Số Hồ sơ: 308/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia bhxh; Xác nhận tham gia bhyt liên tụctải về 10.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích10.56 Kb.

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 17/11/2014

Số Hồ sơ: 308/……………/SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHYT liên tục

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: giải quyết ngay. Riêng loại hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH có từ 10 đơn xin xác nhận trở lên/01 hồ sơ, thì thời hạn giải quyết


là 02 ngày làm việc)
1. Tên đơn vị: …………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………… Email:…………………………………………..


STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Xác nhận đang tham gia BHXH
1.

Đơn đề nghị xác nhận của cá nhân (theo mẫu 308, 02 bản)
2.

Hồ sơ khác:
II.

Xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục
1.

Đơn đề nghị xác nhận (mẫu D01-TS, 01 bản)
2.

Thẻ BHYT còn giá trị (bản photo, 01 bản) hoặc giấy xác nhận thời gian tham gia BHYT có liên quan
Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương