Vietnam auditing and evaluation co., Ltd (vae)tải về 34.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích34.74 Kb.

97.09.25駐越經濟組編


河內地區會計師事務所

No.

名稱

聯絡資料

備註VIETNAM AUDITING AND EVALUATION CO., LTD (VAE)

11th Flr., Song Da Bldg., Alley 165, Cau Giay Dist., Hanoi

Tel: 84-4-2670491; Fax: 84-4-2670494

E-mail: vae_co@viettel.com.vnTHANG LONG AUDITING CO.

427 Nguyen Khang Str., Cau Giay Dist., Hanoi

Tel: 84-4-7670720; Fax: 84-4-7670721

E-mail: info@kiemtoanthanglong.com

Website: www.kiemtoanthanglong.com
Vietnam Accounting Auditing Consulting Company(AACC)

No.104, Thai Thinh str, Hanoi

Tel: 84-4-5371913; Fax:84-4-5371912

Email: aacc-hn@hn.vnn.vnViettan Ltd.

3B Quoc Tu Giam street, Dong Da district, Hanoi

Tel: 84-4-7322801; Fax: 84-4-7322803

Email: viettan@hn.vnn.vn

Website: www.viettanconsulting.com
Auditing –Tax Consultancy J.S.C(ATC)

65D To Hien Thanh str., Hai ba Trung dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-9745548; Fax: 84-4-9745549

Email: atcaudit@hn.vnn.vn

Website: www.atc.audit.com
Auditing and Accouting Finace Consultancy Services CO.,(AASC)

No.1, Le Phung Hieu Str., Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-8241990; Fax: 84-4-8253973

Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn

Website: www.aasc.com.vn
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU VIETNAM AUDITING J.V.C (VACO)

8 Pham Ngoc Thach str., Dong Da dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-8524123; Fax: 84-4-8524143

Email: vaco_hn@vacodtt.com

Website: www.vaco.dtt.com

KPMG Co.,LTD

16th Flr.,Vietcombank Bldg.,

198 Tran Quang Khai str., Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-9360380; Fax: 84-4-9360381

Email: kpmghanoi@hn.vnn.vn

Website: www.kpmg.comPrice Waterhouse Cooper Vietnam Co.,Ltd(PWC)

Rm1, 4th Flr.,

17 Ngo Quyen str., Trang Tien Ward., Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-8251215; Fax: 84-4-8251737

Email: paul_coleman@vn.pwc.com

Website: www.pwc.comHOANG & THANG CO.,LTD.

Block B, 16th Flr., Rm.1, M3-M4 Bldg., Nguyen Chi Thanh Str., Dong Da Dist., Hanoi

Tel: 84-4-7752869; Fax: 84-4-7752096

E-mail: hoangque@fpt.vnAUDIT AND FINANCIAL CONSULTING COMPANY & ASSOCIATES (ACA)

Rm.504, 5th Flr., 17T7 Bldg., Trung Hoa-Nhan Chinh, Thanh Xuan Dist., Hanoi

Tel: 84-4-2811488; Fax: 84-4-2811499

E-mail: contact@acagroup.com.vn

Website: www.acagroup.com.vn
VIETNAM AUDITING AND CONSULTANCY CO.,LTD. (ATICVIETNAM)

129 Trung Liet Str., Dong Da Dist., Hanoi

Tel: 84-4-5375528; Fax: 84-4-5375527
THUY CHUNG AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTATIVE SERVICE CO.,LTD.- HN BRANCH

34 Tue Tinh Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi

Tel: 84-4-9433371; Fax: 84-4-9433371

E-mail: thuychungptt@bdvn.vnd.netVIETBID INVESTMENT AND TECHNOLOGY CONSULTANCY CENTER(VIETBID)

Rm.436, Binh Minh Hotel, 27 Ly Thai To Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

Tel: 84-4-9344226; Fax: 84-4-9344225

E-mail: vietbid@hn.vnn.vn

Website: www.vietbid.info
MAZARS & GUERARD VIETNAM REP.OFFICE <> FRANCE

30B Ba Trieu Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

Tel: 84-4-9361031; Fax: 84-4-9361029

E-mail: mazarshanoi@hn.vnn.vn

Website: www.mazars.com
越南通投資顧問公司

Vina Tong Investment Consultants Limited4-1A, My Canh, Phu My Hung, Dist. 7, Hochiminh City

Tel: 84-8-4122371; Fax: 84-8-4122372

E-mail: luvntong@yahoo.com.tw


台商公司新路投資建設顧問諮詢公司

So 2 Ngo 684 duong Nguyen Van Cu, Gia Thuy Ward, Long Bien Dist, Hanoi

Tel: 84-4-8779016; Fax: 84-320-3896859E-mail: newway1@vnn.vn

台商公司
第 頁,共 頁

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương