TRƯỜng trung cấp luậT ĐỒng hớItải về 63.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích63.43 Kb.
#18048


BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT ĐỒNG HỚI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM 2014

(Từ ngày 08/9/2014 đến ngày 14/9/2014)NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG - THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

07/9

07h30


Toàn trường tổng vệ sinh
Lớp 11C học văn hóa (tiết 1,2,3) (Giáo viên: TTGDTXĐH)

P.100

Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (tiết 4,5) (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân, cô Thuỳ Linh)

P.100

14h00

15h30-17h00Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân, cô Thuỳ Linh)

P.100

Lớp A3K3, A4K3 (mới nhập học) học môn Giáo dục chính trị (Giáo viên: thầy Tiến Cảnh; trợ giảng: cô Lê Khanh; cô Thanh Tâm; cô Ngọc Cẩm)

P.01

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động toàn Trường học Anh văn

Phòng họp 02

18h30

Lớp Văn bằng 2 học môn Tâm lý học đại cương (trợ giảng: Cô Lê Khanh, Thanh Tâm)

P.09 Khu nhà mới TTCKTCNNQB

Thứ 3

08/9

07h30


Lớp 11C học văn hóa (tiết 1,2,3) (Giáo viên: TTGDTXĐH)

P.100

Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (tiết 4,5) (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân, cô Thuỳ Linh)

P.100

14h00


Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân, cô Thuỳ Linh)

P.100

Lớp A3K3, A4K3 (mới nhập học) học môn Giáo dục chính trị (Giáo viên: thầy Tiến Cảnh; trợ giảng: cô Lê Khanh; cô Thanh Tâm; cô Ngọc Cẩm)

P.01

18h30

Lớp Văn bằng 2 học môn Tâm lý học đại cương (trợ giảng: Cô Lê Khanh, Thanh Tâm)

P.09 Khu nhà mới TTCKTCNNQB

Thứ 4

09/9

07h30


Lớp 11C học văn hóa (tiết 1,2,3) (Giáo viên: TTGDTXĐH)

P.100

Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (tiết 4,5) (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân, cô Thuỳ Linh)

P.100

Họp Hội đồng xét học bổng học sinh học kỳ 2 năm học 2013-2014 cho Khóa 1

Phòng họp 02

14h00

15h30-17h00Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân, cô Thuỳ Linh)

P.100

Lớp A3K3, A4K3 (mới nhập học) học môn Giáo dục chính trị (Giáo viên: thầy Tiến Cảnh; trợ giảng: cô Lê Khanh; cô Thanh Tâm; cô Ngọc Cẩm)

P.01

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động toàn Trường học Anh văn

Phòng họp 02

18h30

Lớp Văn bằng 2 học môn Tâm lý học đại cương (trợ giảng: Cô Lê Khanh, Thanh Tâm)

P.09 Khu nhà mới TTCKTCNNQB

Thứ 5

11/9

07h30

Lớp 11C học văn hóa (tiết 1,2,3) (Giáo viên: TTGDTXĐH)

P.100

Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (tiết 4,5) (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân, cô Thuỳ Linh)

P.100

Hội đồng Khoa học và đào tạo nghe giảng góp ý các môn luật cơ bản

Phòng họp 02

14h00


Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân, cô Thuỳ Linh)

P.100

Lớp A3K3, A4K3 (mới nhập học) học môn Giáo dục chính trị (Giáo viên: thầy Tiến Cảnh; trợ giảng: cô Lê Khanh; cô Thanh Tâm; cô Ngọc Cẩm)

P.01

18h30

Lớp Văn bằng 2 học môn Tâm lý học đại cương (trợ giảng: Cô Lê Khanh, Thanh Tâm)

P.09 Khu nhà mới TTCKTCNNQB

Thứ 6

12/9

07h00


Lớp 11C học văn hóa (tiết 1,2,3) (Giáo viên: TTGDTXĐH)

P.100

Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (tiết 4,5) (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân, cô Thuỳ Linh)

P.100

14h00

15h30-17h00Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân, cô Thuỳ Linh)

P.100

Lớp A3K3, A4K3 (mới nhập học) học môn Giáo dục chính trị (Giáo viên: thầy Tiến Cảnh; trợ giảng: cô Lê Khanh; cô Thanh Tâm; cô Ngọc Cẩm)

P.01

Lớp A1K3 học môn Luật Hiến pháp (Giáo viên: Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa)

TTGDTX Cam Lâm

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động toàn Trường học Anh văn

Phòng họp 02

18h30

Lớp Văn bằng 2 học môn Tâm lý học đại cương (Giáo viên: Đại học Luật Hà Nội) (trợ giảng: Cô Lê Khanh, Thanh Tâm)

P.100

Lớp A2K3 (Lệ Thủy) học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh Giáo viên: Trường THPTKTLT)

Trường THPTKTLT

Thứ 7

13/9

07h30

Lớp A2K2 thi kết thúc học kỳ 2

P.01

Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân)

P.100

Lớp A1K3 học môn Luật Hiến pháp (Giáo viên: Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa)

TTGDTX Cam Lâm

Lớp A2K3 (Lệ Thủy) học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (Giáo viên: Trường THPTKTLT)

Trường THPTKTLT

Lớp Văn bằng 2 học môn Tâm lý học đại cương (Giáo viên: Đại học Luật Hà Nội) (trợ giảng: Cô Lê Khanh, Thanh Tâm)

P.09 Khu nhà mới TTCKTCNNQB

14h00


Lớp A2K2 thi kết thúc học kỳ 2

P.01

Lớp A1K2, A3K2 học môn Luật Tố tụng dân sự (Giáo viên: Trường Đại học Luật Hà Nội; trợ giảng: thầy Công Huân, cô Thùy Linh)

P.100

Lớp A1K3 học môn Luật Hiến pháp (Giáo viên: Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa)

TTGDTX Cam Lâm

Lớp A2K3 (Lệ Thủy) học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (Giáo viên: Trường THPTKTLT)

Trường THPTKTLT

Lớp Văn bằng 2 học môn Tâm lý học đại cương (Giáo viên: Đại học Luật Hà Nội) (trợ giảng: Cô Lê Khanh, Thanh Tâm)

P.09 Khu nhà mới TTCKTCNNQB

Chủ nhật

14/9

07h30

Lớp A2K2 học văn hóa (Giáo viên: TTGDDNĐH)

TTGDDNĐH

Lớp A1K3 học môn Luật Hiến pháp (Giáo viên: Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa)

TTGDTX Cam Lâm

Lớp A2K3 (Lệ Thủy) học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (Giáo viên: Trường THPTKTLT)

Trường THPTKTLT

Lớp Văn bằng 2 học môn Tâm lý học đại cương (Giáo viên: Đại học Luật Hà Nội) (trợ giảng: Cô Lê Khanh, Thanh Tâm)

P.09 Khu nhà mới TTCKTCNNQB

14h00


Lớp A2K2 học văn hóa (Giáo viên: TTGDDNĐH)

TTGDDNĐH

Lớp A1K3 học môn Luật Hiến pháp (Giáo viên: Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa)

TTGDTX Cam Lâm

Lớp A2K3 (Lệ Thủy) học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (Giáo viên: Trường THPTKTLT)

Trường THPTKTLT

Lớp Văn bằng 2 học môn Tâm lý học đại cương (Giáo viên: Đại học Luật Hà Nội) (trợ giảng: Cô Lê Khanh, Thanh Tâm)

P.09 Khu nhà mới TTCKTCNNQB

I. Biểu dương:

1. Tập thể:

2. Cá nhân: Thầy Trần Văn Quý, cô Quỳnh Trang và một số thầy, cô khác đưa đón, tháp tùng Thứ trưởng Đinh Trung Tụng trong ngày nghỉ Lễ.

II. Phê bình:

1. Tập thể:

2. Cá nhân:

III. Nhắc việc:

1. Tập thể:

a) Phòng Đào tạo: (i) Phối hợp với Trung tâm Giáo dục dạy nghề Đồng Hới hoàn chỉnh và bàn giao hồ sơ học sinh Khóa 3 học chương trình bổ túc văn hóa cho Trung tâm; (ii) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh Văn bằng 1 cử nhân Luật; (iii) Hoàn thành thủ tục mở lớp tại Bố Trạch và chuẩn bị mở lớp tại Hà Tĩnh.

b) Phòng Công tác học sinh chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại của học sinh.

c) Phòng Tổ chức hoàn tất thủ tục để tiến hành tuyển dụng và bổ sung 01 Phó Hiệu trưởng cuối tháng 9.

d) Hội đồng Khoa học và Đào tạo: (i) Trình Ban Giám hiệu Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường lần 1, tháng 11; (ii) Xây dựng phiếu đánh giá giáo viên từ học sinh, lấy ý kiến các đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu.

2. Cá nhân:

Các thầy, cô đi học sau đại học: (i) Khi đi học phải gửi lịch học và hàng tháng gửi bản nhận xét cá nhân về Phòng Tổ chức; (ii) Sau khi học về phải báo cáo lại với Phòng Tổ chức.tải về 63.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương