Thông tư số 20/2015/tt-bkhđT, ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệptải về 2.01 Mb.
trang22/24
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#367
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

4. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..............................................................

Giới tính: ........................................................................................................................................

Sinh ngày: ........................ /.......... /.......... Dân tộc: ................................. Quốc tịch: ....................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ......................... /.......... /.......... Nơi cấp: .......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................

Ngày ...../...../....., Phòng Tài chính - Kế hoạch (Ủy ban nhân dân quận/huyện .........) (nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số….. cho hộ kinh doanh nêu trên.

Lý do: Hộ kinh doanh đăng ký chuyển địa chỉ hộ kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh mới: ..................................................

Kính gửi Quý Phòng để biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên (sao kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh);
- Lưu: ……

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục VII-1DANH MỤC CHỮ CÁI VÀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP/ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC CỦA DOANH NGHIỆP/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH/ HỘ KINH DOANH

1. Danh mục chữ cái

Chữ in hoa

Chữ in thường

Chữ in hoa

Chữ in thường

A

a

N

n

Ă

ă

O

o

Â

â

Ơ

ơ

B

b

Ô

ô

C

c

P

p

D

d

Q

q

Đ

đ

R

r

E

e

S

s

Ê

ê

T

t

F

f

U

u

G

g

Ư

ư

H

h

V

v

I

i

W

w

J

j

X

x

K

k

Y

y

L

l

Z

z

M

m

 

 

2. Danh mục ký hiệu

%

&

,

(

)

.

-

+

:

\

/

;

 


tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương