Trung đOÀN 927 tiểU ĐOÀn kthc sân baytải về 24.61 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu21.06.2022
Kích24.61 Kb.
#52425
  1   2   3
lơi KHTGSX

TRUNG ĐOÀN 927
TIỂU ĐOÀN KTHC SÂN BAY

Số: /QĐ-HCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


Bắc Giang, ngày tháng 01năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch công tác tăng gia sản xuất năm 2022
TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG TIỂU ĐOÀN KTHC SÂN BAY


Căn cứ Nghị quyết số 252-NQ/ CU ngày 04/1/2021của Chi bộ Đại đội Xe tổng hợp;
Căn cứ Kế hoạch công tác quân sự năm 2022 của Đại đội Xe tổng hợp;
Căn cứ hướng dẫn công tác quân nhu số 160/HD-PHC ngày 14/01/2022 của Phòng hậu cần về công tác bảo đảm quân nhu năm 2022;
Căn cứ kết quả tăng gia sản xuất năm 2021 và tình hình thực tế đơn vị;
Theo đề nghị của đồng chí Trợ Lý Quân nhu.


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số: /KH-HC ngày tháng 01 năm 2022 của Đại đội Xe tổng hợp về Công tác tăng gia sản xuất năm 2022.
Điều 2. Đại đội Xe tổng hợp có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- dHC;
- Lưu: c2. T02.TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG
Trung tá Nguyễn Đức Thành
TIỂU ĐOÀN KTHC SÂN BAY


tải về 24.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương