V/v: Tăng cường quản lý thực hiện dự án "Nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng"tải về 7.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích7.4 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2019/BNN-HTQT
V/v: Tăng cường quản lý thực hiện dự án “Nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng”.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam và Thanh Hóa.

 

Hiện nay Ngân hàng Thế giới (WB) đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam khoản tín dụng để thực hiện dự án “Nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng” giai đoạn 1 tại 04 tỉnh: Hải Dương, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình và đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 theo phương thức giải ngân dựa trên kết quả tại 08 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam và Thanh Hóa. Theo phân cấp thực hiện dự án, các tỉnh trực tiếp triển khai các hoạt động liên quan như đấu thầu, xây dựng công trình, quản lý vận hành các công trình sau đầu tư…

Nhằm quản lý thực hiện tốt các hoạt động, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án chú trọng triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu, quản lý chặt chẽ hoạt động của nhà thầu, quản lý tài chính theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ.

2. Tăng cường, đôn đốc công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và nghiêm khắc xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện, đặc biệt trong công tác đấu thầu, quản lý tài chính.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng các cấp và Nhà tài trợ khi có yêu cầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- TCTL, Thanh tra Bộ;
- Trung tâm QGNS&VSMTNT;
- Lưu VT, HTQT(NTD).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát


 

: 3cms -> upload -> stnmtbd -> File -> BO%20THU%20TUC%20HANH%20CHINH%20MOI%20NHAT -> luat%2014%2011
upload -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
upload -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
upload -> Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
upload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
luat%2014%2011 -> Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12
File -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 10/2008/QĐ-btnmt
File -> Điều Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương