PHỤ LỤc quy định thành phần hồ sơ thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định 250/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủtải về 171.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích171.12 Kb.


PHỤ LỤC

Quy định thành phần hồ sơ thực hiện chế độ chính sách theo

Quyết định 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Kế hoạch số 169 /KH-UBND ngày 24 /01/2014 của UBND Thành phố)
1. Hồ sơ cá nhân: được lập thành 04 bộ, 01 bộ lưu tại UBND cấp xã, 01 bộ lưu tại phòng Nội vụ Thành phố, 01 bộ gửi về Sở Nội vụ, 01 bộ gửi về Sở Tài chính hoặc BHXH Tỉnh.

a) Đối tượng 1A, hồ sơ cá nhân gồm:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu 1A);

- Biên bản họp gia đình để thống nhất người đại diện thân nhân, hoặc người thờ cúng nhận trợ cấp, có xác nhận của trưởng thôn, tổ dân phố và xác nhận của UBND cấp xã, trong đó:

+ Biên bản họp gia đình áp dụng đối với thân nhân của đối tượng (thân nhân của người đã chết gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ của Chủ nhiệm HTX; Vợ hoặc chồng Chủ nhiệm HTX là người có quan hệ hôn nhân hợp pháp hoặc hôn nhân thực tế được pháp luật công nhận; Con Chủ nhiệm HTX gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp và con ngoài giá thú theo quy định của pháp luật; Người có công nuôi dưỡng Chủ nhiệm HTX là người đã thực sự nuôi dưỡng Chủ nhiệm HTX khi còn dưới 16 tuổi, đối xử như con đẻ, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên);

+ Nếu không còn người thân thì biên bản họp gia đình được thay bằng biên bản họp dòng họ để xác định người cúng giỗ hưởng chế độ trợ cấp mai táng của đối tượng.

- Bản sao chứng thực Giấy chứng tử của Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết;

- Bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản chứng minh khoảng thời gian công tác đảm nhiệm Chủ nhiệm HTX từ ngày 01/7/1997 trở về trước, bao gồm:

+ Lý lịch đảng viên nếu là đảng viên;

+ Lịch sử Đảng bộ xã, phường;

+ Lịch sử nhân sự địa phương;

+ Các quyết định của UBND Thành phố phê chuẩn giữ chức vụ Chủ nhiệm HTX qua từng giai đoạn công tác; nghị quyết đại hội xã viên, biên bản bầu cử Chủ nhiệm HTX của đại hội xã viên ... Trường hợp không còn giấy tờ liên quan thì phải có Biên bản họp cán bộ cốt cán cấp xã (có sự tham gia họp của đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTTQ cấp xã; Thôn trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố; cán bộ cốt cán thời kỳ đối tượng làm chủ nhiệm HTX) để xác nhận về thời gian làm Chủ nhiệm HTX (theo mẫu BB).

b) Đối tượng 1B, hồ sơ cá nhân gồm:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu 1B);

- Biên bản họp gia đình để thống nhất người đại diện thân nhân, hoặc người thờ cúng nhận trợ cấp, có xác nhận của trưởng thôn, tổ dân phố và xác nhận của UBND cấp xã;

- Bản sao chứng thực Giấy chứng tử của Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết;

- Bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản chứng minh khoảng thời gian công tác đảm nhiệm Chủ nhiệm HTX từ ngày 01/7/1997 trở về trước, bao gồm: (thực hiện như quy định mục a) ở trên)

- Bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản chứng minh thời gian làm ít nhất một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX, bao gồm: các Quyết định phê chuẩn của cấp có thẩm quyền về việc giữ một trong các chức danh thuộc một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg, các quyết định hưởng sinh hoạt phí.... Trường hợp không còn giấy tờ liên quan thì phải có nội dung xác nhận thời gian làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg tại Biên bản họp cán bộ cốt cán cấp xã (theo mẫu BB).c)Đối tượng 2A, 2B hồ sơ cá nhân gồm:

- Bản khai cá nhân (tương ứng theo mẫu 2A, 2B);

- Bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản chứng minh khoảng thời gian công tác đảm nhiệm Chủ nhiệm HTX từ ngày 01/7/1997 trở về trước, bao gồm: (thực hiện như quy định mục a) ở trên)

d)Đối tượng 2C, hồ sơ cá nhân gồm:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu 2C);

- Bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản chứng minh khoảng thời gian công tác đảm nhiệm Chủ nhiệm HTX từ ngày 01/7/1997 trở về trước, bao gồm: (thực hiện như quy định mục a) ở trên)

- Bản sao chứng thực sổ nhận trợ cấp hoặc sổ lương hưu hoặc giấy xác nhận của cơ quan BHXH xác nhận đã thực hiện chế độ trợ cấp một lần.đ)Đối tượng 3, hồ sơ cá nhân gồm:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu 3);

- Bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản chứng minh khoảng thời gian công tác đảm nhiệm Chủ nhiệm HTX từ ngày 01/7/1997 trở về trước, bao gồm: (thực hiện như quy định mục a) ở trên)

- Bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản chứng minh thời gian làm ít nhất một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX, bao gồm: (thực hiện như quy định mục b) ở trên).Lưu ý: Riêng đối với các đối tượng 1B và đối tượng 3 (kinh phí do Quỹ BHXH Việt Nam đảm bảo) sẽ bổ sung hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn của BHXH tỉnh (nếu có).

2. Hồ sơ UBND cấp xã trình UBND Thành phố: 03 bộ

- Tờ trình của UBND cấp xã;

- Thống kê các đối tượng đề nghị thực hiện chế độ và kinh phí thực hiện theo 06 biểu 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3;

- Hồ sơ cá nhân các trường hợp đề nghị thực hiện chế độ kèm theo.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu BB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN

XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

Đối với Chủ nhiệm hợp tác xã trong thời kỳ bao cấp

chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
(Dùng cho trường hợp mất các giấy tờ xác định thời gian làm Chủ nhiệm HTX hoặc

thời gian làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg

sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX)
Hôm nay, ngày….tháng...... năm ....…....

Tại UBND xã (phường)…………....huyện.........……… tỉnh ................., Chúng tôi, gồm:

1. Đại diện Đảng ủy xã (phường): ……… .................….…… Chức vụ: .....…...…………

2. Đại diện UBND xã (phường):……… …....……….....….... Chức vụ: ...………………

3. Đại diện UB MTTQ xã (phường):..........… . . . . . . . ……… Chức vụ: ...………………

4. Đại diện Thôn, tổ dân phố: ………….................………… Chức vụ: ...………………

5. Cán bộ cốt cán (thời kỳ đối tượng làm chủ nhiệm HTX) gồm:

- Ông (bà): ……............................ Nguyên giữ chức vụ:...........................................

- Ông (bà): ……............................ Nguyên giữ chức vụ:...........................................

6. Cán bộ cốt cán (thời kỳ đối tượng làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg) - chỉ dùng cho trường hợp xác định thời gian làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX gồm:

- Ông (bà): ……............................ Nguyên giữ chức vụ:...........................................

- Ông (bà): ……............................ Nguyên giữ chức vụ:...........................................Sau khi nghiên cứu hồ sơ và căn cứ ý kiến của đại diện các cơ quan và cán bộ có liên quan, chúng tôi thống nhất xác nhận:

Ông (bà) ………………………Năm sinh …….. Nguyên quán……………....…………….

Hộ khẩu thường trú ..............……………………………....................……………………...

Tình trạng sức khỏe hiện nay ................…………………….……………...…….................

Có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã như sau:


Từ tháng năm đến tháng năm

Tên Hợp tác xã

(loại hình nông nghiệp hoặc diêm nghiệp hoặc

ngư nghiệp)


Nơi làm Chủ nhiệm hợp tác xã

(ghi rõ xã, huyện, tỉnh)Thời gian làm Chủ nhiệm HTX

Số năm

Số thángCó thời gian làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX như sau:


Từ tháng năm đến tháng năm

Chức vụ, chức danh công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg

Nơi làm việc

(ghi rõ xã, huyện, tỉnh)Thời gian làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg

Số năm

Số tháng

Nay UBND xã (phường)..........................xác nhận ông (bà)................................................... có thời gian công tác như trên và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ đối với ông (bà) …..........................………theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận.

Cuộc họp kết thúc vào lúc......giờ cùng ngày và thống nhất 100%./.


Các cán bộ cốt cán qua từng thời kỳ tham gia họp

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện
ĐẢNG ỦY

(xã, phường)Đại diện
ỦY BAN NHÂN DÂN (xã, phường)

Đại diện
ỦY BAN MẶT TRẬN

TỔ QUỐC VIỆT NAM

(xã, phường)


Đại diện
THÔN, TỔ DÂN PHỐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 1A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI CÁ NHÂN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG

(Dùng cho đối tượng 1A)
Họ và tên người đứng khai...…………… ................. Sinh ngày …………….......................

Nguyên quán…………………….........................................……………………..................

Hộ khẩu thường trú…………………......................………………….....………..................

Chứng minh nhân dân số..................cấp ngày….tháng…năm……; nơi cấp….....................

Là (ghi rõ mối quan hệ) ……................………của ông (bà)………......………...................

Nguyên quán: ...................................................; Đã từ trần ngày ........ tháng....... năm....... Khi còn sống đã có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã như sau:
Từ tháng năm đến tháng năm

Tên Hợp tác xã

(loại hình nông nghiệp hoặc diêm nghiệp hoặc

ngư nghiệp)


Nơi làm Chủ nhiệm hợp tác xã

(ghi rõ xã, huyện, tỉnh)Thời gian làm Chủ nhiệm HTX

Số năm

Số tháng


Giấy tờ chứng minh là Chủ nhiệm Hợp tác xã gồm có: ……………………………………

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp mai táng đối với chủ nhiệm hợp tác xã đã từ trần theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

(xã, phường)

…………Ngày…… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 1B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KHAI CÁ NHÂN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG

(Dùng cho đối tượng 1B)

Họ và tên người đứng khai...…………… ................. Sinh ngày …………….......................

Nguyên quán…………………….........................................……………………..................

Hộ khẩu thường trú…………………......................………………….....………..................

Chứng minh nhân dân số..................cấp ngày….tháng…năm……; nơi cấp….....................

Là (ghi rõ mối quan hệ) ……................………của ông (bà)………......………...................

Nguyên quán: ...................................................; Đã từ trần ngày ........ tháng....... năm....... Khi còn sống đã có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã như sau:


Từ tháng năm đến tháng năm

Tên Hợp tác xã

(loại hình nông nghiệp hoặc diêm nghiệp hoặc

ngư nghiệp)


Nơi làm Chủ nhiệm hợp tác xã

(ghi rõ xã, huyện, tỉnh)Thời gian làm Chủ nhiệm HTX

Số năm

Số thángGiấy tờ chứng minh là Chủ nhiệm Hợp tác xã gồm có: ……………………………………

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….……………………Khi còn sống đã có thời gian làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX như sau:
Từ tháng năm đến tháng năm

Chức vụ, chức danh công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg

Nơi làm việc

(ghi rõ xã, huyện, tỉnh)Thời gian làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg

Số năm

Số tháng


Giấy tờ chứng minh làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX gồm có: …………………………………..

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….……………………

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp mai táng đối với chủ nhiệm hợp tác xã đã từ trần theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

(xã, phường)

…………Ngày…… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 2A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG

(Dùng cho đối tượng 2A)
Họ và tên: ...........................…………… ................. Sinh ngày …………….......................

Nguyên quán…………………….........................................……………………..................

Hộ khẩu thường trú…………………......................………………….....………..................

Chứng minh nhân dân số..................cấp ngày….tháng…năm……; nơi cấp….....................

Đã có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã như sau:


Từ tháng năm đến tháng năm

Tên Hợp tác xã

(loại hình nông nghiệp hoặc diêm nghiệp hoặc

ngư nghiệp)


Nơi làm Chủ nhiệm hợp tác xã

(ghi rõ xã, huyện, tỉnh)Thời gian làm Chủ nhiệm HTX

Số năm

Số tháng


Giấy tờ chứng minh là Chủ nhiệm Hợp tác xã gồm có: ……………………………………

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………


Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với chủ nhiệm hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

(xã, phường)

…………Ngày…… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 2B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG

(Dùng cho đối tượng 2B)
Họ và tên: ...........................…………… ................. Sinh ngày …………….......................

Nguyên quán…………………….........................................……………………..................

Hộ khẩu thường trú…………………......................………………….....………..................

Chứng minh nhân dân số..................cấp ngày….tháng…năm……; nơi cấp….....................

Đã có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã như sau:


Từ tháng năm đến tháng năm

Tên Hợp tác xã

(loại hình nông nghiệp hoặc diêm nghiệp hoặc

ngư nghiệp)


Nơi làm Chủ nhiệm hợp tác xã

(ghi rõ xã, huyện, tỉnh)Thời gian làm Chủ nhiệm HTX

Số năm

Số thángGiấy tờ chứng minh là Chủ nhiệm Hợp tác xã gồm có: ……………………………………

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….……………………Đã có thời gian làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX như sau:


Từ tháng năm đến tháng năm

Chức vụ, chức danh công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg

Nơi làm việc

(ghi rõ xã, huyện, tỉnh)Thời gian làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg

Số năm

Số tháng


Giấy tờ chứng minh làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX gồm có: …………………………………..

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….……………………
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với chủ nhiệm hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

(xã, phường)

…………Ngày…… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 2C

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG

(Dùng cho đối tượng 2C)
Họ và tên: ...........................…………… ................. Sinh ngày …………….......................

Nguyên quán…………………….........................................……………………..................

Hộ khẩu thường trú…………………......................………………….....………..................

Chứng minh nhân dân số..................cấp ngày….tháng…năm……; nơi cấp….....................

Đã nghỉ việc trước ngày 29 tháng 01 năm 2013 và được hưởng chế độ................................. (đề nghị ghi rõ chế độ: trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng hoặc lương hưu hàng tháng)

Đã có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã chưa được tính hưởng BHXH như sau:
Từ tháng năm đến tháng năm

Tên Hợp tác xã

(loại hình nông nghiệp hoặc diêm nghiệp hoặc

ngư nghiệp)


Nơi làm Chủ nhiệm hợp tác xã

(ghi rõ xã, huyện, tỉnh)Thời gian làm Chủ nhiệm HTX

Số năm

Số thángGiấy tờ chứng minh là Chủ nhiệm Hợp tác xã gồm có: ……………………………………

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….……………………

Giấy tờ chứng minh đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc đang hưởng trợ cấp (lương hưu) hàng tháng gồm có:.............................................................................................

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….……………………

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với chủ nhiệm hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

(xã, phường)

…………Ngày…… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG

(Dùng cho đối tượng 3)
Họ và tên: ...........................…………… ................. Sinh ngày …………….......................

Nguyên quán…………………….........................................……………………..................

Hộ khẩu thường trú…………………......................………………….....………..................

Chứng minh nhân dân số..................cấp ngày….tháng…năm……; nơi cấp….....................

Đã có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã như sau:


Từ tháng năm đến tháng năm

Tên Hợp tác xã

(loại hình nông nghiệp hoặc diêm nghiệp hoặc

ngư nghiệp)


Nơi làm Chủ nhiệm hợp tác xã

(ghi rõ xã, huyện, tỉnh)Thời gian làm Chủ nhiệm HTX

Số năm

Số thángGiấy tờ chứng minh là Chủ nhiệm Hợp tác xã gồm có: ……………………………………

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….……………………Đã có thời gian làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX như sau:


Từ tháng năm đến tháng năm

Chức vụ, chức danh công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg

Nơi làm việc

(ghi rõ xã, huyện, tỉnh)Thời gian làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg

Số năm

Số tháng
Giấy tờ chứng minh làm một trong các công việc quy định tại Điều 1, Quyết định số 250/QĐ-TTg sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX gồm có: …………………………………..

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….……………………

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cộng nối thời gian đối với chủ nhiệm hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

(xã, phường)

…………Ngày…… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương