Tabl CarModel Car Model (Primary Key)tải về 62.42 Kb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu18.12.2023
Kích62.42 Kb.
#56042
TableField 
Data Type 
Description 
Requirements 
Table1. CarModel 
Car Model 
(Primary Key) 
Text 
Car Model 
Field Size: 6 
Indexed: Yes (No Duplicates) 
Required: Yes 
Price 
Number 
Car Model Price 
Field Size: Currency 
Required: Yes 
Table2. Seller 
Seller ID 
(Primary Key) 
Text 
Seller ID 
Field Size: 3 
Indexed: Yes (No Duplicates) 
Required: Yes 
Name 
Text 
Date of transaction 
Field Size: 50 
Required: Yes
Gender 
Text 
Gender 
Field Size: 1 
Required: Yes 
Table3. Transaction 
Date 
Date/Time 
Date of transaction 
Format: Short Date 
(dd/mm/yy) 
Validation Rule: Validation Text: Must be 
earlier than today’s date 
Seller ID 
Text 
Seller ID 
Field Size: 3 
Indexed: Yes (No Duplicates) 
Required: Yes 
Car Model 
Text 
Car Model 
Field Size: 6 
Indexed: Yes (No Duplicates) 
Required: Yes 
Quantity 
Number 
Quantity of the 
transaction 
Field Size: Integer 
Required: Yes 

tải về 62.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương