SỞ TƯ pháp số: 527/stp-bttp v/v báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích20.63 Kb.
#22684


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ TƯ PHÁP


Số: 527/STP-BTTP

V/v báo cáo công tác tư pháp 6

tháng đầu năm 2015.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúcThừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2015

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;

- Các Tổ chức hành nghề công chứng;

- Các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp;

- Các Tổ chức giám định tư pháp;

- Các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

- Các Trung tâm tư vấn pháp luật;

- Đoàn Luật sư tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2015, Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2015 của đơn vị, với các nội dung như sau:

1. Nội dung báo cáo

- Đánh giá kết quả công tác tư pháp đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong từng lĩnh vực. Báo cáo cần nhận định khái quát về đặc điểm tình hình, kết quả đạt được, chỉ rõ những công việc đã hoàn thành hoặc đang hoàn thành so với yêu cầu kế hoạch đã đề ra; so sánh kết quả thực hiện với 6 tháng đầu năm 2014 (kèm theo số liệu, dẫn chứng cụ thể); những cách làm mới, hiệu quả;

- Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, phân tích nguyên nhân (chủ quan và khách quan); chỉ rõ những giải pháp đã áp dụng hoặc đề xuất kiến nghị nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị;

- Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2015;

- Ngoài ra, các đơn vị rà soát, tập hợp các kiến nghị đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp hoặc các vướng mắc trong chuyên môn, nghiệp vụ cần được hướng dẫn (kể cả những việc đã báo cáo nhưng chưa được giải đáp), tổng hợp thành một Phụ lục kèm theo báo cáo của đơn vị.

2. Báo cáo thống kê

Báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 được tính từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 30/6/2015, gồm số liệu thống kê thực tế và số liệu thống kê ước tính. Số liệu thống kê thực tế được lấy từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 30/4/2015 (ngày chốt số liệu thực tế); số liệu thống kê ước tính được lấy từ ngày 01/5 đến hết ngày 30/6/2015.3. Biểu mẫu báo cáo, báo cáo thống kê:

3.1 Các Tổ chức hành nghề công chứng:

- Báo cáo theo mẫu số: TP-CC-06 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp;

- Thống kê theo mẫu số 32a/BTP/BTTP/CC ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013.

3.2 Các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

- Báo cáo theo mẫu số: 09 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010;

- Thống kê theo mẫu số 34c/BTP/BTTP/ĐGTS ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013.

3.3 Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện:

- Báo cáo theo mẫu số: 10 ban hành kèm theo Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010;

- Thống kê theo mẫu số 34a/BTP/BTTP/ĐGTS ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013.

(Lưu ý: Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 12 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế không thành lập hội đồng bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP. Cơ quan ra quyết định tịch thu phải ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, chỉ khi không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp mới được thành lập hội đồng bán đấu giá. Thành phần, trình tự, thủ tục bán đấu giá của hội đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật bán đấu giá tài sản đối với Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 20, 21 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản. Do vậy, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo thống kê số liệu của các hội đồng này).

3.4 Các Tổ chức giám định tư pháp:

- Báo cáo theo Đề cương báo cáo (đính kèm);

- Thống kê theo mẫu số 33a/BTP/BTTP/GĐTP ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013.

3.5 Các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất:

- Báo cáo theo Đề cương báo cáo (đính kèm);

- Thống kê theo mẫu số 28b/BTP/ĐKQGGDBĐ ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013.

3.6 Các Trung tâm tư vấn pháp luật:

- Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và chi nhánh theo Mẫu TP-TVPL-13 ban hành kèm theo Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010.3.7 Đoàn Luật sư tỉnh:

- Báo cáo theo Đề cương báo cáo (đính kèm);

- Thống kê theo mẫu số 30a/BTP/BTTP/LSTN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013.

(Các đơn vị có thể tải các biểu mẫu nêu trên từ Website của Sở Tư pháp tại địa chỉ: http:/stp.thuathienhue.gov.vn, mục: Bổ trợ tư pháp).

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Tư pháp (qua Phòng Bổ trợ tư pháp) và gửi file điện tử theo địa chỉ hộp thư: phphong.stp@thuathienhue.gov.vn trước ngày 08 tháng 5 năm 2015, để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Sở;

- Lưu: VT, BTTP.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)


Hồ Viết Tư
Каталог: UploadFiles -> TinTuc -> 2015
2015 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam độc lập -tự do-Hạnh phúc
2015 -> Quyết định 1666/QĐ-ubnd của ubnd tỉnh Thừa Thiên Huế: phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ tổ chức Sunflower Mission (Mỹ)
2015 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
2015 -> Về việc thu tiền sử dụng đất (đất tái định cư) đã có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền trước ngày 31/12/2014 còn vướng mắc trên địa bàn tỉnh
2015 -> KẾ hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2015 -> Số: 929 /QĐ-ubnd

tải về 20.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương