TỈnh đỒng naitải về 7.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.65 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 31/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 5, ĐIỀU 12 VÀ ĐIỀU 19 QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2011/QĐ-UBND NGÀY 27/7/2011 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAIỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 23/TTr-SKHCN ngày 06/3/2012 và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 4413/STC-TCHCSN ngày 21/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 12 và Điều 19 Quy định tiêu chí lựa chọn và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2011/QĐ- UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Sửa đổi Khoản 5, Điều 12 như sau:

“5. Các nhà đầu tư phải đóng: Phí duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật và sử dụng tiện nghi công cộng là 15.500.000 đồng/ha/năm và phí xử lý nước thải là 0,24 USD/m3”.

2. Bổ sung Điều 19 như sau:

“Đối với các Trung tâm nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học được miễn thu phí hạ tầng trong 05 năm và giảm 50% cho 05 năm tiếp theo”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, các nội dung khác của Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ; các doanh nghiệp và các nhà đầu tư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh


 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương