Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủtải về 15.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích15.2 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1346 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 218/TTr-BCA-X11, 222/TTr-BCA-X11 ngày 05 tháng 7 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1342/TTr-BTĐKT, số 1345/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 01 cá nhân thuộc Bộ Công an (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- Bộ Công an;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hùng (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1346 /QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

1. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an;

2. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thái Nguyên;

3. Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Thái Nguyên;

4. Trung tá Đỗ Khắc Hoàn, Phó Đội trưởng, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đã có nhiều thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.________________________Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương