Tt-btc hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015 thông tư Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ địnhtải về 223.66 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích223.66 Kb.
1   2   3


Xác nhận kết quả kiểm tra:CÔNG CHỨC HẢI QUAN
(Ký, đóng dấu công chức)

.. ngày ….. tháng ….. năm ………
ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số HQ03-BKHBCX

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………../BK-CQBHVB
BẢNG KÊ

Danh mục hàng bưu gửi chuyển tiếp xuất

STT

Số hiệu bưu phẩm

Thông tin

Tên hàng

Trọng lượng

(KG)

Trị giá

(USD)

Ghi chú

Người gửi

Người nhận


Xác nhận kết quả kiểm tra:
CÔNG CHỨC HẢI QUAN
(Ký, đóng dấu công chức)

.. ngày ….. tháng ….. năm ………
ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số HQ04-TKHBCXNT


CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………../BK-CQBHVB
BIỂU THỐNG KÊ

Theo dõi thông quan hàng chuyển tiếp

tại Trung tâm chuyển tiếp hàng Bưu chính…….
Từ ngày ….tháng…….năm…... đến ngày … tháng ……năm.….

STT

Số lượng bưu phẩm nhập

Số lượng bưu phẩm xuất

Lượng bưu phẩm tồn

Ngày tái xuất

Ghi chú


.. ngày ….. tháng ….. năm ………
ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số HQ05-BTKHBC

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………../TK-CQBHVB
BẢNG THANH KHOẢN

Hàng chuyển tiếp tại Trung tâm chuyển tiếp hàng bưu chính…..
Từ ngày… tháng… năm …… đến ngày … tháng… năm…..


STT

Số hiệu bưu phẩm

Tên hàng

Trọng lượng

(KG)

Trị giá

(USD)

Số bảng kê danh mục hàng bưu chính chuyển tiếp nhập

Số bảng kê danh mục hàng bưu chính chuyển tiếp xuất

Ghi chú


Xác nhận kết quả kiểm tra:
CÔNG CHỨC HẢI QUAN
(Ký, đóng dấu công chức)

.. ngày ….. tháng ….. năm ………
ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
: Uploaded -> phungthithuhuyen
phungthithuhuyen -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
phungthithuhuyen -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính số: 1079 /QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính số: 133/2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương