Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3398/TTr-ubndtải về 21.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích21.96 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1419 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3398/TTr-UBND.TĐ ngày 20 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1418/TTr-BTĐKT ngày 09 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 20 cá nhân thuộc tỉnh Nghệ An (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Nghệ An;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1419 /QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________ 1. TẬP THỂ:

Nhân dân và Cán bộ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 1. CÁ NHÂN:

 1. Ông Võ Hồng Dương, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; 

 2. Bà Phan Thị Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Tỉnh uỷ Nghệ An;

 3. Ông Chế Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An;

 4. Bà Hồ Thị Ngân, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An;

 5. Ông Phan Văn Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An;

 6. Ông Nguyễn Hữu Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

 7. Ông Phan Đình Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

 8. Ông Nguyễn Đình Oánh, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

 9. Ông Trương Hồng Phúc, Bí thư Huyện ủy Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

 10. Ông Nguyễn Tất Thành, Phó Bí thư Huyện ủy Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

 11. Ông Nguyễn Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

 12. Ông Trần Văn Đại, Phó Bí thư Huyện ủy Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

 13. Ông Nguyễn Ngọc Võ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

 14. Ông Trần Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

 15. Bà Hoàng Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

 16. Ông Lê Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

 17. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 18. Ông Phạm Quốc Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

 19. Ông Lê Phúc Ân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An;

 20. Ông Vi Văn Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.


2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương