VĂn phòng quốc hội trung tâm Tin họctải về 52.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích52.2 Kb.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Trung tâm Tin học

QUỐC HỘI KHÓA XII

KỲ HỌP THỨ 02BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

Buổi chiều ngày 20/11/2007

Nội dung:

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua
Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiểnNguyễn Đức Kiên  - Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội,

Xin phép Quốc hội bắt đầu chương trình làm việc buổi chiều. Trước hết Quốc hội cho ý kiến thông qua về dự thảo Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Đặng Vũ Minh  - Chủ nhiệm Ủy ban KHCN &MT

Đọc Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa - Có văn bản.


Nghiêm Vũ Khải  - Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp 

Đọc dự thảo một số điều của dự án luật còn có ý kiến khác nhau đã được tiếp thu, chỉnh lý - Có văn bản.


Nguyễn Đức Kiên  - Phó Chủ tịch Quốc hội

Xin phép Quốc hội cho ý kiến thông qua 7 điều đã đọc báo cáo với Quốc hội.

Xin Quốc hội cho biểu quyết Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh, gồm 1 khoản.

Số đại biểu có mặt 443, bằng 89,86% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 441, bằng 89,45%.

Không tán thành 2.

Không biểu quyết 0

Xin cám ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội cho biểu quyết thông qua Điều 4 - Áp dụng pháp luật, gồm 3 khoản, như trong dự thảo.

Số đại biểu có mặt 441, bằng 89,45% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 434, bằng 88,03%.

Không tán thành 6.

Không biểu quyết 1.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 5 - Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá, gồm 3 khoản, như trong dự thảo.

Số đại biểu có mặt 443, bằng 89,86% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 438, bằng 88,84%.

Không tán thành 5.

Không biểu quyết 0.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội cho biểu quyết thông qua Điều 8 - Những hành vi bị nghiêm cấm,gồm 13 khoản, như trong dự thảo.

Số đại biểu có mặt 441, bằng 89, 45% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 434, bằng 88,03%.

Không tán thành 5.

Không biểu quyết 2.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội cho biểu quyết Điều 30 - Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, gồm 2 khoản, như trong dự thảo.

Số đại biểu có mặt 441, bằng 89,45% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 433, bằng 87,83%.

Không tán thành 7.

Không biểu quyết 1.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội cho biểu quyết thông qua Điều 36 - Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, gồm 4 khoản, như trong dự thảo.

Số đại biểu có mặt 440, bằng 89,25% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 437, bằng 88,64%.

Không tán thành 2.

Không biểu quyết 1.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội cho biểu quyết thông qua Điều 40 - Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường, gồm 3 khoản, như trong dự thảo.

Số đại biểu có mặt 442, bằng 89,66% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 433, bằng 87,83%.

Không tán thành 4.

Không biểu quyết 5.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Bây giờ xin Quốc hội cho biểu quyết thông qua toàn bộ Dự án Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, như trong dự thảo.

Số đại biểu có mặt 440, bằng 89,25% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 438, bằng 88,84%.

Không tán thành 1.

Không biểu quyết 1.

Như vậy Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.


BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

Buổi chiều ngày 20/11/2007

Nội dung:

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật hóa chất

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển
Nguyễn Đức Kiên  - Phó Chủ tịch Quốc hội

Tiếp theo chương trình, Quốc hội chuyển sang cho ý kiến thông qua Luật Hoá chất. Trước hết, xin mời Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh theo sự phân công của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Hoá chất.


Đặng Vũ Minh  - Chủ nhiệm Ủy ban KHCN &MT

Đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Hoá chất - Có văn bản.


Quốc hội nghỉ giải lao.
Nguyễn Đức Kiên  - Phó Chủ tịch Quốc hội

Xin phép Quốc hội tiếp tục làm việc.

Tiếp theo chương trình xin mời Uỷ viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nghiêm Vũ Khải đọc Dự thảo một số điều của dự án luật còn có ý kiến khác nhau đã được tiếp thu, chỉnh lý lại.
Nghiêm Vũ Khải  - Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp 

Đọc Dự thảo một số điều của Dự án Luật Hoá chất còn có ý kiến khác nhau - Có văn bản.


Nguyễn Đức Kiên  - Phó Chủ tịch Quốc hội

Xin mời Quốc hội cho biểu quyết thông qua 8 điều vừa đọc trước khi biểu quyết toàn bộ Dự thảo Luật Hoá chất.

Xin mời Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh, gồm 1 khoản, như trong dự thảo luật.

Số đại biểu có mặt 436, bằng 88,44% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 432, bằng 87,63%.

Không tán thành 3.

Không biểu quyết 1.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội cho biểu quyết thông qua Điều 6 - Chính sách của Nhà nước về hoạt động hoá chất, gồm 4 khoản, như trong dự thảo luật.

Số đại biểu có mặt 436, bằng 88,44% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 433, bằng 87,83%.

Không tán thành 1.

Không biểu quyết 2.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội cho biểu quyết thông qua Điều 10 - Yêu cầu đối với dự án sản xuất, kinh doanh hoá chất, gồm 4 khoản, như trong dự thảo luật.

Số đại biểu có mặt 438, bằng 88,84% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 434, bằng 88,03%.

Không tán thành 4.

Không biểu quyết 0.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 11 - Trách nhiệm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hoá chất, gồm 3 khoản, như trong dự thảo luật.

Số đại biểu có mặt 440, bằng 89,25% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 437, bằng 88,64%.

Không tán thành 3.

Không biểu quyết 0.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội cho biểu quyết thông qua Điều 30 - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng hoá chất để sản xuất sản phẩm hàng hoá khác, gồm 2 khoản, như trong dự thảo luật.

Số đại biểu có mặt 435, bằng 88,24% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 433, bằng 87,83%.

Không tán thành 1.

Không biểu quyết 1.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 36 - Phòng ngừa sự cố hoá chất, gồm 4 khoản, như trong dự thảo luật.

Số đại biểu có mặt 431, bằng 87,42% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 427, bằng 86,61%.

Không tán thành 4.

Không biểu quyết 0.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 59 - Trách nhiệm xử lý hoá chất độc tồn dư không rõ nguồn gốc hoá chất, sản phẩm chứa hoá chất độc bị tịch thu, gồm 5 khoản, như trong dự thảo luật.

Số đại biểu có mặt 435, bằng 88,24% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 422, bằng 85,6%.

Không tán thành 12.

Không biểu quyết 1.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 63 - Trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoạt động hoá chất của Bộ Công thương, gồm 2 khoản, như trong dự thảo luật.

Số đại biểu có mặt 431, bằng 87,42% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 415, bằng 84,18%.

Không tán thành 12.

Không biểu quyết 4.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Bây giờ xin mời Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ Dự án Luật Hoá chất.

Số đại biểu có mặt 444, bằng 90,06% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu tán thành 440, bằng 89,25%.

Không tán thành 1.

Không biểu quyết 3.

Như vậy Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Dự án Luật Hoá chất, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Xin Quốc hội tiếp tục cho ý kiến thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG(Ghi theo băng ghi âm)

Buổi chiều ngày 20/11/2007

Nội dung:

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển
Tòng Thị Phóng  - Phó Chủ tịch Quốc hội

Thưa Quốc hội,

Thực hiện chương trình của kỳ họp, Quốc hội sẽ còn phải thông qua 2 dự án luật nữa, đó là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Dự án Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Thời gian còn lại của chiều nay chúng ta tiếp tục nghe nội dung thứ nhất, đó là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Được sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, tôi xin phép được điều hành nội dung này.

Sau đây tôi xin mời đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội thực hiện sự phân công của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Nguyễn Văn Thuận  - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật

Đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình - Có văn bản.


Quốc hội nghỉ.
: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương