Về việc thu tiền sử dụng đất (đất tái định cư) đã có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền trước ngày 31/12/2014 còn vướng mắc trên địa bàn tỉnhtải về 16.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích16.66 Kb.
#22392ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 508 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu tiền sử dụng đất (đất tái định cư) đã có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền trước ngày 31/12/2014 còn vướng mắc trên địa bàn tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2014 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 28/HĐND-THKT ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1723/STC-QLGCS ngày 08 tháng 7 năm 2014, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 132/STNMT ngày 09/02/2015 và ý kiến của Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tại cuộc họp ngày 27/02/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc đối tượng được giao đất tái định cư đã có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền trước ngày 31/12/2014 nhưng còn vướng mắc chưa giao đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp thời điểm thu hồi đất như sau:

1. Về hệ số điều chỉnh giá đất:

- Áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1 đối với diện tích đất trong hạn mức nhà nước giao đất bố trí tái định cư có thu tiền sử dụng đất.

- Áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2 đối với các đối tượng theo đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1723/STC-QLGCS ngày 08/7/2014:

+ Diện tích đất ở được nhà nước giao đất bố trí tái định cư vượt diện tích đất ở nhà nước thu hồi đối với các hộ gia đình thuộc diện giải tỏa, di chuyển chỗ ở.

+ Diện tích đất ở nhà nước giao cho các hộ gia đình cá nhân thuộc diện giải tỏa, di chuyển không được bồi thường về đất và hiện không có chỗ ở được nhà nước bố trí giao đất ở tái định cư để ổn định cuộc sống.

+ Diện tích đất ở vượt hạn mức giao đất của các hộ gia đình cá nhân khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Giá đất để làm căn cứ xác định là giá đất theo bảng giá đất công bố hàng năm tại thời điểm có quyết định thu hồi đất của các Dự án (năm 2014 là Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2013).

3. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và các quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế căn cứ quy định tại Điều 1 Quyết định này tổ chức thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc liên Sở tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 4; KT. CHỦ TỊCH

- Các Bộ: Tài chính, TN&MT; Đã ký – PCT Phan Ngọc Thọ

- TT và các Ban HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Báo TT Huế, Cổng TTĐT tỉnh;- Lưu: VT, TC (02), TH.


Каталог: UploadFiles -> TinTuc -> 2015
2015 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam độc lập -tự do-Hạnh phúc
2015 -> Quyết định 1666/QĐ-ubnd của ubnd tỉnh Thừa Thiên Huế: phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ tổ chức Sunflower Mission (Mỹ)
2015 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
2015 -> SỞ TƯ pháp số: 527/stp-bttp v/v báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> KẾ hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2015 -> Số: 929 /QĐ-ubnd

tải về 16.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương