Yên Bái, ngày 25 tháng 8 năm 2010tải về 18.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích18.14 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1392/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 25 tháng 8 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Yên Hợp, xã Châu Quế Hạ và xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh

Yên Bái (Đợt 114) - Hỗ trợ san tạo mặt bằng đất ở

––––––––––––


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2007 của Bộ tr­ưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 2455/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố, giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2008; Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt điều chỉnh giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố, giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung quy định ban hành kèm theo Quyết định 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 10/7/2008; Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 18/7/2008; Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng của các tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng tại xã Yên Hợp, xã Châu Quế Hạ, xã Châu Quế Thượng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Giao cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái thực hiện bồi thư­­­ờng, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 996/TTr–STC ngày 20 tháng 7 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 114) với những nội dung sau:

1. Phê duyệt dự toán hỗ trợ cho 43 hộ gia đình thuộc xã Yên Hợp, xã Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên: 244.711.000 đồng.(Hai trăm bốn mươi tư triệu, bảy trăm mười một nghìn đồng chẵn)

2. Như vậy tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phê duyệt đến nay (114 đợt) là: 336.020.683.000 đồng.(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này được thanh toán bằng vốn đầu tư của dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Sở Giao thông vận tải, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai của huyện Văn Yên có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai của huyện Văn Yên và các hộ gia đình có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương