Th ng t­ liªn tÞchtải về 39.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích39.43 Kb.
Th«ng t­ liªn tÞch

Sè 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2003
cña liªn Bé: Bé Y tÕ - Bé Tµi chÝnh - Bé Néi vô
H­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 155/2003/Q§-TTg
ngµy 30/7/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh söa ®æi,
bæ sung mét sè chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi
c«ng chøc, viªn chøc ngµnh Y tÕ

Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 155/2003/Q§-TTg ngµy 30/7/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh söa ®æi, bæ sung mét sè chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh Y tÕ; Liªn tÞch: Bé Y tÕ, Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô h­íng dÉn thùc hiÖn nh­ sau:
A. §èi t­îng ¸p dông:
1. C«ng chøc, viªn chøc d©n y vµ lùc l­îng vò trang thùc hiÖn nhiÖm vô th­êng trùc chuyªn m«n y tÕ 24/24 giê liªn tôc t¹i c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh bao gåm:

- C¸c bÖnh viÖn, viÖn cã gi­êng bÖnh (gäi chung lµ bÖnh viÖn);

- Trung t©m Y tÕ quËn, huyÖn (bao gåm phßng kh¸m ®a khoa khu vùc vµ Nhµ hé sinh), Trung t©m Y tÕ thuéc c¸c Bé, Ngµnh cã gi­êng bÖnh;

- C¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ®­îc thµnh lËp theo Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh sè 14/2002/L-CTN ngµy 16/7/2002 cña Chñ tÞch n­íc;

- Tr¹m Y tÕ x·, ph­êng, thÞ trÊn (gäi chung lµ tr¹m y tÕ x·).
2. C«ng chøc, viªn chøc d©n y vµ lùc l­îng vò trang trùc tiÕp tham gia dËp c¸c æ dÞch vµ tham gia th­êng trùc chèng dÞch 24/24 giê t¹i c¸c c¬ së y tÕ Nhµ n­íc qu¶n lý trong vïng cã dÞch.
3. C«ng chøc, viªn chøc d©n y vµ lùc l­îng vò trang trùc tiÕp thùc hiÖn phÉu thuËt, thñ thuËt.
B. C¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï:
I. ChÕ ®é phô cÊp th­êng trùc 24/24 giê:
C«ng chøc, viªn chøc d©n y vµ lùc l­îng vò trang thùc hiÖn nhiÖm vô th­êng trùc chuyªn m«n y tÕ 24/24 giê liªn tôc t¹i c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc A cña Th«ng t­ nµy ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp nh­ sau:
1. Møc phô cÊp th­êng trùc:

1.1. Møc phô cÊp th­êng trùc theo møc b×nh qu©n ng­êi/phiªn trùc ngµy th­êng gåm c¸c møc sau:

a. Møc phô cÊp th­êng trùc t¹i khu vùc th«ng th­êng:

- Møc 45.000 ®ång/ng­êi/phiªn trùc: ¸p dông ®èi víi th­êng trùc t¹i bÖnh viÖn h¹ng I;

- Møc 35.000 ®ång/ng­êi/phiªn trùc: ¸p dông ®èi víi th­êng trùc t¹i bÖnh viÖn h¹ng II; bÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn h¹ng I;

- Møc 25.000 ®ång/ng­êi/phiªn trùc: ¸p dông ®èi víi th­êng trùc t¹i bÖnh viÖn h¹ng III; bÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn h¹ng II vµ trung t©m y tÕ quËn, huyÖn, Bé, Ngµnh, phßng kh¸m ®a khoa khu vùc, nhµ hé sinh vµ C¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ®­îc thµnh lËp theo Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh sè 14/2002/L-CTN ngµy 16/7/2002 cña Chñ tÞch n­íc;

- Møc 10.000 ®ång/ng­êi/phiªn trùc: ¸p dông ®èi víi th­êng trùc t¹i tr¹m y tÕ x·.

b. Møc phô cÊp th­êng trùc t¹i khu vùc håi søc cÊp cøu vµ ch¨m sãc ®Æc biÖt b»ng 1,5 lÇn møc phô cÊp th­êng trùc t¹i khu vùc th«ng th­êng cña bÖnh viÖn cïng h¹ng nãi trªn;

- Khu vùc håi søc cÊp cøu bao gåm: Khoa Håi søc cÊp cøu, khoa phÉu thuËt g©y mª håi søc, khoa håi søc s¬ sinh, khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc, khoa cÊp cøu, khoa chèng ®éc;

- Khu vùc ch¨m sãc ®Æc biÖt bao gåm: ch¨m sãc trÎ s¬ sinh non th¸ng, ch¨m sãc bÖnh nh©n t©m thÇn cÊp tÝnh ë c¸c bÖnh viÖn vµ trung t©m chuyªn khoa t©m thÇn;

1.2. Møc phô cÊp th­êng trùc vµo ngµy nghØ tiªu chuÈn hµng tuÇn (thø b¶y, chñ nhËt) b»ng 1,3 lÇn møc phô cÊp th­êng trùc ngµy th­êng;

1.3. Møc phô cÊp th­êng trùc vµo ngµy lÔ, ngµy TÕt b»ng 1,8 lÇn møc phô cÊp th­êng trùc ngµy th­êng;

1.4. C¸ch tÝnh møc phô cÊp:

VÝ dô 1: B¸c sÜ NguyÔn V¨n A c«ng t¸c t¹i khoa Håi søc cÊp cøu cña bÖnh viÖn ®a khoa h¹ng II, ®­îc ph©n c«ng th­êng trùc 24/24 giê. Phô cÊp th­êng trùc cña b¸c sÜ A ®­îc h­ëng nh­ sau:

- Trùc vµo ngµy th­êng: 35.000® x 1,5 = 52.500®;

- Trùc vµo ngµy thø b¶y hoÆc chñ nhËt: 52.500® x 1,3 = 67.860®;

- Trùc vµo ngµy lÔ, TÕt: 52.500® x 1,8 = 94.500®;

VÝ dô 2: B¸c sÜ TrÇn ThÞ B c«ng t¸c t¹i Trung t©m Y tÕ huyÖn, ®­îc ph©n c«ng th­êng trùc 24/24 giê. Phô cÊp th­êng trùc cña b¸c sÜ B ®­îc h­ëng nh­ sau:

- Trùc vµo ngµy th­êng: 25.000®;

- Trùc vµo ngµy thø b¶y hoÆc chñ nhËt: 25.000 x 1,3 = 32.500®;

- Trùc vµo ngµy lÔ, TÕt: 25.000 x 1,8 = 45.000®;
2. ChÕ ®é nghØ bï sau phiªn trùc:

- C«ng chøc, viªn chøc d©n y vµ lùc l­îng vò trang lµm nhiÖm vô th­êng trùc chuyªn m«n y tÕ 24/24 giê vµo ngµy th­êng hay ngµy nghØ hµng tuÇn ®­îc nghØ bï 01 ngµy vµ ®­îc h­ëng nguyªn l­¬ng;

- C«ng chøc, viªn chøc d©n y vµ lùc l­îng vò trang lµm nhiÖm vô th­êng trùc chuyªn m«n y tÕ 24/24 giê vµo ngµy lÔ, TÕt ®­îc nghØ bï 02 ngµy vµ ®­îc h­ëng nguyªn l­¬ng;
3. §Þnh møc nh©n lùc trong phiªn trùc 24/24 giê t¹i c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh vµ tr¹m y tÕ x· ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

- §èi víi bÖnh viÖn h¹ng I: 14 ng­êi/phiªn trùc/100 gi­êng bÖnh;

- §èi víi bÖnh viÖn h¹ng II, h¹ng III, bÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn h¹ng I vµ trung t©m y tÕ quËn, huyÖn (bao gåm c¶ phßng kh¸m ®a khoa khu vùc vµ nhµ hé sinh), trung t©m Y tÕ cña c¸c Bé, ngµnh: 12 ng­êi/phiªn trùc/100 gi­êng bÖnh;

- §èi víi tr¹m y tÕ x·: 01 ng­êi/phiªn trùc/tr¹m y tÕ ®èi víi x· ®ång b»ng tõ 8.000 d©n vµ x· miÒn nói, biªn giíi, h¶i ®¶o tõ 3.000 d©n trë xuèng; 02 ng­êi/phiªn trùc/tr¹m y tÕ ®èi víi x· ®ång b»ng trªn 8.000 d©n vµ x· miÒn nói, biªn giíi, h¶i ®¶o trªn 3.000 d©n.

- §èi víi c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ®­îc thµnh lËp theo Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh sè 14/2002/L-CTN ngµy 16/7/2002 cña Chñ tÞch n­íc: Bé Y tÕ phèi hîp víi Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ x· héi h­íng dÉn cô thÓ ®Þnh møc nh©n lùc trong phiªn trùc.
II. ChÕ ®é phô cÊp chèng dÞch:
1. Møc phô cÊp trùc tiÕp tham gia dËp dÞch: c«ng chøc, viªn chøc d©n y vµ lùc l­îng vò trang trùc tiÕp tham gia dËp c¸c æ dÞch theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc A cña Th«ng t­ nµy ®­îc h­ëng phô cÊp chèng dÞch, møc phô cÊp ®­îc tÝnh theo ngµy thùc tÕ tham gia nh­ sau:

a. Møc 60.000®/ngµy/ng­êi ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i dÞch tèi nguy hiÓm lµ: BÖnh t¶, BÖnh DÞch h¹ch, BÖnh Sèt vµng, Viªm ®­êng h« hÊp cÊp do vi rót (SARS), Sèt rÐt, Ebola, Sèt xuÊt huyÕt vµ mét sè bÖnh truyÒn nhiÔm g©y dÞch ch­a râ nguyªn nh©n theo c«ng bè cña Bé Y tÕ;

b. Møc 30.000®/ngµy/ng­êi ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i dÞch kh¸c.
2. ChÕ ®é phô cÊp th­êng trùc chèng dÞch 24/24 giê;

a. Møc phô cÊp: C«ng chøc, viªn chøc tham gia th­êng trùc chèng dÞch 24/24 giê t¹i c¸c c¬ së Y tÕ thuéc Nhµ n­íc qu¶n lý ë tÊt c¶ c¸c tuyÕn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chuyªn m«n, kü thuËt ®èi víi vïng cã dÞch ®­îc x¸c ®Þnh bëi c¸c c¬ quan Y tÕ cã thÈm quyÒn còng ®­îc h­ëng møc phô cÊp trùc lµ 40.000®/ng­êi/phiªn trùc. Møc phô cÊp th­êng trùc vµo ngµy nghØ tiªu chuÈn hµng tuÇn (thø b¶y, chñ nhËt) b»ng 1,3 lÇn phô cÊp th­êng trùc ngµy th­êng; nÕu th­êng trùc vµo ngµy lÔ, ngµy TÕt th× møc phô cÊp b»ng 1,8 lÇn phô cÊp th­êng trùc ngµy th­êng.

b. ChÕ ®é nghØ bï: C«ng chøc, viªn chøc d©n y vµ lùc l­îng vò trang thùc hiÖn nhiÖm vô th­êng trùc chèng dÞch 24/24 giê vµo ngµy th­êng hay ngµy nghØ hµng tuÇn ®­îc nghØ bï 01 ngµy; nÕu th­êng trùc ngµy lÔ, TÕt ®­îc nghØ bï 02 ngµy vµ ®Òu ®­îc h­ëng nguyªn l­¬ng.
III. ChÕ ®é phô cÊp phÉu thuËt, thñ thuËt:
C«ng chøc, viªn chøc d©n y vµ lùc l­îng vò trang trùc tiÕp thùc hiÖn phÉu thuËt, thñ thuËt theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc A cña Th«ng t­ nµy ®­îc h­ëng møc phô cÊp nh­ sau:
1. Møc phô cÊp phÉu thuËt:


§èi t­îng

Møc phô cÊp (®ång/ca phÉu thuËt)

Lo¹i ®Æc biÖt

Lo¹i I

Lo¹i II

Lo¹i III

Ng­êi mæ chÝnh, g©y mª, ch©m tª chÝnh

70.000

35.000

25.000

20.000

Ng­êi mæ phô vµ ng­êi phô g©y mª, ch©m tª

50.000

25.000

20.000

12.000

Ng­êi gióp viÖc ca mæ

30.000

20.000

12.000

6.000

Danh môc ph©n lo¹i phÉu thuËt thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 1904/1998/Q§-BYT ngµy 10/8/1998 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ ban hµnh Danh môc phÉu thuËt, thñ thuËt (khi v¨n b¶n nµy ®­îc bæ sung, söa ®æi th× sÏ ®­îc thùc hiÖn theo v¨n b¶n söa ®æi);

- §èi víi danh môc phÉu thuËt lo¹i IA, IB vµ IC ®­îc h­ëng møc phô cÊp phÉu thuËt lo¹i I theo quy ®Þnh trªn;

- §èi víi danh môc phÉu thuËt lo¹i IIA, IIB, IIC ®­îc h­ëng møc phô cÊp phÉu thuËt lo¹i II theo quy ®Þnh trªn.


2. Phô cÊp thñ thuËt:

a. Nh÷ng tr­êng hîp tr­íc ®©y ph¶i lµm phÉu thuËt, nay chuyÓn sang h×nh thøc thñ thuËt th× ®­îc h­ëng phô cÊp b»ng 1/3 møc phô cÊp phÉu thuËt cïng lo¹i;

b. Bé Y tÕ quy ®Þnh danh môc thñ thuËt ®­îc h­ëng phô cÊp b»ng 1/3 møc phô cÊp phÉu thuËt cïng lo¹i.
C. Nguån chi tr¶ chÕ ®é phô cÊp:
1. Nguån kinh phÝ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï cña ngµnh y tÕ bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ n­íc hµng n¨m giao cho c¸c Bé, c¬ quan Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng vµ nguån thu sù nghiÖp cña ®¬n vÞ.
2. Riªng n¨m 2003, nguån chi tr¶ chÕ ®é phô cÊp ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c:

2.1. C¸c Bé, c¬ quan Trung ­¬ng bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch ®­îc giao ®Ó thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï.

2.2. C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng bè trÝ kinh phÝ trong dù to¸n ®­îc giao ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chèng dÞch vµ phô cÊp phÉu thuËt, thñ thuËt.

2.3. §èi víi phô cÊp trùc 24/24 giê cña c¸c ®Þa ph­¬ng:

- §èi víi c¸c tØnh cã ®iÒu tiÕt vÒ ng©n s¸ch Trung ­¬ng, tù s¾p xÕp trong ph¹m vi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é.

- §èi víi c¸c tØnh vïng cao ®Æc biÖt khã kh¨n theo QuyÕt ®Þnh sè 186/2001/Q§-TTg ngµy 07/12/2001 vµ 04 tØnh T©y Nguyªn theo QuyÕt ®Þnh sè 168/2001/Q§-TTg ngµy 30/10/2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, ng©n s¸ch Trung ­¬ng hç trî 100%.

- §èi víi c¸c tØnh cßn l¹i, ng©n s¸ch Trung ­¬ng hç trî:

+ 100% phÇn kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi x· thuéc Ch­¬ng tr×nh 135.

+ 80% phÇn kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh thuéc tØnh miÒn nói vµ c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh thuéc huyÖn vµ x· ®­îc c«ng nhËn lµ miÒn nói.

+ 60% phÇn kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh thuéc tØnh, huyÖn vµ x· kh«ng thuéc c¸c quy ®Þnh nãi trªn.PhÇn kinh phÝ ng©n s¸ch trung ­¬ng hç trî theo tû lÖ nªu trªn ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chªnh lÖch gi÷a tæng møc kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 155/2003/Q§-TTg ngµy 30/7/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ so víi nguån ®· bè trÝ bæ sung trong ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng khi thùc hiÖn Th«ng t­ Liªn bé sè 150/LB-TT ngµy 16/4/1996 cña Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ - Bé Y tÕ - Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn QuyÕt ®Þnh sè 794/TTg ngµy 05/12/1994 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.
D. Tæ chøc thùc hiÖn
Th«ng t­ nµy ®­îc thùc hiÖn tõ ngµy 01/7/2003 vµ thay thÕ Th«ng t­ sè 150/LB-TT ngµy 16/4/1996 cña Liªn Bé: Ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ (nay lµ Bé Néi vô) - Bé Tµi chÝnh - Bé Y tÕ, Th«ng t­ sè 07/2003/TT-LT ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2003 cña Liªn bé: Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh - Bé Y tÕ vµ ®iÓm 1, phÇn 1 vÒ phô cÊp chèng dÞch t¹i Th«ng t­ sè 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT ngµy 05/12/2002 cña Liªn Bé: Ban Tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ - Bé Tµi chÝnh - Bé Y tÕ h­íng dÉn thi hµnh mét sè chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh Y tÕ. C¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi Th«ng nµy ®Òu b·i bá.
Së Y tÕ, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ vµ Ban Tæ chøc chÝnh quyÒn c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng h­íng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Th«ng t­ nµy vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn theo ®Þnh kú hµng n¨m vÒ Liªn Bé.

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v­íng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương