Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


- SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN NGHĨAtải về 4.51 Mb.
trang53/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   101

136 - SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN NGHĨA

Xin chư Phật mười phương thế giới,


Tại thế gian thương đoái đến con,
Ðời này, đời trước tội dồn,
Tử sanh vô thỉ nghiệp tồn đến nay.
Tội con tạo hoặc bày kẻ khác,
Tội thấy người làm ác mừng vui,
Của chùa của sãi khắp nơi,
Tự lấy, xúi lấy, tươi cười mừng theo.
Tội Vô gián năm điều tự tạo,
Thấy mừng theo hoặc bảo người làm,
Mười điều bất thiện tự con,
Xúi người can phạm thấy mà mừng theo.
Bày hoặc giấu bao nhiêu tội ấy,
Ðáng đọa vào ngạ quỉ, súc sanh,
Ðịa ngục, ác thú phạt hành,
Biên địa, ác kiến hoặc thành tiện nhơn.
Các tội ấy nay con sám hối,
Phật chứng tri thương đoái đến con,
Thành tâm quì trước Thế Tôn,
Sự tình mọi nỗi nguồn cơn giãi bày.
Hoặc đời trước, đời này, đời khác,
Con giữ gìn giới pháp tịnh thanh,
Hạnh tu bố thí thường hành,
Hoặc cơm một vắt nhịn dành muôn chim.
Hoặc tịnh hạnh căn hiền đã có,
Sẵn căn hiền hộ độ chúng sanh,
Bồ đề gieo giống căn lành,
Căn lành sẵn có phát sanh trí mầu.
Căn lành ấy gồm thâu vô lượng,
Thảy đều xin hồi hướng Bồ đề,
Con xin phát nguyện trở về,
Theo ba đời Phật không hề sai ngoa.
Những tội lỗi con đà sám hối,
Các phước lành nhuần gội bấy nhiêu,
Thành tâm kỉnh Phật công nhiều,
Nguyện thành Bồ Tát cao siêu độ đời.
Phật quá khứ, vị lại, hiện tại,
Trong chúng sanh tối đại thắng vương,
Biển khơi công đức khôn lường,
Nay con qui mạng cúng dường kính cung.
Trong tất cả mười phương thế giới,
Trong ba đời các vị Pháp vương,
Miệng lòng trong sạch cúng dưng,
Chí tâm đảnh lễ mười phương vẹn tuyền.
Oai thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước Như Lai phổ hiện chơn thân,
Mỗi thân thể hiện vô ngần,
Mỗi thân đảnh lễ nhiều thân Phật Ðà.
Trong mảnh bụi hằng sa số Phật,
Khắp nơi nơi Bồ Tát hội vào,
Bụi trần pháp giới biết bao,
Cùng tin có Phật dồi dào nơi nơi.
Biển âm thinh khắp trời xưng tụng,
Lời diệu huyền cất giọng đề cao,
Trải bao thế kiếp mai sau,
Tán dương công Phật dạt dào biển khơi.
Tràng hoa đẹp xinh tươi bát ngát,
Cùng lọng tàng kỹ nhạc trầm hương,
Vật mầu, thức trí trang hoàng,
Con xin cúng Phật mười phương ba đời.
Y tối thắng hương trầm tối thắng,
Ðèn đuốc cùng hương phấn, hương xông,
Của nhiều như núi chất chồng,
Con xin cúng Phật với lòng kính tin.
Lòng con mở rộng thinh thăm thẳm,
Phật ba đời khăng khắng niềm tin,
Nương theo hạnh nguyện Phổ Hiền,
Con xin cúng Phật với lòng kính tin.
Các nghiệp ác tạo thành từ trước,
Tham sân si đã trót gieo nhân,
Từ lời, từ ý, từ thân,
Nay con sám hối một lần trọn xong.
Bực nhị thừa học cùng hết học,
Chúng sanh gồm các bậc mười phương,
Như Lai, Bồ Tát các hàng,
Bao nhiêu công đức con toàn mừng vui.
Ðèn chiếu thế mười phương Phật bảo,
Lúc tối sơ thành đạo Bồ đề,
Nay con thành kính thỉnh về,
Chuyển vô thượng diệu Bồ đề pháp luân.
Chư Phật muốn Niết bàn nhập diệt,
Con chí thành, chí thiết cầu van,
Cúi mong Phật ở trần hoàn ,
Làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh.
Lễ tán cúng phước dành thỉnh Phật,
Tại thế gian chuyển pháp độ sanh,
Vui theo sám hối căn lành,
Xin hồi hướng đến chúng sanh đạo tràng.
Nguyện công đức muôn vàn thắng lợi,
Hồi hướng về pháp giới cao xa,
Tán dương Phật, Pháp, Tăng già,
Ấn tam muội được dung hòa tục chơn.
Biển công đức mênh mông vô lượng,
Con xin đem hồi hướng tận cùng,
Cho người tội miệng, thân, lòng,
Khinh chê chánh pháp trong vòng lầm sai.
Các nghiệp chướng tạo gây thế ấy,
Nguyện diệt tiêu một mảy chẳng còn,
Trí minh niệm khắp đầy tròn,
Ðộ sanh bất thối, sắt son một lòng.
Dầu cùng tận hư không thế giới,
Tận chúng sanh tội lỗi não phiền,
Phước con hồi hướng khắp miền,
Cũng như bốn pháp vô biên vô cùng.
Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.*

---o0o---


137 - SÁM NGUYỆN VỀ CÕI PHẬT

Con xin lạy đấng Ðại Hùng,


Ðức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên.
Cảnh đời con sống đảo điên,
Ðau thương lắm nỗi, ưu phiền xiết bao.
Áo trần con lỡ mặc vào,
Nợ trần con biết ngày nào cởi ra!
Cũng như đứa trẻ lìa nhà,
Lạc loài càng bước, càng xa, xa vời.
Bơ vơ trên quảng đường đời,
Kìa là hoang vắng, nọ thời rừng hoang.
Thập thò mãnh hổ ác lang,
Trí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la!
Chập chờn bóng quỉ, hình ma,
Tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu!
Rừng đời càng bước càng sâu,
Là càng rùng rợn lo âu phập phồng!
Yếu thơ trước cảnh hãi hùng,
Nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân côi!
Ðường về nhà đạo xa xôi,
Ðường theo cuộc thế, ôi thôi đoạn trường!
Sấn vào trong cõi bi thương,
Trăm ngàn nỗi thảm vấn vương bên mình!
Chung quanh đầy những khổ hình,
Chẳng hay con mắc tội tình chi đây!
Ngán cho số kiếp đọa đày,
Tủi cho thân phận lạc loài éo le.
Bàng hoàng giữa chốn rừng mê,
Không ai giùm chỉ đường về cho con!
Ngây thơ trí nhớ đâu còn,
Lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh!
Ðồng thời nhiều kẻ chung quanh,
Rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi!
Dây oan khi đã cột rồi,
Tên ghi, hồn gởi thì thôi còn gì!
Giấc mơ nhiều kiếp li bì,
Càng quanh lộn mãi, càng si mê hoài!
Mãi lo xây đắp mộng đài,
Ở nơi huyễn cảnh dặc dài thời gian!
Niên hoa mấy độ nở tàn,
Chủ nhơn khuất bóng trong màn vô minh.
Cõi trần kiếp kiếp lụy mình!
Dây thương vấn vít lưới tình bủa giăng!
Áo quần vật chất trói trăng,
Cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hành hà.
Cơn đau hấp hối rên la,
Hung thần ác quỉ cõi ma hoành hành.
Mảnh thân khổ sống cam đành,
Lại thêm khổ chết giựt giành chia phuôi.
Lòng con luống những ngậm ngùi,
Trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian.
Thân này đã lỡ vương mang,
Khổ này mới phải trăm đàng tai ương.
Não nề với cảnh đau thương,
Lắm khi con muốn tìm đường thoát thân.
Than ôi! Dính chặt lưới trần,
Dễ gì tháo gỡ một lần cho ra!
Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha,
Sức con yếu kém khó qua phép đời.
Kiếp trần biển khổ chơi vơi,
Con đang trồi hụp đuối hơi vẫy vùng.
Cúi xin lạy đấng Ðại Hùng,
Ðức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên.
Từ bi vô lượng vô biên,
Cứu con thoát chốn oan khiên đọa đày!
Cúi xin đảnh lễ Ðức Ngài.*

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương