Vanban luatminhkhue vntải về 14.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích14.4 Kb.

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn

BỘ TÀI CHÍNH
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 11928/BTC-HCSN
V/v Quy hoạch mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp giai đoạn đến năm 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời công văn số 2614/BKHCN-TĐC ngày 22/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) về việc góp ý dự thảo Quy hoạch mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp giai đoạn đến năm 2020 (dự thảo Quy hoạch). Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy hoạch, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ý kiến chung:

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 1/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Bộ Tài chính thống nhất với Bộ KHCN về sự cần thiết xây dựng dự thảo Quy hoạch. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi của Quy hoạch, Bộ Tài chính tham gia một số nội dung cụ thể tại điểm 2 sau.

2. Ý kiến tham gia cụ thể:

2.1. Về yêu cầu xây dựng Quy hoạch theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 1/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

2.1.1. Về mục tiêu Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”

- Giai đoạn 2011 - 2015: tại điểm d khoản 1 mục I Điều 1 của Quyết định số 1041/QĐ-TTg về mục tiêu Dự án là Quy hoạch và xây dựng mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp;

- Giai đoạn 2016 - 2020: tại điểm d khoản 2 mục I Điều 1 của Quyết định số 1041/QĐ-TTg mục tiêu Dự án là mở rộng mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Hiện nay Bộ KHCN xây dựng Quy hoạch mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp giai đoạn đến năm 2020 trong khi chưa có báo cáo thuyết minh Quy hoạch theo hai giai đoạn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Vì vậy, đề nghị Bộ KHCN bổ sung thuyết minh làm rõ về nội dung này.

2.1.2. Về tiêu chuẩn đối với Quy hoạch: Việc xây dựng và mở rộng Quy hoạch cần đạt chuẩn mực quốc tế và được thừa nhận trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu đánh giá sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và sản phẩm hàng hóa chủ lực; được thừa nhận trong Liên minh Châu Âu, diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương và các khu vực kinh tế khác (khoản 1 và 2 mục I Điều 1 Quyết định số 1041/QĐ-TTg). Vì vậy đề nghị Bộ KHCN rà soát lại các tiêu chuẩn, nội dung,... trong dự thảo Quy hoạch để bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên và các quy định hiện hành.

2.1.3. Điểm 6.2 khoản 6 Điều 1 dự thảo quy định trách nhiệm Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành chính sách tài chính, cơ chế huy động và tạo nguồn vốn cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Quy hoạch, đề nghị Bộ KHCN bỏ, do hiện nay Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực: Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện,... Vì vậy, sau khi Quy hoạch được phê duyệt sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành. Trong trường hợp hoạt động đặc thù, Bộ KHCN phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các hoạt động đặc thù.

2.2. Về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 92/NĐ-CP thì Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch phát triển các phân ngành, lĩnh vực và các sản phẩm của ngành, sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương liên quan và quy hoạch cụ thể của các ngành. Quy hoạch mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp thuộc chuyên ngành, lĩnh vực về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, vì vậy thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch là Bộ trưởng Bộ KHCN.

2.3. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 mục III Điều 2 của Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 1/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ KHCN định hướng cho các Bộ, ngành triển khai thực hiện sau khi Quy hoạch được phê duyệt.

Bộ Tài chính xin tham gia một số ý kiến như trên để Bộ KHCN nghiên cứu và hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch theo quy định./. 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ NSNN;
- Tổng cục HQ;
- Cục QLN&TCĐN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN. (10 b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung


 

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương