Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 cá nhân thuộc tỉnh Kon Tum (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốctải về 20.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích20.42 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1327/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số số 42/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1266/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 cá nhân thuộc tỉnh Kon Tum (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Kon Tum;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung HảiDANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1327 /QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________
1. Ông Đoàn Đức Hân, Chuyên viên, Ban Công tác Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum;

2. Bà Bùi Thị Vui, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum;

3. Ông Huỳnh Thanh Lệ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tỉnh Kon Tum;

4. Ông Nguyễn An Huấn, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị, Trường Trung cấp nghề tỉnh Kon Tum;

5. Ông Phạm Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Chiến lược, Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Kon Tum;

6. Ông Nguyễn Hoàng Huynh, Trưởng phòng Phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ Kon Tum;

7. Ông Trương Đạt, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Kon Tum;

8. Ông Bùi Văn Bằng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

9. Ông Nguyễn Thành Tân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

10. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

11. Bà Bùi Thị Khương, Chánh Thanh tra huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum,

12. Ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng phòng Phòng Khám - Quản lý sức khỏe cán bộ, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Kon Tum;

13. Ông Nguyễn Thế Tầm, Trưởng phòng Phòng Cơ sở Đảng và Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Kon Tum;

14. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng phòng Phòng Huyện, Ban, Nghành, Sở, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Kon Tum;

15. Bà Đỗ Thị Vân, Cán bộ, Phòng Cơ sở Đảng và Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Kon Tum;

16. Ông Lê Xuân Long, Trưởng phòng Phòng Tư pháp, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;

17. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum;

18. Ông Hoàng Ngọc Trường, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức, bộ máy, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum;

19. Ông Nguyễn Văn Tín, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và quản lý công trình giao thông tỉnh Kon Tum;

20. Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

21. Bà Nguyễn Thị Hải Âu, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

22. Ông Nguyễn Danh Hương, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

23. Ông Lê Danh Ngữ, Trưởng Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

24. Ông Nguyễn Danh Điệu, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

25. Ông Nguyễn Xuân Ninh, Bí thư Đảng uỷ phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

26. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét, ký sinh trùng - Côn trùng, Sở Y tế tỉnh Kon Tum;

27. Ông Kiều Quốc Tường, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum;

28. Ông Bùi Tiến Lý, Chánh Văn phòng Huyện uỷ Đăk Tô, tỉnh Kon Tum;

29. Bà Ngô Thị Sâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.___________________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương