Thông tư số 20/2015/tt-bkhđT, ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệptải về 2.01 Mb.
trang14/24
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#367
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

 

Phụ lục IV-1SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Mã số doanh nghiệp: ……………

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa):............................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):..................................................................................................2. Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ..............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

3. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................... Giới tính:.................

Sinh ngày: .......................... /............... /............. Dân tộc: .......................... Quốc tịch:...................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................................................

Ngày cấp:................................ /...................... /...................... Nơi cấp: ........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục IV-2SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN


Mã số doanh nghiệp: ……………….

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ......, ngày……tháng……năm……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .....................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ............................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): ..........................................................................................................2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ..............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ..

4. Thông tin về chủ sở hữu

Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................ Giới tính: ...............

Sinh ngày: ........................... /............. /............. Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...........................................................................................................     

Ngày cấp: ............................... /...................... /...................... Nơi cấp: .........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: ..................................................................................

Do: ................................................................. Cấp ngày: ......................... /................ /.................

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................................

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty[78]

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................ Giới tính: ...............

Chức danh: ....................................................................................................................................

Sinh ngày: ........................ /.......... /............. Dân tộc: .............................. Quốc tịch: ....................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...........................................................................................................

Ngày cấp: ............................... /...................... /...................... Nơi cấp: .........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục IV-3SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


Mã số doanh nghiệp: ……………

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):...

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị phần vốn góp

(VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty[79]

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................ Giới tính: ...............

Chức danh: ....................................................................................................................................

Sinh ngày: ........................ /.......... /............. Dân tộc: .............................. Quốc tịch: ....................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...........................................................................................................

Ngày cấp: ............................... /...................... /...................... Nơi cấp: .........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: …………........................................................................................

 


 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục IV-4SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN


Mã số doanh nghiệp: ……………..

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):...

Mệnh giá cổ phần: ………………………………………………………………

Tổng số cổ phần: ………………………………………………………………..

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty[80]

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................ Giới tính: ...............

Chức danh: ....................................................................................................................................

Sinh ngày: ........................ /.......... /............. Dân tộc: .............................. Quốc tịch: ....................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...........................................................................................................

Ngày cấp: ............................... /...................... /...................... Nơi cấp: .........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục IV-5SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY HỢP DANH


Mã số doanh nghiệp: ……………

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................  

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ..

4. Danh sách thành viên hợp danh

STT

Tên thành viên hợp danh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Quốc tịch

Giá trị phần vốn góp

(VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục IV-6SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG


CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …………….

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……ngày……tháng……năm……

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..........................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ........................................................................

2. Địa chỉ: ...................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ............................................

Email: ..................................................................................... Website: ......................................

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ...............................................  Giới tính: ....................................

Sinh ngày: ........................ /......... /.......... Dân tộc: ................. Quốc tịch: ....................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: .................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:....................

Ngày cấp: ....................... /......... /............. Nơi cấp: ....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………............................................4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................................  

Mã số doanh nghiệp:         ...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:           ...........................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục IV-7SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương