Quốc gia hồ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 173.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích173.59 Kb.
 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ***

Số: 1845/QĐ-HVCT-HCQG                               Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2009 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính)

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ Quyết định số 100-QĐ/TW, ngày 22-10-2007, của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa X), về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;- Căn cứ Nghị định số 129/2008/NĐ-CP, ngày 17-12-2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 05-9-1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII), về việc thành lập các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ Quyết định số 184-QĐ/TW, Thông báo số 181-TB/TW, ngày 03-9-2008, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện;

- Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 26-9-2008 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả nghiên cứu biên soạn chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính;

- Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành “Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở(hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính) và thực hiện thống nhất trong các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01-9-2009 (có chương trình kèm theo).

Điều 2. Chương trình này thay cho chương trình Trung cấp lý luận chính trị đã được ban hành kèm theo Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG, ngày 11-12-2002 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 3. Giao cho Vụ Các trường chính trị tổ chức hướng dẫn các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình.

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Học viện, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Học viện và Hiệu trưởng các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC

- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);

- Như điều 4;                                                                                             (Đã ký)

- Lưu: VT, VCTCT, VQLKH.                                                     

                                                                                                            Lê Hữu Nghĩa

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ***

                                                                            Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2009

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN CẤP CƠ SỞ

(Hệ trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1845/QĐ-HVCT-HCQG ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh)

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

Mục tiêu: đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở có bản lĩnh chính trị, có trình độ lãnh đạo, quản lý, có kỹ năng tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, nhân dân giao phó.

Yêu cầu:

- Trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung về Khoa học hành chính.

- Trang bị một số kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, khả năng giáo dục, động viên, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

- Góp phần nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.II. ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương); cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng, phó phòng, ban cấp huyện, thị; trưởng, phó phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành và tương đương.

- Có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

 

III. THỜI GIAN

Thời gian toàn khóa: 08 tháng x 22 ngày x 10 tiết = 1760 tiết

Phân chia thời gian cho các phần như sau:

 

 

 STT

Phần

Số bài

Thời gian thực học (1760 tiết)

Tổng số

(tiết)

Lên lớp

(tiết)

Hoạt động

Khác (tiết)

1

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

35

431

226

205

2

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

20

278

143

135

3

III. KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

17

280

146

134

4

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUAN ĐIỂM,ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA, ĐỐI NGOẠI

10

109

59

50

5

V. QUỐC PHÒNG – AN NINH

08

82

44

38

6

VI. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

30

373

203

170

7

VII. TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA PHƯƠNG, NGHIÊN CỨU THỰC TẾ, VIẾT TIỂU LUẬN

- Tình hình, nhiệm vụ địa phương

- Nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận 

 

0357

150


32

25

150


 

 

Tổng số:

 


123

1760

853

907

 

IV. PHƯƠNG CHÂM. PHƯƠNG PHÁP

- Thực hiện phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành; gắn việc học tập lý luận ở trường với đời sống xã hội, thực tiễn công tác ở cơ sở; liên hệ, vận dụng lý luận với thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở địa phương; gắn học tập với rèn luyện tư cách đạo đức của người cán bộ.

- Thực hiện phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động học tập của học viên trên cơ sở hướng dẫn gợi mở của giảng viên.

- Tăng cường thảo luận, liên hệ, vận dụng những kiến thức đã học với việc giải quyết các tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, làm tốt các bài tập thực hành về kỹ năng, nghiệp vụ công tác.

- Tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thức tế và tiết tiểu luận cuối khóa. Thông qua đó giúp người học nắm bắt, phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình và giải quyết một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn ở cơ sở gắn với nhiệm vụ công tác sau khi kết thúc khóa học.

 

  

 

 V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 


STT

TÊN CÁC PHẦN VÀ BÀI

SỐ TIẾT

LÊN LỚP

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

226

 

I.1. Triết học Mác-Lênin

69

1

Vai trò của triết học Mác-Lênin trong nhận thức và hoạt động thực tiễn

05

2

Chủ nghĩa duy vật mác - xít

05

3

Phép biện chứng duy vật

10

4

Lý luận nhận thức

05

5

Lý luận hình thái kinh tế - xã hội

10

6

Giai cấp – Dân tộc

05

7

Nhà nước và cách mạng xã hội

05

8

Vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử

05

9

Ý thức xã hội

10

10

Báo cáo chuyên đề

05

 

Thi hết phần I.1

04

 

I.2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

59

11

Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa

05

12

Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế cơ bản của Chủ nghĩa Tư bản

10

13

Tích lũy tư bản và những hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

10

14

Chủ nghĩa tư bản hiện đại

05

15

Đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

05

16

Sở hữu về tư liệu sản xuất, các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

10

17

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân

05

18

Báo cáo thực tế

05

 

Thi hết phần I.2

04

 

I.3 Chủ nghĩa xã hội khoa học

54

19

Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân

05

20

Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

05

21

Chế độ dân chủ XHCN và Nhà nước XHCN

10

22

Liên minh công – nông – trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH

05

23

Chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam

05

24

Chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam

05

25

Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam

05

26

Vấn đề gia đình và bình đẳng giới ở Việt Nam

05

27

Báo cáo thực tế

05

 

Thi hết phần I.3

04

 

I.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh

44

28

Nguồn gốc, qúa trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

05

29

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

05

30

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

05

31

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

05

32

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận

05

33

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

05

34

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

05

35

Học tập, vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp cơ sở.

05

 

Thi hết phần I.4

04

 

Đi nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch theo chủ đề (sau khi kết thúc các bài học ở phần I): 50 tiết

 

 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

143

 

II.1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản

64

1

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

05

2

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930-1945)

05

3

Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng. giải phóng dân tộc và thông nhất đất nước (1945-1975)

10

4

Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc (1954-1975)

05

5

Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước (1976-1986)

05

6

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

10

7

Học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản

05

8

Tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản

05

9

Đặc điểm. vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền

05

10

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới

05

 

Thi hết phần II.1

04

 

II.2 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật XHCN

79

11

Hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cấp cơ sở

05

12

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân

10

13

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

05

14

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp

05

15

Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN

05

16

Nội dung cơ bản một số ngành luật trong hệ thống Pháp luật Việt Nam ( Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Pháp luật kinh tế, Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật khiếu nại và tố cáo)

20

17

Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN

05

18

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

05

19

Báo cáo thực tế

05

20

Bài tập tình huống về thực hiện Luật đất đai, Luật hôn nhân – gia đình, Luật khiếu nại, tố cáo v.v…

10

 

Thi hết phần II.2

04

 

III. KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

146

1

Chính quyền cơ sở trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước

05

2

Quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở

10

3

Quyết định quản lý của chính quyền cơ sở

10

4

Quản lý công chức cơ sở

05

5

Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

10

6

Công tác thống kê, văn thư lưu trữ của chính quyền cấp cơ sở

10

7

Ngân sách cấp cơ sở

10

8

Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính

10

9

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền cơ sở

05

10

Quản lý đât đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở

10

11

Quản lý hoạt động kinh tế của chính quyền cơ sở

10

12

Quản lý hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội của chính quyền cơ sở

10

13

Quản lý hành chính – tư pháp ở cơ sở

10

 

Kiểm tra

02

14

Kỹ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sở

10

15

Kỹ năng điều hành công sở ủy ban nhân dân cơ sở

05

16

Vai trò của thôn, bản, ấp trong quản hành chính nhà nước ở cơ sở

05

17

Cải cách hành chính ở cơ sở

05

 

Thi hết phần III

04

 

Đi nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch theo chủ đề (sau khi kết thúc các bài học ở phần III): 50 tiết

 

 

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA, ĐỐI NGOẠI

59

1

Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

05

2

Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

10

3

Các nguồn lực phát triển kinh tế của Việt Nam

05

4

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam

05

5

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế

05

6

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

05

7

Chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

05

8

Báo cáo thực tế về kinh tế địa phương v.v…

05

9

Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay

05

10

Báo cáo về quá trình hợp tác ASEAN, APEC

05

 

Thi hết phần IV

04

 

V. QUỐC PHÒNG – AN NINH

44

1

Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay

05

2

Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam

05

3

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng – an ninh và công tác quốc phòng – an ninh xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

05

4

Xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

05

5

Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng – an ninh ở cấp huyện

05

6

Một số nội dung văn kiện tham mưu quân sự khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến

05

7

Phòng chống Chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam

05

8

Một số vấn đề cơ bản trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay

05

 

Thi hết phần V

04

 

VI. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

203

 

VI.1. Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở

62

1

Hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở

05

2

Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở

10

3

Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở

10

4

Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở

05

5

Kỹ năng thu nhập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở

05

6

Xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cấp cơ sở

05

7

Đánh giá và sử dụng cán bộ ở cấp cơ sở

05

8

Phương pháp xây dựng và triển khai thực hiện dự án kinh tế vừa và nhỏ

05

9

Bài tập tình huống về tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý; đánh giá sử dụng cán bộ; xử lý điểm nóng ở cơ sở v.v…

10

 

Kiểm tra

02

 

VI.2. Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở

141

10

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

05

11

Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên

10

12

Công tác của cấp ủy Đảng ở cơ sở và của người bí thư

05

13

Tổ chức sinh hoạt chi bộ, đại hội Đảng bộ, Chi bộ

05

14

Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ

05

15

Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng

05

16

Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

05

17

Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ở cơ sở

05

18

Công tác văn phòng cấp ủy; văn bản của Đảng, kỹ thuật soạn thảo, lưu trữ văn bản của Đảng ở cơ sở

10

19

Bài tập tình huống về công tác Đảng

10

20

Ứng dụng tin học trong công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp cơ sở

10

21

Bài tập thực hành: Soạn thảo một số loại văn bản của đảng cấp cơ sở

10

 

Kiểm tra

02

22

Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng

05

23

Công tác Mặt trận, tổ chức và hoạt động của mặt trận Tổ quốc ở cơ sở

05

24

Công tác vận động nông dân, tổ chức và hoạt động của Hội nông dân ở cơ sở

05

25

Công tác vận động phụ nữ, tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ ở cơ sở

05

26

Công tác vận động thanh niên, tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên ở cơ sở

05

27

Công tác vận động công nhân trong thời kỳ mới và hoạt động của đoàn ở cơ sở

05

28

Công tác vận động cựu chiến binh, tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh ở cơ sở

05

29

Báo cáo kinh nghiệm công tác của Mặt trận, Hội phụ nữ, Hội nông dân cấp cở sở v.v…

05

30

bài tập tình huống về công tác vận động nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh…

10

 

Thi hết phần VI

04

 

VII. TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA PHƯƠNG, NGHIÊN CỨU THỰC TẾ, VIẾT TIỂU LUẬN

182

 

VII.1. Tình hình và nhiệm vụ của địa phương

32

1

Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân số, lao động, lịch sử, truyền thống của địa phương

10

2

Lịch sử Đảng bộ địa phương

10

3

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (các chương trình, những nhiệm vụ trước mắt trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng; các chủ trương và giải pháp)

10

 

Kiểm tra

02

 

VII.2. Nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận cuối khóa

150

4

Tham quan nghiên cứu các cơ sở kinh tế, văn hóa, lịch sử, các điển hình tiên tiến ở trong và ngoài tỉnh, ở địa phương và trung ương

50

5

Thực hành lãnh đạo, quản lý, giải quyết tình huống thực tế ở cơ sở

50

6

Viết tiểu luận cuối khóa: đề án; kế hoạch công tác; báo cáo đánh giá tổng kết v.v…

50

                                                                                                             GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                              (đã ký) 

                                                                                                          Lê Hữu Nghĩa
: sites -> truongchinhtribentre.edu.vn -> files -> doclib
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương