Tặng Cờ thi đua của Chính phủtải về 10.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.26 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1190 /QĐ - TTg
___________________________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Cờ thi đua của Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1039/TTr-BTĐKT ngày 22 tháng 6 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Phú Yên năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- UBND tỉnh Phú Yên;

- Ban TĐKT Trung ương;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hà ( 10 b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương