Trung đOÀN 927 tiểU ĐOÀn kthc sân bay


céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 24.61 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu21.06.2022
Kích24.61 Kb.
#52425
1   2   3
lơi KHTGSX

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

ĐẠI ĐỘI XE TỔNG HỢP

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số: /KH-HC

Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2022kÕ ho¹ch
c«ng t¸c T¨ng gia s¶n xuÊt n¨M 2022

Căn cứ hướng dẫn công tác quân nhu số 160/HD-PHC ngày 14/01/2022 của Phòng hậu cần về công tác bảo đảm quân nhu năm 2022;


C¨n cø kÕt qu¶ t¨ng gia s¶n xuÊt n¨m 2021vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña đơn vị.
§Ó b¶o ®¶m vÒ kÕt qu¶ t¨ng gia s¶n xuÊt cña ®¬n vi, Đại đội lËp kÕ ho¹ch t¨ng gia s¶n xuÊt n¨m 2021 nh­ sau :
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
- Đơn vị luôn nhận được sự hướng dẫn, quan tâm lãnh đạo của chỉ huy các cấp tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho công tác quân nhu của đơn vị.
- Trung ®oµn lµ ®¬n vÞ cã truyÒn thèng trong chiÕn ®Êu vµ huÊn luyÖn SSC§, lµ ®¬n vÞ ®­îc ®Çu t­ m¸y bay tiªm kÝch Su-30 hiÖn ®¹i cña qu©n chñng PKKQ v× vËy ®éi ngò c¸n bé, chiÕn sü trong ngµnh lu«n x¸c ®Þnh tèt t­ t­ëng s½n sµng nhËn vµ cã tr¸ch nhiÖm cao trong thùc hiÖn nhiÖm vô.
2. Khó Khăn
- Địa bàn đóng quân trên phía Đông Bắc của Tổ quốc, nằm trên dải địa hình trung du miền núi có khí hậu phức tạp, đất đai cằn cỗi nhiều sỏi đá, bạc màu ít giá trị dinh dưỡng,ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển TGSX
- Là đơn vị chủ lực có nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ và chiến đấu, đoạt đông đặc thù tập trung bảo đảm cho nhiệm vụ bay cả ngày và đêm vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian hoạt động công tác TGSX, chế biến của đơn vị.


tải về 24.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương