. X¸c ®Þnh ®é cao tèi ®a mµ vËt cã thÓ ®¹t ®­îc vµ thêi gian vËn chuyÓn ®éng trong kh«ng khÝ .

3. Sau bao l©u sau khi nÐm, vËt ë c¸ch mÆt ®Êt 15m? Lóc ®ã vËt ®ang ®i lªn hay ®i xuèng?


Bµi 183

Tõ ®Ønh th¸p cao 25m, mét hßn ®¸ ®­îc nÐm lªn víi vËn tèc ban ®Çu 5m/s

theo ph­¬ng hîp víi mÆt ph¼ng n»m ngang mét gãc = 300.

1. ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng, ph­¬ng t×nh ®¹o cña hßn ®¸.

2. Sau bao l©u kÓ tõ lóc nÐm, hßn ®¸ sÏ ch¹m ®Êt?

LÊy g = 10 m/s2


Bµi 184

Trong bµi 183, tÝnh:

1. Kho¶ng c¸ch tõ ch©n th¸p ®Õn ®iÓm r¬i cña vËt.

2. VËn tèc cña vËt khi võa ch¹m ®Êt.

Tõ bµi 185 ®Õn bµi 200 ®­îc trÝch tõ mét sè ®Ò thi tuyÓn sinh.
Bµi 185

Tõ mét khÝ cÇu ®ang h¹ thÊp th¼ng ®øng víi vËn tèc kh«ng ®æi v01 = 2m/s, ng­êi ta nÐm mét vËt nhá theo ph­¬ng th¼ng ®øng lªn phÝa trªn víi vËn tèc víi vËn tèc ban ®Çu v02 = 18m/s so víi mÆt ®Êt. Bá qua s¾c c¶n cña kh«ng khÝ. LÊy g = 9,8 m/s2

TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a khÝ cÇu vµ vËt khi vËt ®Õn vÞ trÝ cao nhÊt.

Sau thêi gian bao l©u th× vËt r¬i trë l¹i gÆp khÝ cÇu?


Bµi 186

Cho mét vËt r¬i tù do tõ ®iÓm S cã ®é cao H = h (nh­ h×nh vÏ). Trong khi ®ã mét vËt kh¸c ®­îc nÐm lªn ng­îc chiÒu víi vËn tèc ban ®Çu v0 tõ ®iÓm C ®óng lóc vËt thø nhÊt b¾t ®Çu r¬i.

1.VËn tèc ban ®Çu v0 cña vËt thø hai b»ng bao nhiªu ®Ó nh÷ng vËt nµy gÆp nhau t¹i B ë ®é cao cña h?

2. §é cao cùc ®¹i ®¹t ®­îc cña vËt thø hai øng víi vËn tèc ban ®Çu nµy lµ bao nhiªu? H·y tÝnh cho tr­êng hîp riªng H = h

H×nh 32

Bµi 187


Tõ mét ®iÓm A trªn s­ên mét qu¶ ®åi, mét vËt ®­îc nÐm theo ph­¬ng n»m ngang víi vËn tèc 10m/s. Theo tiÕt diÖn th¼ng ®øng chøa ph­¬ng nÐm th× s­ên ®åi lµ mét ®­êng th¼ng nghiªng gãc = 300 so víi ph­¬ng n»m ngang ®iÓm r¬i B cña vËt trªn s­ên ®åi c¸ch A bao nhiªu? LÊy g = 10m/s2.
Bµi 188

Mét m¸y bay theo ph­¬ng th¼ng ngang víi vËn tèc v1= 150m/s, ë ®é cao 2km (so víi mùc n­íc biÓn) vµ c¾t bom tÊn c«ng mét tµu chiÕn.

1. T×m kho¶ng c¸ch gi÷a m¸y bay vµ tµu chiÕn theo ph­¬ng ngang ®Ó m¸y bay c¾t bom r¬i tróng ®Ých khi tµu ®ang ch¹y víi vËn tèc v2= 20m/s?

XÐt hai tr­êng hîp:

a. M¸y bay vµ tµu chiÕn chuyÓn ®éng cïng chiÒu.

b. M¸y bay vµ tµu chiÕn chuyÓn ®éng ng­îc chiÒu.

2. Còng ë ®é cao ®ã, vµo ®óng thêi ®iÓm khi m¸y bay bay ngang qua mét khÈu ph¸o ®Æt cè ®Þnh trªn mÆt ®Êt (cïng ®é cao víi mÆt biÓn) th× ph¸o nh¶ ®¹n. T×m vËn tèc ban ®Çu nhá nhÊt cña ®¹n ®Ó nã tróng m¸y bay vµ x¸c ®Þnh gãc b¾n khi ®ã.

Cho biÕt: M¸y bay vµ tµu chiÕn chuyÓn ®éng trong cïng mét mÆt ph¼ng th¼ng ®øng.

LÊy g = 10m/s2 vµ bá qua søc c¶n kh«ng khÝ.

Bµi 189


Tõ ®Ønh th¸p cao 30m, nÐm mét vËt nhá theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc ban ®Çu v0= 20m/s.

1. TÝnh kho¶ng thêi gian tõ lóc nÐm ®Õn khi vËt ch¹m ®Êt vµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ch¹m ®Êt ®Õn ch©n th¸p.

2. Gäi M lµ mét ®iÓm trªn quü ®¹o t¹i ®ã vect¬ vËn tèc hîp víi ph­¬ng th¼ng ®øng mét gãc = 600. TÝnh kho¶ng c¸ch tõ M tíi mÆt ®Êt.
Bµi 190

õ ®Ønh A c¶u mét mÆt bµn ph¼ng nghiªng ng­êi ta th¶ mét vËt cã khèi l­îng m = 0,2kg tr­ît kh«ng ma s¸t kh«ng vËn tèc ®Çu. Cho AB = 50cm; BC = 100cm; AD = 130cm; g = 10m/s2.

1. TÝnh vËn tèc cña vËt t¹i ®iÓm B

2. Chøng minh r»ng quü ®¹o cña vËt sau khi rêi khái bµn lµ 1 parabol. VËt r¬i c¸ch ch©n bµn mét ®o¹n CE b»ng bao nhiªu? (LÊy gèc to¹ ®é t¹i C)

H×nh 33

Bµi 191


Mét lß xo R cso chiÒu dµi tù nhiªn 10 = 24,3m vµ ®é cøng k = 100; cã ®Çu O g¾n víi mét thanh cøng, n»m ngang T nh­ h×nh vÏ. §Çu kia cã g¾n víi mét vËt nhá A, khèi l­îng m = 100g. Thanh T xuyªn qua t©m vËt A vµ A cã thÓ tr­ît kh«ng ma s¸t theo T. LÊy g = 10m/s2.

Cho thanh T quay ®Òu quanh trôc th¼ng ®øng Oy, víi vËn tèc gãc = 10rad/s. TÝnh ®é dµi cña R. X¸c ®Þnh ph­¬ng, chiÒu vµ c­êng ®é cña lùc do R t¸c dông vµo ®iÓm O’. Bá qua khèi l­îng cña lß xo R.

H×nh 34

Bµi 192


Mét ®Üa ph¼ng trßn cso b¸n kÝnh R = 10cm, n»m ngang quay ®Òu quanh trôc th¼ng ®øng ®i qua t©m cña ®Üa.

1. NÕu mçi gi©y ®Üa quay ®­îc 1,5 vßng th× vËn tèc dµi cña mét ®iÓm ë mÐp ®Üa lµ bao nhiªu?

2. Trªn mÆt ®Üa cã ®Æt mét vËt cã kÝch th­íc nhá, hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ ®Üa lµ = 0,1. Hái víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña vËn tèc gãc cña ®·i th× vËt ®Æt trªn ®Üa dï ë vÞ trÝ nµo còng kh«ng bÞ tr­ît ra phÝa ngoµi ®Üa. Cho g = 10m/s2
Bµi 193

Cã ®Üa ph¼ng nh­ bµi 192, treo mét con l¾c ®¬n (gåm vËt nÆng M treo vµo ®Çu mét sîi d©y nhÑ) vµo ®Çu thanh AB c¾m th¼ng ®øng trªn mÆt ®Üa, ®Çu B c¾m vµo ®Üa t¹i ®iÓm c¸ch t©m quay . Cho AB = 2R.

1. Chøng minh r»ng khi ®Üa quay ®Òu th× ph­¬ng d©y treo hîp víi ph­¬ng th¼ng ®øng mét gãc n»m trong mÆt ph¼ng chøa AB vµ trôc quay.

2. BiÕt chiÒu dµi con l¾c lµ 1 = R, t×m vËn tèc gãc cña ®·i quay ®Ó = 300.

H×nh 35

Bµi 194


Mét qu¶ khèi l­îng m ®­îc g¾n vµo mét sîi d©y mµ ®Çu kia cña ®­îc buéc vµo ®Çu mét thanh th¼ng ®øng ®Æt cè ®Þnh trªn mét mÆt bµn quay n»m ngang nh­ h×nh vÏ. Bµn sÏ quay víi vËn tèc gãc b»ng bao nhiªu, nÕu d©y t¹o víi ph­¬ng vu«ng gãc cña bµn mét gãc = 450? BiÕt d©y dµi 1 = 6cm vµ kho¶ng c¸ch cña h th¼ng ®øng quay lµ r = 10cm.

H×nh 36
Bµi 195

Mét qu¶ cÇu khèi l­îng m, treo trªn mét sî d©y dµi 1. Qu¶ cÇu quay ®Òu trong mét vßng trßn n»m ngµng nh­ h×nh vÏ. D©y t¹o mét gãc víi ph­¬ng th¼ng ®øng. H·y tÝnh thêi gian ®Ó qu¶ cÇu quay ®­îc mét vßng. BiÕt gia tèc träng lùc t¹i n¬i qu¶ cÇu chuyÓn ®éng lµ g.

H×nh 37
Bµi 196

Mét vËt ®­îc nÐm lªn tõ mÆt ®Êt theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi vËn tèc ban ®Çu v0= m/s. LÊy g = 10m/s2.

1. TÝnh ®é cao lín nhÊt mµ vËt ®¹t ®­îc, nÕu bá qua lùc c¶n cña kh«ng khÝ.

2. NÕu cã lùc c¶n kh«ng khÝ, coi lµ kh«ng ®æi vµ b»ng 5% trong l­îng c¶u vËt th× ®é cao lín nhÊt mµ vËt ®¹t ®­îc vµ vËn tèc ch¹m ®Êt c¶u vËt lµ bao nhiªu?

Bµi 197


Ng­êi ta buéc mét viªn ®¸ vµo mét sîi d©y cã chiÒu dµi 1,5m råi quay ®Òu sîi d©y sao cho viªn ®¸ chuyÓn ®éng theo mét quü ®¹o trßn. BiÕt r»ng c¶ sîi d©y vµ viªn ®¸ ®Òu n»m trong mÆt ph¼ng n»m ngang c¸ch mÆt ®Êt 2m. Khi d©y ®øt viªn ®¸ bÞ v¨ng r¬i ra xa 10m.

Hái khi chuyÓn ®éng trßn viªn ®¸ cã gia tèc h­íng t©m lµ bao nhiªu? LÊy g = 10m/s2 vµ bá qua søc c¶n cña kh«ng khÝ.


Bµi 198

ë nh÷ng c«ng viªn lín ng­êi ta thiÕt kÕ nh÷ng xe ®iÖn ch¹y trªn ®­êng ray lµm thµnh nh÷ng vßng cung th¼ng ®øng.

1. Khi xe ë vÞ trÝ cao nhÊt (lóc ®ã ®Çu ng­êi chóc xuèng) nh÷ng lùc nµo g©y nªn gia tèc h­íng t©m cña ng­êi ngåi trªn xe.

2. TÝnh vËn tèc tèi thiÓu ë vÞ trÝ cao nhÊt ®Ó ng­êi kh«ng r¬i khái xe, biÕt b¸n kÝnh vßng cung lµ R.

Bµi 199

mét m¸y bay bay theo vßng trßn th¼ng ®øng b¸n kÝnh R = 200m, vËn tèc v = 100m/s. Hái ng­êi l¸i m¸y bay ph¶i nÐn lªn ghÕ mét lùc cã ®é lín gÊp mÊy lÇn träng l­îng cña m×nh t¹i vÞ trÝ thÊp nhÊt cña vßng l­în. LÊy g = 10m/s2.ë vÞ trÝ cao nhÊt, muèn ng­êi l¸i m¸y bay kh«ng Ðp lªn ghÕ mét lùc nµo th× vËn tèc m¸y bay ph¶i lµ bao nhiªu?
Bµi 200

Mét vÖ tinh nh©n t¹o bay quanh Tr¸i §Êt ë ®é cao h so víi mÆt ®Êt. B¸n kÝnh cña Tr¸i §Êt lµ R. Cho biÕt quü ®¹o cña vÖ tinh vµ vßng trßn, cã t©m lµ t©m c¶u Tr¸i §Êt. T×m biÓu thøc tÝnh c¸c ®¹i l­îng cho d­íi ®©y theo h, R vµ g (g lµ gia tèc träng lùc trªn mÆt ®Êt).

1. VËn tèc chuyÓn ®éng cña vÖ tinh

2. Chu k× quay cña vÖ tinh


PhÇn III

TÜnh häc
Bµi 201

§Çu C cña mét thanh nhÑ CB ®­îc g¾n vµo bøc t­êng ®øng th¼ng, cßn ®Çu B cña thanh th× ®­îc treo vµo mét c¸i ®­îc treo vµo mét c¸i ®inh O b»ng d©y OB sao cho thanh BC n»m ngang (CB = 2CO). Mét vËt A cã khèi l­îng m = 5kg ®­îc treo vµo B b»ng d©y BD. H·y tÝnh lùc c¨ng cña d©y OB vµ lùc nÐn lªn thanh BC. Bá qua khèi l­îng cña thanh BC. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 38


Bµi 202

Mét gi¸ treo nh­ h×nh vÏ gåm:

* Thanh AB = 1m tùa vµo t­êng ë A.

* D©y BC = 0,6m n»m ngang.

Treo vµo ®Çu B mét vËt nÆng khèi l­îng m = 1kg.

TÝnh ®é lín lùc ®µn håi N xuÊt hiÖn trªn thanh AB vµ søc c¨ng cña d©y BCkhi gi¸ treo c©n b»ng.

LÊy g = 10m/s2 vµ bá qua khèi l­îng thanh AB, c¸c d©y nèi.

H×nh 39


Bµi 203

Mét d©y c¨ng ngang gi÷a hai ®iÓm cè ®Þnh A, B víi AB = 2m.

Treo vµo trung t©m cña d©y mét vËt cã khèi l­îng m = 10kg th× khi vËt ®· c©n b»ng nã h¹ xuèng kho¶ng h = 10cm (h×nh vÏ). TÝnh lùc c¨ng d©y lÊy g = 10m/s2. NÕu kÐo c¨ng d©y ®Ó nã chØ h¹ xuèng 5cm th× lùc c¨ng d©y sÏ t¨ng hay gi¶m bao nhiªu phÇn tr¨m?

H×nh 40


Bµi 204

VËt cã trong l­îng P = 100N ®­îc treo bëi hai sîi d©y OA vµ OB nh­ h×nh vÏ.

Khi vËt c©n th× = 1200.

TÝnh lùc c¨ng cña 2 d©y OA vµ OB.

H×nh 41

Bµi 205


Hai thanh AB, AC ®­îc nèi nhau vµ nèi cµo t­êng nhê c¸c b¶n lÒ. T¹i A cã treo vËt cã trong l­îng P = 1000N. T×m lùc ®µn håi cuÊt hiÖn ë c¸c thanh. Cho+ = 900; Bá qua träng l­îng c¸c thanh

¸p dông: = 300

H×nh 42

Bµi 206


Mét thanh AB khèi l­îng 8kg dµi 60cm ®­îc treo n»m ngang nhê hai sîi d©y dµi 50cm nh­ ë h×nh. TÝnh lùc c¨ng cña d©y treo vµ lùc nÐn (hoÆc kÐo) thanh trong mçi tr­êng hîp. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 43


Bµi 207

Hai träng vËt cïng khèi l­îng ®­îc treo vµo hai ®Çy d©y v¾t qua hai rßng räc cè ®Þnh. Mét träng vËt thø ba cã khèi l­îng b»ng hai träng vËt trªn ®­îc treo vµo ®iÓm gi÷a hai rßng räc nh­ h×nh vÏ. Hái ®iÓm treo träng vËt thø ba bÞ h¹ thÊp xuèng bao nhiªu? Cho biÕt kho¶ng c¸ch hai rßng räc lµ 2l. Bá qua c¸c ma s¸t.

H×nh 45

Bµi 208


Mét trô ®iÖn chÞu t¸c dông cña mét lùc F = 5000N vµ ®­îc gi÷ th¼ng ®øng nhê d©y AC nh­ h×nh. T×m lùc d©y c¨ng AC vµ lùc nÐn lªn trô AB. Cho = 300.

H×nh 46


Bµi 209

Mét qu¶ cÇu cã khèi l­îng 10kg n»m trªn hai mÆt ph¼ng nghiªng vu«ng gãc víi nhau. TÝnh lùc nÐn cña qu¶ cÇu lªn mçi mÆt ph¼ng nghiªng trong hai tr­êng hîp:

a. = 450; b. = 600. LÊy g = 10m/s2

H×nh 47


Bµi 210

Treo mét träng l­îng m = 10kg vµo gi¸ ®ì nhê hai d©y AB vµ AC lµm víi ph­¬ng n»m ngang gãc = 600 = 450 nh­ h×nh. TÝnh lùc c¨ng cña c¸c d©y treo. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 48

Bµi 211


Mét vËt khèi l­îng m = 30kg ®­îc treo ë ®Çu c¶u thanh nhÑ AB. Thanh ®­îc gi÷u c©n b»ng nhê d©y AC nh­ h×nh vÏ. T×m lùc c¨ng d©y AC vµ lùc nÐn thanh AB. Cho = 300 = 600. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 49


Bµi 212

Mét rßng räc nhá, treo mét vËt A cã khèi l­îng m = 4kg, ®­îc ®ì b»ng sîi d©y BCDE, cã phÇn DE th¼ng ®øng, cßn phÇn BC nghiªng mét gãc = 300 so víi ®­êng th¼ng ®øung. Do t¸c dông cña lùu kÐo n»m ngang (h×nh vÏ) rßng räc c©n b»ng. TÝnh ®é lín cña vµ lùc c¨ng cña d©y. Bá qua khèi l­îng cña rßng räc. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 50

Bµi 213


Mét qu¶ cÇu ®ång chÊt khèi l­îng m = 3kg, ®­îc gi÷ trªn mÆt ph¼ng nghiªng tr¬n nhên mét d©y treo nh­ h×nh vÏ. Cho = 300, lÊy g = 10m/s2.

a. T×m lùc c¨ng d©y vµ lùc nÐn c¶u qu¶ cÇu lªn mÆt ph¼ng nghiªng.

b. Khi d©y treo hîp víi ph­¬ng ®øng mét gãc th× lùc c¨ng d©y lµ N. H·y x¸c ®Þnh gãc vµ lùc nÐn cña qu¶ cÇu lªn mÆt ph¼ng nghiªng lóc nµy.

H×nh 51


Bµi 214

Hai vËt m1 vµ m2 ®­îc nèi víi nhau qua rßng räc nh­ h×nh vÏ. HÖ sè ma s¸t gi÷a vËt m1 vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ . Bá qua khèi l­îng rßng räc vµ d©y nèi. D©y nèi kh«ng co d·n. TÝnh tØ sè gi÷a m2 vµ m1 ********* ®Ó vËt m1:

a. §i lªn th¼ng ®Òu.

b. §i xuèng th¼ng ®Òu

c. §øng yªn (lóc ®Çu vËt ®øng yªn)

H×nh 52


Bµi 215

Mét vËt cã khèi l­îng m = 20kg n»m trªn mét mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc = 300 so víi ph­¬ng ngang.

1. Bá qua ma s¸t, muèn gi÷ vËt c©n b»ng cÇn ph¶i ®Æt ph¶i ®Æt vµo vËt mét lùc F b»ng bao nhiªu trong tr­êng hîp:

a. Lùc song song víi mÆt ph¼ng nghiªng.

b. Lùc song song víi mÆt ph¼ng nµm ngang

2. Gi¶ sö hÖ sè ma s¸t cña vËt víi mÆt ph¼ng nghiªng lµ k = 0,1 vµ lùc kÐo song song víi mÆt ph¼ng nghiªng.

T×m ®é lín khi vËt ®­îc kÐo lªn ®Òu vµ khi vËt ®øng yªn trªn mÆt ph¼ng nghiªng. LÊy g = 10m/s2.
Bµi 216

Mét vËt cã träng l­îng P = 100N ®­îc gi÷ ®øng yªn trªn mÆt ph¼ng nghiªng gãc b»ng lùc cã ph­¬ng n»m ngang nh­ h×nh vÏ. BiÕt*********** = 0 vµ hÖ sè ma s¸t = 0,2. TÝnh gi¸ trÞ lùc F lín nhÊt vµ bÐ nhÊt. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 53

Bµi 217


Ng­êi ta gi÷ c©n b»ng vËt m1 = 6kg, ®Æt trªn mÆt ph¼ng ngiªng gãc = 300 so víi mÆt ngang b»ng c¸ch buéc vµo m1 hai sîi d©y v¾t qua rßng räc 1 vµ 2, ®Çu kia cña hai sîi d©y treo hai vËt cã khèi l­îng m2 = 4kg vµ m3 (h×nh). TÝnh khèi l­îng m­3­ cña vËt vµ lùc nÐn c¶u vËt m1 lªn mÆt ph¼ng nghiªng. LÊy g = 10m/s2. Bá qua ma s¸t.

H×nh 54


Bµi 218

Gi¶i l¹i bµi 217 trong tr­êng hîp hÖ sè ma s¸t gi÷a m1 vµ mÆt ph¼ng nghiªnglµ = 0,1. X¸c ®Þnh m3 ®Ó m1 c©n b»ng.


Bµi 219

Trong mét hép (®¸y n»m ngang, c¹nh th¼ng ®øng, nh½n) cã hai h×nh trô ®ång chÊt cïng b¸n kÝnh R, cïng träng l­îng P n»m chång lªn nhau nh­ h×nh. §­êng nèi hai trôc O1O2 nghiªng mét gãc = 450 víi ph­¬ng ngang. T×m lùc nÐn cña c¸c h×nh trô lªn hép vµ lùc Ðp t­¬ng hç gi÷a chóng.

H×nh 55
Bµi 220.

T­¬ng tù bµi 219. Trong tr­êng hîp 3 khèi trô nh­ h×nh. TÝnh lùc nÐn cña mçi èng d­íi lªn ®¸y vµ lªn t­êng.

H×nh 56

Bµi 221.


Mét viªn bi khèi l­îng m = 500g treo vµo ®iÓm cè ®Þnh A nhê d©y AB, AB = 1 = 40cm. Bi n»m trªn mÆt cÇu t©m O, b¸n kÝnh R = 30cm. Cho AC = 20cm, AO th¼ng ®øng. T×m lùc c¨ng d©y vµ lùc nÐn cña viªn bi lªn mÆt cÇu. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 57


Bµi 222

Mét thanh dµi OA cã träng t©m O ë gi÷a thanh vµ cã khèi l­îng m = 1kg. Mét ®Çu O cña thanh liªn kÕt víi t­êng b»ng mét b¶n lÒ, cßn ®Çu A ®­îc treo vµo t­êng b»ng d©y AB. Thanh ®­îc gi÷ n»m ngang vµ d©y lµm víi thanh mét gãc = 300 (h×nh vÏ). H·y x¸c ®Þnh:

a. Gi¸ cña ph¶n lùc Q cña b¶n lÒ t¸c dông vµo thanh.

b. §é lín cña lùc c¨ng cña d©y vµ ph¶n lùc Q. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 58

Bµi 223


Thanh OA träng l­îng kh«ng ®¸ng kÓ, g¾n vµo t­êng t¹i O, ®Çu A cã treo vËt nÆng träng l­îng p. §Ó gi÷ thanh n»m ngang, ng­êi ta dïng d©y BC. BiÕt OB = 2BA. TÝnh søc c¨ng d©y vµ ph¶n lùc t¹i O khi:

a. D©y BC hîp víi thanh OA gãc = 300.

b. D©y BC th¼ng ®øng ( = 900).

H×nh 59


Bµi 224

Hai lß xo L1 vµ L2 cã ®é cøng lµ K1 vµ K2, chiÒu dµi tù nhiªn b»ng nhau. ®Çu trªn cña hai lß xo mãc vµo trÇn nhµ n»m ngang, ®Çu d­íi mãc vµo thanh AB = 1m, nhÑ cøng sao cho hai lß xo lu«n th¼ng ®øng. T¹i O (OA = 40cm) ta mãc qu¶ c©n khèi l­îng m = 1kg th× thanh AB cã vÞ trÝ c©n b»ng míi n»m ngang.

a. TÝnh lùc ®µn håi cña mçi lß xo.

b. BiÕt K1 cña L2. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 60

Bµi 225


Thanh AB = 60cm, träng l­îng kh«ng ®¸ng kÓ. §Æt vËt m = 12kg t¹i ®iÓm C, c¸ch A 20cm. T×m lùc nÐn lªn c¸c ®iÓm tùa t¹i A vµ B. LÊy g = 10m/s2.

Bµi 226


Ng­êi ta ®Æt mét thanh ®ång chÊt AB, dµi 120cm, khèi l­îng m = 2kg, lªn mét gi¸ ®ì t¹i O vµ mãc vµo hai ®Çu A, B cña thanh hai träng vËt cã khèi l­îng m1 = 4kg vµ m2 = 6kg. X¸c ®Þnh vÞ trÝ O ®Æt gi¸ ®ì ®Ó thanh n»m c©n b»ng.
Bµi 227

Mét ba-ri-e gåm thanh cøng, AB = 3m, träng l­îng P = 50N. ®Çu A ®Æt vËt nÆng cã träng l­îng p1 = 150N, thanh cã thÓ quay trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng xung quanh trôc n»m ngang ë O c¸ch ®Çu A 0,5m.

TÝnh ¸p lùc cña thanh lªn trôc O vµ lªn chèt ngang ë B khi thanh c©n b»ng n»m ngang.

H×nh 61


Bµi 228

Mét thanh cøng ®­îc treo ngang bëi hai d©y kh«ng gi·n CA vµ DB (h×nh vÏ). D©y CA vµ DB chÞu ®­îc lùc c¨ng tèi ®a lµ T1 = 60N vµ T2 = 40N. BiÕt khi c©n b»ng thanh cøng n»m ngang, c¸c d©y treo th¼ng ®øng vµ AB = 1m. TÝnh träng l­îng tèi ®a c¶u thanh cøng, vÞ trÝ c¸c ®iÓm treo A vµ B.

H×nh 62

Bµi 229


Mét ng­êi cã khèi l­îng m1 = 50kg ®øng trªn mét tÊm gç AB cã khèi l­îng m2 = 30kg ®­îc treo trªn hai rßng räc 1 vµ 2 nhê hai sîi d©y ac vµ bd nh­ trªn h×nh. Muèn cho tÊm gç c©n b»ng n»m ngang ng­êi ®ã ph¶i kÐo d©y d víi lùc b»ng bao nhiªu. Bá qua khèi l­îng c¸c rßng räc vµ d©y. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 63


Bµi 230

Mét thanh ®ång chÊt AB cã khèi l­îng m = 2kg cã thÓ quay quanh b¶n lÒ B (g¾n vµo t­êng th¼ng ®øng) ®­îc gi÷ c©n b»ng n»m ngang nhê mét sîi d©y buéc vµo ®Çu A v¾t qua mét rßng räc cè ®Þnh, ®Çu kia cña sîi d©y treo vËt m­2 = 2kg vµ ®iÓm C cña thanh (AC = 60cm) treo vËt m1 = 5kg. T×m chiÒu dµi cña thanh; lÊy g = 10m/s2

H×nh 64

Bµi 231


Cã mét c©n ®ßn kh«ng chÝnh x¸c do hai ®ßn c©n kh«ng b»ng nhau. T×m c¸ch kªnh chÝnh x¸c mét vËt m víi c¸c qu¶ c©n cho tr­íc.

Bµi 232


Thanh AB cã khèi l­îng m1 = 1kg g¾n vµo bøc t­êng th¼ng ®øng bëi b¶n lÒ B, ®Çu A treo mét vËt nÆng cã khèi l­îng m2 = 2kg vµ ®­îc gi÷ c©n b»ng nhê d©y AC n»m ngang (®Çu C cét chÆt vµo t­êng), khi ®ã gãc = 300 (h×nh). H·y x¸c ®Þnh lùc c¨ng d©y vµ ph¶n lùc cña t­êng lªn ®Çu B. LÊy g = 10m/s2

H×nh 65


Bµi 233

Mét thanh AB dµi 2m khèi l­îng m = 3kg ®­îc gi÷ nghiªng mét gãc trªn mÆt sµn n»m ngang b»ng mét sîi d©y n»m ngang BC dµi 2m nèi ®Çu B cña thanh víi mét bøc t­êng ®øng th¼ng; ®Çu A cña thanh tù lªn mÆt sµn. HÖ sè ma s¸t gi÷a thanh vµ mÆt sµn b»ng .

H×nh 66

a. T×m c¸c gi¸ trÞ cña ®Ó thanh cã thÓ c©n b»ng.b. TÝnh c¸c lùc t¸c dông lªn thanh vµ kho¶ng c¸ch AD tõ ®Çu A cña thanh ®Õn gãc t­êng khi = 600. LÊy g = 10m/s2

Bµi 234


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương