THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1428tải về 17.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích17.9 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 1428/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam

và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

____________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Kết luận của Thường trực Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2010 và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam theo Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

1. Quyết định thành lập:

- Tổng công ty Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà trước đây;

- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trước đây.

2. Chuyển các Tổng công ty dưới đây về trực thuộc Bộ Xây dựng:

- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;

- Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng;

- Tổng công ty Cơ khí xây dựng;

- Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng;

- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;

- Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng;

- Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam.

3. Chuyển quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng từ Tập đoàn Sông Đà về Bộ Xây dựng.

4. Bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; thông qua để Hội đồng thành viên bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với các tổng công ty nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

5. Thực hiện cổ phần hóa các Tổng công ty: Lắp máy Việt Nam, Xây dựng và phát triển hạ tầng, Cơ khí xây dựng, Xây dựng Bạch Đằng, Xây dựng Hà Nội, Thủy tinh và gốm xây dựng, Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Số 2363/TTg-ĐMDN ngày 27 tháng 12 năm 2010 và số 903/TTg-ĐMDN ngày 07 tháng 6 năm 2011.

6. Xây dựng phương án cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Chỉ đạo sắp xếp tổ chức sản xuất, ổn định bộ máy, cán bộ... để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà và Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;


- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toàn án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Đảng ủy khối DN TW;

- UB Giám sát tài chính Quốc gia;


- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- TĐ Sông Đà, TĐ Phát triển nhà và đô thị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

Cổng TTĐT, VP BCS Đảng CP, các Vụ, Cục;


- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).KN.

THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

: Uploaded VGP -> thukybientap
Uploaded VGP -> BỘ TÀi chính số: 1135 /btc-tct v/v thuế gtgt đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded VGP -> Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005
Uploaded VGP -> Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-cp ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-cp ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ
Uploaded VGP -> BỘ TÀi chính số: 120/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded VGP -> Ban thưỜng trực số: 1267
Uploaded VGP -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên
Uploaded VGP -> Danh sách 132 trường không tổ chức thi năm 2013
thukybientap -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
thukybientap -> Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ cp ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương