SỞ giao thông vận tảItải về 8.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.15 Kb.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 1582 /SGTVT-VP

V/v thực hiện quy định về công tác văn thư, lưu trữ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hải Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở

Để thống nhất quản lý công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật; Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, (địa chỉ truy cập Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở: http://sogtvt.haiduong.gov.vn/hethongvanban/vanbantinh).

Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan về công tác văn thư, lưu trữ./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Giám đốc Sở; Email

- Các Phó Giám đốc Sở;

- Website Sở;- Lưu: VT, VP. Thúy. 02b. (6626)


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Lê Đình Long

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương