Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo gồm các thành viêntải về 14.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích14.75 Kb.
#21281

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

Số: 454/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 09 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo chính sách

Nhà ở, Đất ở tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-UB ngày 10/10/1994; Quyết định số 375/QĐ-UB ngày 24/08/1996; Quyết định số 395/QĐ-UB ngày 26/7/2004; Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 07/10/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn Ban chỉ đạo chính sách Nhà ở, Đất ở tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 26/SXD-TTr ngày 10/01/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn, bổ sung các thành viên Thường trực Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo chính sách Nhà ở, Đất ở tỉnh Yên Bái gồm các ông (bà) có tên sau:

Thường trực Ban chỉ đạo gồm:

1.Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc Sở Xây dựng - Phó ban Thường trực.

3. Ông Trần Đức Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Uỷ viên.

4. Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc Sở Tư Pháp - Uỷ viên.

5. Ông Hoàng Văn Diểm - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Yên Bái - Uỷ viên.

6. Ông Ngô Thanh Giang - Phó giám đốc Sở Tài chính - Uỷ viên.

7. Ông Nguyễn Lâm Thắng - Phó giám đốc Sở Xây dựng - Uỷ viên.

Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo gồm các thành viên:


  1. Ông Nguyễn Văn Kiêm - Trưởng phòng Quy hoạch và Đo đạc bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường - Tổ trưởng.

2. Ông Đinh Khắc Yên - Chuyên viên TNMT, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh - Tổ phó.

3. Ông Phạm Gia Cát – Trưởng phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch, Sở Xây dựng.

4. Bà Hà Thị Hưng - Phó phòng Quản lý giá và Tài sản công, Sở Tài Chính.

5. Ông Nguyễn Mạnh Khôi - Phó phòng Tổng hợp, Dự toán - Cục thuế tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo chính sách Nhà ở, Đất ở tỉnh Yên Bái thực hiện theo Điều 2, Điều 3 tại Quyết định số 533/QĐ-UB ngày 10/10/1994 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Nhiệm vụ của Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo chính sách Nhà ở, Đất ở tỉnh Yên Bái thực hiện theo Điều 2 tại Quyết định số 375/QĐ-UB ngày 24/8/1996 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Ông, Bà có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 469/QĐ-UBND, ngày 07/10/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo chính sách Nhà ở, Đất ở tỉnh Yên Bái./.CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Lộc


tải về 14.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương