Soá hs: 401/ /the bảng keâ HỒ SƠ Loaïi hoà sô: Caáp theû bhyttải về 10.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích10.39 Kb.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Soá HS: 401/……………………../THE


BẢNG KEÂ HỒ SƠ

Loaïi hoà sô: Caáp theû BHYT

  1. Tên cơ quan, đơn vị:……………………………………………..…………………Maõ ñôn vò:………………

  2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………...............
STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

(1)

(2)

(3)

1

Danh saùch lao ñoäng ñeà nghò caáp soå BHXH, theû BHYT (Maãu 01a-TBH, 01 baûn)
2

Phieáu noäp tieàn (01 baûn photo)
3

File döõ lieäu: Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB

Ghi chuù: - File döõ lieäu cuûa maãu 01a-TBH.

Ngaøy traû keát quaû :…………./………../200… ….
Caùn boä TNHSTP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….

Người nộp hồ sơ

(ký, ghi rõ họ tên)

: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương