Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội công văn 100/nhcs-hđqt ngày 27 tháng 6 năm 2011tải về 7.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích7.17 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______


Số: 1316/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm

Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội

__________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội công văn 100/NHCS-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2011; của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2453/TTr-BNV ngày 11 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kiêm nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay bà H’Ngăm Niê KĐăm, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã chuyển công tác khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và các bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ: KTTH, ĐMDN, VPBCS (5);


- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng


 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương