SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 21.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích21.13 Kb.ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 4009/STP-BTTP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2012
V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
về tổ chức và hoạt động
và thống kê cơ sở


Kính gửi:

Các tổ chức hành nghề công chứng

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Theo quy định của Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng và Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp thì các tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Tư pháp như sau:


Loại

báo cáo

Báo cáo

về Tổ chức và Hoạt động

(Theo Thông tư số 11/2011/TT-BTP)

Báo cáo Thống kê cơ sở

(Theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP)

Thời hạn gửi báo cáo

- Báo cáo định kỳ 6 tháng được gửi trước ngày 15/4 hàng năm.

- Báo cáo định kỳ hàng năm được gửi trước ngày 15/10 hàng năm.

- Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của cơ quan đề nghị báo cáo.


- Báo cáo định kỳ 6 tháng được gửi trước ngày 07/4 hàng năm.

- Báo cáo định kỳ hàng năm được gửi trước ngày 07/10 hàng năm.

- Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của cơ quan đề nghị báo cáo.


Nội dung báo cáo

định kỳ

Gồm những nội dung chính sau đây:

1. Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng.

2. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức và hoạt động công chứng.

3. Đề xuất và kiến nghị.Gồm 02 phần:

1. Phần báo cáo thông tin thống kê theo biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP.

2. Phần thuyết minh, giải thích các thông tin có liên quan đến thông tin thống kê nêu trong phần báo cáo thông tin thống kê.


Mốc thời gian báo cáo (thời điểm lấy số liệu)

- Báo cáo định kỳ 6 tháng: tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 31/3 năm sau.

- Báo cáo định kỳ hàng năm: tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm sau.

- Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của cơ quan đề nghị báo cáo.


Hình thức báo cáo

Thực hiện đồng thời bằng hình thức văn bản và bằng tệp dữ liệu điện tử:

1. Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo và gửi theo đường bưu điện. Ngày gửi báo cáo thực tế được tính theo dấu bưu điện nơi tiếp nhận báo cáo gửi đi.

2. Tệp dữ liệu điện tử được gửi để báo cáo phải là bản có cùng nội dung với báo cáo bằng văn bản đã có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử. Hộp thư điện tử nhận báo cáo của Sở Tư pháp là: stphcm@vnn.vn. Hộp thư điện tử sử dụng để gửi tệp dữ liệu phải là hộp thư điện tử đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo đăng ký trước với Sở Tư pháp.


Mẫu báo cáo

Mẫu TP-CC-06 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BTP

Biểu số 20a/BTP/BTTP/CC ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP


Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các việc sau:

- Đăng ký hộp thư điện tử để thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở theo mẫu Phiếu đăng ký kèm theo Công văn này.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nêu trên.

Biểu mẫu báo cáo có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (mục Hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp).

(Đính kèm mẫu Phiếu đăng ký hộp thư điện tử để thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở)./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Hội Công chứng TP. Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, BTTP.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Lê Thị Bình Minh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương