Uploaded_VGP/hatheluc/20111006
  Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120601
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120712
  BỘ TÀi chính số: 111/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20111125
  BỘ TÀi chính số: 1135 /btc-tct v/v thuế gtgt đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120718
  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130504
  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-cp ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-cp ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120803
  BỘ TÀi chính số: 120/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/dothanhhoai/20110407
  Ban thưỜng trực số: 1267
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120810
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130313
  Danh sách 132 trường không tổ chức thi năm 2013
Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20101001
  BỘ TÀi chính ———— Số: 138/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/thukybientap/20120223
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Uploaded_VGP/thukybientap/20121003
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1428
Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20101021
  Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130606
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121003
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20111122
  BỘ TÀi chính số: 152/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20101012
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-cp
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121004
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20111130
  BỘ TÀi chính số: 168/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121112
  BỘ TÀi chính số: 180/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20101123
  BỘ TÀi chính bộ NÔng nghiệP
Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20101210
  THÔng tư Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121115
  Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121113
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/tt-btc ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
Uploaded_VGP/hoangtrongdien/20121228
  BỘ TÀi chính số: 197/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/dangdinhnam/20121211
  Báo cáo Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20101217
  BỘ TÀi chính số: 203 /2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20101230
  Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
uploaded_vgp/thukybientap/20091216
  Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ cp ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Uploaded_VGP/nguyenvanhuan/20100321
  Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XI tại đại hội đảng các cấp, lấy ý kiến nhân dân, các đại biểu Quốc hội và tổng hợp các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120313
  BỘ TÀi chính- bộ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130520
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do
Uploaded_VGP/bichha/20110301
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 662
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130524
  Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130612
  BỘ TÀi chính số: 73/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120601
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120702
  BỘ TÀi chính số: 88 /2012/tt-btc
Uploaded_VGP/nguyenxuanhong/20130608
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 896
Uploaded_VGP/nguyenductuan/20110225
  Danh sách các tổng công ty 90
  Danh sách các tậP ĐOÀn và TỔng công ty 91
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120613
  Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120625
  Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012
directory Uploaded VGP  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương