Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2014tải về 7.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích7.06 Kb.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày….….tháng ….. năm 2014

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

Kính gửi: Hội đồng xét tuyển viên chức,

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Tôi tên:………….…………………….……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………….

Số báo danh:…………………, phòng thi số …………………………

Tôi đã tham gia kỳ xét tuyển viên chức năm 2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi:

- Dự tuyển vào đơn vị…………………………………………………

- Vị trí việc làm dự tuyển:…………………………………………..….

- Ngành dự tuyển: …………………………………………………......

Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch:……..điểm.

Nay tôi đề nghị Hội đồng xét tuyển viên chức, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi chấm phúc khảo bài kiểm tra, sát hạch.Kính đề nghị Hội đồng xét tuyển viên chức, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi xem xét giải quyết./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)


: soldtbxh
soldtbxh -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
soldtbxh -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
soldtbxh -> Số: 1855/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
soldtbxh -> Kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học
soldtbxh -> Mẫu số 1: Bộ, ngành, địa phương CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam doanh nghiệp, đơn vị Độc lập Tự do Hạnh phúc
soldtbxh -> Ubnd tỉnh bắc ninh sở lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương