Số: 1440/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích13.45 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1440/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Văn phòng Quốc hội tại Tờ trình số 1280/TTr-VPQH ngày 02 tháng 8 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1471/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 8 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể thuộc Văn phòng Quốc hội (có Danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hào, 10 b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH

Các tập thể thuộc Văn phòng Quốc hội

được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1440/QĐ-TTgngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

___________________________

1. Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội;

2. Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội;

3. Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội,Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016./.

_________________________________________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương