Ubnd tỉnh đỒng nai sở khoa học và CÔng nghệtải về 33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích33 Kb.


UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

––––––––––CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––Số: 127/BC-SKHCN

Đồng Nai, ngày 02 tháng 6 năm 2015BÁO CÁO


Về kết quả công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

––––––––––––––––––––––––


Thực hiện công văn số 42/BCĐ của Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc báo cáo kết quả công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) 6 tháng đầu năm 2015

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác PCCC và CNCH 6 tháng đầu năm 2015 như sau:I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Đảm bảo các điều kiện, lực lượng và phương tiện PCCC và CNCH cần thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tổ chức PCCC và CNCH kịp thời, hiệu quả, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố, tai nạn xảy ra ngay từ đầu năm 2015. Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH đến nay qua 6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả tốt đồng thời làm thay đổi nhận thức của cán bộ CBCCVC về công tác PCCC và CNCH cụ thể như sau:

Phổ biến và quán triệt lại các văn bản chỉ đạo chủ yếu của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện PCCC và CNCH thông qua mạng I-Office như sau:

- Công văn số 847/KH-UBND ngày 30 tháng 1 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy , chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2015 trên đại bàn tỉnh Đồng Nai.

- Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 05/01/2015 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH năm 2015.

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1110/QĐ-TT ngày 17/8-2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tầm nhìn đến năm 2030;

- Phổ biến Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH;

- Triển khai Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 05/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai về tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH năm 2015; tổ chức Tuần lễ Quốc gia về vệ sinh an toàn lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 và các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC – 04/10” năm 2015;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH đến từng Phòng ban và đơn vị trong toàn Sở, nhằm tạo chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong công tác PCCC, CNCH trên hệ thống Văn phòng điện tử và trang Web của đơn vị.

- Triển khai và tuyên truyền Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH đến từng Phòng/Đơn vị trong toàn Sở, đã tạo chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong công tác PCCC, CNCH của toàn thể CBCCVC.

2. Một số kết quả đạt được trong thời gian qua

Xác định tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở đã thực hiện xây dựng Kế hoạch số 157/KH-SKHCN ngày 04 tháng 02 năm 2015 về Kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2015 đảm bảo các phương án PCCC và CNCH nhằm nâng cao tính chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ và thống nhất trong công tác chỉ huy, chỉ đạo về chiến thuật, huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nan, cứu hộ và PCCC.

Thay thế sửa chữa kịp thời một số thiết bị điện chiếu sáng của các Phòng/Đơn vị và trong khuôn viên của Sở đảm bảo an toàn PCCC trong đơn vị trước khi mùa mưa tới.

Chủ động chặt và phát bớt cành cây xanh trong khuôn viên của Sở để khi mùa mưa bão tới không bị sự cố cây đổ làm chạm chập hệ thống điện.

Nạo vét ống cống thoát nước trong khuôn viên Sở, thu gom các phế liệu rác, xà bần làm cho cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và đảm bảo cảnh quan thẩm mỹ và an toàn khi mùa mưa tới.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC tại cơ quan, phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót có thể gây cháy lan, cháy lớn; thường xuyên rà soát kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC, các kho để phát hiện và khắc phục kịp thời những hư hỏng có nguy cơ gây cháy nổ; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; củng cố và duy trì hoạt động lực lượng PCCC và CNCH cơ sở; trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và CNCH theo quy định;

Lắp đặt hệ thống đèn báo cháy tại các vị trí quan trọng trong khu vực Sở.

Kiểm tra bảo trì và thay thế các thiết bị điện chiếu sáng thong thường bằng các loại thiết bị tiết kiệm điện tại Hội trường lớn, hội trường Online và các phòng làm việc của đơn vị.

Kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì các phương tiện PCCC theo TCVN; kiểm tra hệ thống điện đảm bảo theo tiêu chuẩn 20TCN 25-91, 20TCN 27-91. Lập hồ sơ quản lý, theo dõi các hoạt động PCCC theo quy định tại Thông tư 04/2004/TT.BCA của Bộ Công an.

Bố trí tăng cường lực lượng thường trực 24/24 giờ trong những ngày mưa, có lũ, bảo, áp thấp nhiệt đới; theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết mưa lũ để kịp thời đối phó với mọi tình huống bất lợi do thời tiết gây ra.II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Công tác PCCC và CNCH 6 tháng cuối năm phải bám sát vào kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy , chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 05/01/2015 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH năm 2015.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch PCCC và CNCH của Sở đã xây dựng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả lũ bão theo phương châm “4 tại chỗ” ( Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH, phòng chống lũ, báo đến từng Phòng ban và đơn vị trong toàn Sở, nhằm tạo chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong công tác PCCC, CNCH, phòng chống lũ, bão.

Phối hợp Phòng cảnh sát PCCC thành phố Biên Hoà xây dựng và tổ chức diễn tập hàng năm các phương án CNCH đối với từng sự cố, tai nạn cụ thể nhằm nâng cao tính chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ và thống nhất trong công tác chỉ huy, chỉ đạo về chiến thuật, huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nan, cứu hộ và PCCC.

Phối hợp diễn tập phòng cháy và chữa cháy với 01 kịch bản “Diễn tập ứng phó sự cố đối với tình huống rơi nguồn phóng xạ kín trong khi vận chuyển” của Nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, do Sở KH&CN tổ chức.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC tại cơ quan, phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót có thể gây cháy lan, cháy lớn; thường xuyên rà soát kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC, các kho để phát hiện và khắc phục kịp thời những hư hỏng có nguy cơ gây cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm;

Quan tâm xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động lực lượng phòng chống lụt bão và PCCC, CNCH cơ sở; trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và CNCH theo quy định; cần chú trọng kiểm tra thay thế những thiết bị điện bị hư hoặc xuống cấp.

Thường xuyên rà soát, củng cố, bổ sung phương án PCCC và CNCH phù hợp với tình hình thực tế. Khi tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH cần có giả định tình huống cháy, cứu nạn vào thời gian ngoài giờ làm việc và ban đêm, qua đó có kế hoạch khắc phục triệt để.

Trong mùa mưa lũ phải kiểm tra hệ thống cấp thoát nước đồng thời phát tỉa bớt hệ thống cành cây xanh cao, có nguy cơ đổ gây cháy và chạm chập điện trong khu vực Sở.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác PCCC, CNCH 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Kính gủi Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh tổng hợp./.


Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC

- Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh;

- Sở cảnh sát PCCC;

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;

- Các phòng/đơn vị (th/hiện);

- Lưu: VT, VP.

baocaoPCCCvaCNCH6-2015\3bPHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Liệt
/

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương