Uploaded/phungthithuhuyen/2014_04_24
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_03_13
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_05_21
  BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_06_09
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_06_27
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_18
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_08_19
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_05_15
  BỘ TÀi chính số: 1079 /QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_09
  BỘ TÀi chính số: 133/2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_08_18
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_04
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_11
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_09_09
  Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_11_20
  BỘ quốc phòNG
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_09_10
  BỘ TÀi chính số: 126 /2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_12
  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_02_06
  Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-ttg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_10_25
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-cp ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_10_23
  THÔng tư Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/tt-btc ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_27
  BỘ TÀi chính bộ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_14
  BỘ TÀi chính số: 146 /2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_09_24
  BỘ TÀi chính số: 147/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_11_05
  THÔng tư Ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_07
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_24
  BỘ TÀi chính số: 154/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_12
  Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40. 01, 40. 02, 40. 05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/tt-btc ngày 15/11/2012
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_29
  BỘ TÀi chính số: 161 /2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_12_08
  Căn cứ Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_12_05
  BỘ TÀi chính số: 173/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_11_23
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/tt-btc ngày 02/01/2014 của
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_03_31
  Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/tt-btc ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_01_09
  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_12_25
  BỘ TÀi chính số: 196 /2013/tt-btc
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_12_03
  BỘ TÀi chính số: 17526 /btc-tct v/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_01_15
  Tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_07_11
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/tt-btc như sau
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_05_06
  BỘ TÀi chính – BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_07_02
  BỘ TÀi chính số: 77/2014/tt- btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_04_20
  Tt-btc hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015 thông tư Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_03_01
  BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_19
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 5316 /bkhđt-th v/v hướng dẫn xây dựng kh phát triển ktxh 5 năm 2016 2020 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_10
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_24
  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_13
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháp văn phòng chính phủ
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_07_22
  BỘ TÀi chính số: 94/2013/ tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_08_01
  Quy đỊnh về chế ĐỘ VÀ biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốN ĐẦu tư XÂy dựng cơ BẢn từ ngân sách nhà NƯỚC, VỐn trái phiếu chính phủ
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_14
  BỘ TÀi chính bộ giao thông vận tảI
Uploaded/phungthithuhuyen/2017_04_19
  Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-cp ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
directory Uploaded phungthithuhuyen  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương