O’zbekiston Respublikasida bozor munosabatlarining shakllanishi, uning yo’nalishlari, bosqichlari va xususiyatlari Rejatải về 32.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2024
Kích32.18 Kb.
#57877
O’zbekiston Respublikasida bozor munosabatlarining shakllanishi,
TAQRIZ 1

O’zbekiston Respublikasida bozor munosabatlarining shakllanishi, uning yo’nalishlari, bosqichlari va xususiyatlari
Reja

  1. O’zbekiston Respublikasida bozor

  2. Bozor munosabatlari

Davlat mustaqilligining qo’lga kiritilishi O’zbekistonda bozor munosabatlariga o’tish uchun qulay sharoit va keng imkoniyatlar yaratdi. Bizning diyorimizda bozor munosabatlari yangilik emas. Ming yillar davomida ajdodlarimiz hunarmandlar ishlab chiqargan ajoyib mahsulotlarini, tabiiy boyliklarini dunyoning to’rt tomoniga chiqarib savdogarlik qilgan, mol almashgan. O’zbekistonning boy imkoniyatlari, geopolitik sharoitidan foydalanib o’zimizning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo’limizni belgilash dastlabki kunlarning eng muhim vazifasi bo’lib qoldi. O’zbekiston tanlagan islohot yo’li ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodini shakllantirishga qaratildi.

Bozor munosabatlariga asoslangan demokratik jamiyat qurishning asosiy yo’nalishlari Prezident I.Karimov tomonidan ishlab chiqilib, dunyodagi rivojlangan mamlakatlarning yirik mutaxassislari, davlat arboblari tomonidan tan olindi va o’zining hayotiyligini namoyish etmoqda. Bu tamoyillarning asosiy mazmuni quyidagilardan iborat: -iqtisod siyosatdan ustun turib, mafkuraviy tazyiqlarsiz, o’ziga xos ichki qonunlarga muvofiq rivojlanmog’i kerak;

-davlat bosh islohotchi o’rnida bo’lib, u islohotlarning ustuvor yo’nalishlarini belgilab berishi va ularni izchillik bilan amalga oshirishi lozim;


-bozor munosabatlariga o’tish qonun ustuvorligini talab qiladi. Butun xalq tomonidan qabul qilingan Konstitutsiya va qonunlarga amal qilinishi shart;
-bozor munosabatlarini joriy etish bilan bir vaqtda aholini himoya qilishning kuchli ijtimoiy siyosatini o’tkazish;

-ijtimoiy islohotlarning rivojlanib borishi va yo’nalishini belgilab beruvchi tamoyillardan biri bozor iqtisodiyotiga o’tish evolyutsion yo’l bilan, bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarur.

Yangi iqtisodiy munosabatlarga o’tish tamoyillari asosida g’oyat mas'uliyatli va murakkab vazifa - iqtisodiy islohotlar strategiyasi ishlab chiqildi. Iqtisodiy strategiyaning boshlang’ich nuqtasi ijtimoiy-iqtisodiy o’zgarishlarning pirovard maqsadini belgilab olishdan iboratdir. Bu vazifa markazlashtirilgan, ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyotdan bozor munosabatlariga, bir sifat holatidan ikkinchi sifat holatiga o’tishdan iboratdir.

Bozor islohotlarini amalga oshirish dasturiga ko’ra ustuvor vazifalar bosqichma-bosqich hal qilinadi.

Birinchi bosqichda totalitar tizimdan hozirgi zamon bozor munosabatlariga o’tish davridagi bir-biriga bog’liq ikki vazifani bir vaqtda hal qilishga to’g’ri keldi: ma'muriy buyruqbozlik tizimining og’ir oqibatlarini tugatib, iqtisodni barqarorlashtirish va bozor munosabatlarining negizini shakllantirish. Bu bosqich jarayonida iqtisodiy islohotning g’oyat muhim yo’nalishlari O’zbekiston Prezidenti tomonidan belgilab berildi: -o’tish jarayonining huquqiy asoslarini shakllantirish, islohotlarning qonuniy huquqiy bazasini mustahkamlash va rivojlantirish; -qishloq xo’jaligida mulkchilikning yangi shakllarini vujudga keltirish;
-ishlab chiqarishning pasayib borishiga barham berish. Iqtisodiy islohotlarni huquqiy asoslovchi qonun-qoidalar yuridik tashkilotlar va yetuk olimlar tomonidan tayyorlandi va jahonning yirik mutaxassislari tomonidan quvvatlanib tan olindi. Dastlabki vaqtning o’zida iqtisodiy munosabatlarning huquqiy negizini barpo etadigan 100 ga yaqin asosiy qonun hujjatlari qabul qilingan. Iqtisodiy islohot, tadbirkorlik va chet el investitsiyalari bo’yicha Prezident huzurida maxsus idoralararo kengash tuzildi. Bozor munosabatlariga o’tishning asosiy shartlaridan biri mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish amalga oshirildi. Bu bilan davlat monopoliyasi tugatilib, ma'muriy buyruqbozlik tizimi buzildi va bozor iqtisodiyotiga asos solindi, xususiy mulkdorlarning keng qatlami shakllantirildi va xorijiy sarmoyadan foydalanib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish orqali aholining turmush darajasi yaxshilana boshladi. Mulkni xususiylashtirish va ko’p ukladli iqtisodni shakllantirish O’zbekistonda o’ziga xos yo’l bilan amalga oshirildi. Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishdan maqsad: 1.Davlat monopoliyasini tugatib, ma'muriy buyruqbozlik tizimiga barham berish va bozor iqtisodiyotiga asos solish; 2.Xususiy mulkdorlarning keng qatlamini shakllantirish; 3.Xorijiy sarmoyadorlarga keng yo’l ochish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va aholining turmush tarzini yuksaltirishdan iborat.

1992-1993 yillar xususiylashtirishning birinchi bosqichida "kichik xususiylashtirish" amalga oshirildi. Buning oqibatida asosan maishiy xizmat va savdo korxonalari, transport va qurilishning kichik korxonalari, davlat sanoat va mahsulot qayta ishlash korxonalari mulk shaklini o'zgartirdi. Bular mulkning ijara, jamoa va aksiyadorlik shakliga aylantirildi. Uy-joylar keng miqyosda xususiylashtirilib, aholining ayrim qismiga tekin, boshqa qismiga esa arzon narhda xususiy mulk etib berildi.

Dastlabki davrda agrar sohada ham islohotlar amalga oshirildi. Natijada qishloq xo’jaligida 770 kolxoz va davlat xo’jaliklari xususiylashtirildi, jamoa va ijara xo’jaliklariga aylantirildi. Lekin qishloqda bu jarayon sekin kechdi va qiyinchiliklarni bartaraf etishga to’g’ri keldi. I.A. Karimov ta'kidlaganidek, agrar sohadagi byurokratik boshqaruv tizimining har xil to’siqlari qishloqda islohotning borishiga xalaqit berardi.

Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish jarayonining birinchi bosqichidagi eng muhim xulosa mulkdorlar sinfining shakllana boshlagani, xususiylashtirish mexanizmining ishlab chiqilishi, iqtisodiy islohotlarga nisbatan kishilar psixologiyasi va munosabatining o’zgarishi bo’ldi.

Mustaqillik yillari yuz bergan tub o’zgarishlardan biri mamlakatda ikki yo’l bilan mulkdorlar sinfi shakllana boshladi. Birinchidan, kichik korxonalar va xususiy tadbirkorlikni keng rivojlantirish, ikkinchidan, pul mablag’larini omonat kassalari yoki banklariga qo’yish, qimmatbaho qog’ozlarga aylantirish yo’li bilan. Iqtisodiy jihatdan erkin bo’lgan mulkdor "o’z boyligini ko’paytirishdan manfaatdor bo’libgina qolmay, balki butun mamlakatni boyitishga ham qodir bo’ladi", deydi Prezident Islom Karimov.

Davlat mulkini xususiylashtirishning ikkinchi bosqichi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 21 yanvardagi "Iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, xususiy mulk manfaatlarini himoya qilish va tadbirkorlikni rivojlantirishning chora-tadbirlari to’g’risida"gi qarori asosida olib borildi. Bu davrda ochiq shakldagi aksiyadorlik jamiyati qurish, korxonalarni aksiyasini chiqarish, auksion (kim oshdi) savdosi orqali davlat mulkini shaxslarga sotish, qimmatbaho qog’ozlarni chiqarish va xususiylashtirishni yoppasiga olib borish uchun sharoit yaratish ishlari amalga oshirildi.

Aloqa, transport, geologiya qidiruv yoqilg’i-energetika komplekslari xususiylashtirilmadi. Ayrim sohalarda - kimyo, oltin qazish, paxta tozalash, tog’-kon sanoatida 51 foiz aksiya davlat ixtiyorida qoladigan bo’ldi.

1994 yil oxirigacha 54.000 korxona mulk shaklini o’zgartirdi. Xususan, 34% xususiy, 48% aksiyadorlik, 16% jamoa, 1% ijara xo’jaligiga aylandi. Iqtisodiy islohotlarning borishi, uning to’rt yil davomidagi muvaffaqiyatlari va muammolariga respublika Oliy Majlisining IV sessiyasi (1995 yil dekabrda) va Vazirlar Mahkamasining majlisida (1996 yil fevral), Prezident I.A. Karimovning nutqlarida keng yoritildi.

1995 yil mamlakatning barcha sohalarini isloh qilishda tub burilish yili bo’ldi. Eng muhimi islohiy jarayonlarga kishilarimizning ishonchi ortdi. Ishlab chiqarishning pasayishi keskin to’xtadi, jamiyatimizda iqtisodiy-ijtimoiy va siyosiy barqarorlik yuz berdi. Moliyaviy vaziyat o’nglanib, inflyasiyani 1994 yilga nisbatan uch barobar kamaytirishga erishildi. Narxning o’sishi yil boshida 16,9 foizni tashkil etgan bo’lsa, yil oxirida 2,2 foizni tashkil qildi. Valyuta bozorida joriy yilda o’tgan yilga nisbatan 11 marta ko’p, ya'ni 1,3 mlrd. dollar sotildi.

Ichki yalpi mahsulot 1995 yilda 1994 yilning darajasiga nisbatan 96 foiz o’rniga 98,8 foizni tashkil etdi. Ishlab chiqarilgan milliy daromad 98,5 foizga yetdi. Sanoat ishlab chiqarish hajmi shu yili o’tgan yilga nisbatan 100,2 foizga teng bo’ldi.

Respublikada kichik va xususiy tadbirkorlikni shakllantirish va rivojlantirishni ta'minlovchi zaruriy huquqiy asos yaratilgan. Amaldagi qonunchilik hujjatlarida, Respublika Prezidentining farmonlarida xususiy tadbirkorlikdan soliq olish, unga moliyaviy yordam ko’rsatish borasida imtiyozlar berish, imtiyozli kreditlar ajratish, moddiy-texnika va xom ashyo resurslari bilan ta'minlash borasida ko’maklashish nazarda tutilgan.

Ana shu sa'y-harakatlarning natijasida 1995 yil o’rtasida respublika xalq xo’jaligida 30770 kichik korxona va kooperativ, 20115 xususiy korxona ishlab turdi. 15600 fermer xo’jaligi tashkil etildi, ularga 200 ming gektarga yaqin yer biriktirib berilgan bo’lib, 67,5 ming kishi mehnat qilmoqda edi. Fermer xo’jaliklarining tasarrufida 190 mingta yaqin qoramol va boshqa hayvonlar mavjud. 1995 yilning faqat birinchi choragidagina fermer xo’jaliklari tomonidan 1994 yilning tegishli davrdagiga nisbatan ikki barobar ko’p go’sht va sut mahsulotlari tayyorlandi.

Kichik va o’rta tadbirkorlikni rivojlantirishga ko’maklashuvchi jamg’arma tomonidan respublikaning 187 tuman va shaharida bank bo’limlari ochildi. 1994 yili va 1995 yilning olti oyida kichik va ijara korxonalariga, shuningdek, shirkatlarga va tadbirkorlarga jami 1.222.3 million so’m miqdorda kredit berildi.

Ikkinchi bosqichda I.A. Karimovning "O’zbekiston islohotlarni chuqurlashtirish yo’lida" (1995 y.) asarida qo’yilgan masalalar, xususan, xususiylashtirish va raqobatchilik muhitini shakllantirish jarayonlarini chuqurlashtirish, makroiqtisodiy barqarorlikka erishish, milliy valyutani mustahkamlash, iqtisodiyot tarkibiy strukturasini tubdan o’zgartirish chora-tadbirlari amalga oshirildi.

2000 yilda xususiylashtirish davlat dasturi bo’yicha ko’zda tutilgan 167 ob'ekt o’rniga 374 ob'ekt xususiylashtirildi. Ularning negizida 152 ta hissadorlik jamiyati, 103 xususiy korxona tashkil etildi. Shu yili davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishdan 14,3 milliard so’m mablag’ tushdi. Bu 1999 yilgi ko’rsatkichdan 1,6 barobar ko’pdir.

Umuman olganda o’tgan o’n yil davomida bozor munosabatlarini shakllantirishda tub o’zgarishlar yuz berdi. Hozirgi paytda 87,4 foiz mulk nodavlat, 12,6 foizi davlat mulki ko’rinishida ish yuritmoqda. Respublikada jami 60 mingga yaqin korxonadan 50,5 mingga yaqini xususiylashtirilgan korxonalardir. Mulkning tarkibiy jihatdan 19,5 mingga yaqini davlat, 105 mingta xususiy, 3,4 mingdan ortiq chet el investorlari ishtirokida, shundan 442 qo’shma korxona, 3,5 mingga yaqin aksionerlik jamiyati, 1,2 mingga yaqin jamoa va 34 mingdan ortiq boshqa korxonalardir.

Iqtisodiy islohotlarning borishida o’rta va kichik biznesni rivojlantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Hozirgi kunda 180 mingdan ortiq kichik va o’rta biznes sub'ektlari va 200 mingga yaqin yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyat ko’rsatmoqda.

Respublikamiz sharoitida qishloq xo’jaligida keskin burilish yasash g’oyat muhim ahamiyatga ega bo’ldi. Hozirgi kunda mamlakatda 3,3 million shaxsiy tomorqa xo’jaligi mavjud bo’lib, shundan 1,8 millionga yaqini dehqon xo’jaligidir. Bundan tashqari 72 mingdan ortiq fermer va 1,4 mingdan ziyod shirkat xo’jaligi faoliyat ko’rsatmoqda.


3.2. Iqtisodiyotda yuz bergan tarkibiy o’zgarishlar, bozor infratuzilmasining shakllanishi


Sobiq SSSRning tarqalib yuborilishi bilan respublikalar o’rtasidagi iqtisodiy aloqalar uzildi, oqibatda O’zbekistonning bir qancha sanoat korxonalari to’xtab qoldi va mahsulot ishlab chiqarish kamaydi. Endilikda iqtisodning tarkibiy tuzilishini yangidan qurish kerak edi. Jahon bozorida raqobatga bardosh bera oladigan va aholining iste'mol talablarini qondiradigan mahsulot ishlab chiqarishni tashkil qilish zarur bo’ldi.

Prezident Islom Karimov iqtisodiyotdagi tarkibiy tuzilishni tubdan o’zgartirish to’g’risida: "Iqtisodiy islohotlarning ikkinchi bosqichida iqtisodiyotimizning tarkibiy tuzilishida tub o’zgarishlarga asos solishdan iborat g’oyat muhim vazifani hal etish kerak bo’lardi. Bu respublika uchun strategik ahamiyatga egadir. Tarkibiy tuzilishda chuqur o’zgarishlarni amalga oshirish makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning, istiqbolda O’zbekistonning barqaror iqtisodiy o’sishini va aholi farovonligini ta'minlashning, jahon iqtisodiy tizimiga qo’shilishning eng asosiy shartlaridan biridir", deb yozadi. Prezidentning ko’rsatmalaridan kelib chiqib, iqtisodiyotda tarkibiy o’zgarishlarning oldiga qo’yilgan aniq vazifalar quyidagilardan iborat bo’ldi: iqtisodiyotning bir tomonlama rivojlanishiga chek qo’yish; importga qaramlikni tugatish; mamlakatning eksport salohiyatini oshirish; xalq iste'moli mollariga aholining talabini qondirish va boshqalar.

Iqtisodiyotda tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirish yo’lida respublikada g’oyat yirik qurilishlar amalga oshirildi. Mamlakatimizning yoqilg’i mustaqilligiga erishish siyosati izchillik bilan amalga oshirildi. Istiqlolga erishgan O’zbekiston tarixda ilk bor 1995 yilda neft mustaqilligiga erishdi. Mamlakat endilikda neft mahsulotlariga bo’lgan o’z ichki ehtiyojlarini to’la qondiribgina qolmay, katta salohiyatga ega bo’lgan istiqbolli va ishonchli eksportyor sifatida jahon bozoriga yo’l oldi.

O’zbekistonda neft va gaz kondensatini ishlab chiqarish 1990 yili 2,8 mln. tonnani tashkil qilgan bo’lsa, 1997 yili bu ko’rsatkich 7,9 mln. tonnaga yetdi va chetga neft mahsulotlarini sotish qobiliyotiga ega bo’ldi. Jumladan, 1997 yili 250 ming tonna benzin, 600 ming tonna dizel yoqilg’isi, 450 ming tonna mazut, 100 ming tonna aviatsiya kerosini eksport qilindi. Tabiiy gaz ishlab chiqarish 1990 yilgi 40,8 mlrd. kubometrdan 1998 yil salkam 54 mlrd. kubometrga ko’paydi. Aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash yuzasidan katta yutuqlarga erishildi. Xususan, mustaqillik arafasida shahar aholisining 43 foizi qishloqlarda esa 17 foiz aholi tabiiy gaz bilan ta'minlangan bo’lsa, bu ko’rsatkich 1997 yili 64 va 48 foizni tashkil qildi. Mamlakatni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish dasturini amalga oshirish uchun ishonchli energetik bazasi yaratilgan.

Hozirgi kunda respublika energetika tizimi 37 issiqlik gidravlik elektrostansiyalardan iborat bo’lib, ularning umumiy quvvati 11 million kilovattni tashkil etadi. U yiliga 55 milliard kilovatt-soatgacha energiya ishlab chiqarish imkoniyatiga ega.

Yirik issiqlik elektrostansiyalari, jumladan, quvvati 3 million kilovatt-soat Sirdaryo GRESi, quvvati 2,1 million kilovatt Yangi Angren, quvvati 1,86 million kilovatt Toshkent, quvvati 1,25 million kilovatt Navoiy GRESlari respublikamizning asosiy elektroenergetika manbai hisoblanadi.

Issiqlik elektrostansiyalaridan tashqari, nisbatan arzon va ekologik toza elektr energiyasini yetkazib beruvchi gidroelektrostansiyalar, jumladan, Chorvoq, Xo’jakent, Farg’ona, G’azalkent va boshqa bir qancha elektrostansiyalar ishlab turibdi.

O’zbekiston energotizimining Markaziy Osiyo Birlashgan energotizimidagi ulushi 40 foizni tashkil etadi. Respublikamiz elektr tarmoqlari orqali elektr energiyasi Qozog’iston, Qirg’iziston, Tojikiston va Turkmanistonga uzatilmoqda.

O’zbekistonning jahondagi ko’plab mamlakatlar bilan tashqi iqtisodiy aloqalari kengayib mustahkamlanib bormoqda. Endilikda jahonning 35 mamlakati bilan savdo-iqtisodiy hamkorlik to’g’risida bitim tuzilganligi va bir qancha jahon banklari bilan shartnomaning imzolanishi O’zbekistonning xalqaro savdo va xorijiy investitsiyalardan unumli foydalanishi uchun shart-sharoitlarni yaxshiladi.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi tarix shuni ko’rsatadiki, hozirgi kunda rivojlangan davlatlarning hech qaysisi xorij mamlakatlarining sarmoyasisiz, investitsiyasisiz taraqqiy etmagan. O’zbekiston ham o’zining ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy barqarorligi bilan chet davlatlarning investitsiyasini o’ziga tortmoqda.

1999 yil 1 yanvar holatiga ko’ra O’zbekistonda 3.592 qo’shma korxona ro’yxatga olingan. Shundan 1917 tasi faoliyat ko’rsatmoqda. Ishlab turgan qo’shma korxonalarning asosiy qismi - 1400 tasi Toshkent shahrida, 107 tasi Toshkent, 85 tasi Samarqand, 51 tasi Andijon, 49 tasi Farg’ona va Namangan viloyatlarida joylashgan. Shulardan biri O’zbekiston-Germaniya "Kaolin" qo’shma korxonasi 17 aprel 1999 yil ishga tushirildi. Chet el sarmoyalari, ayniqsa, neft va tabiiy gaz tarmoqlarida katta o’rin tutadi. Bu sohalarga 1994 yil atigi 10 mln. dollar xorijiy sarmoya jalb qilingan bo’lsa, bu ko’rsatgich 1995 yil - 395, 1996 yil - 546, 1997 yil -845, 1998 yili deyarli 1.145 mln. dollardan oshdi.

1998 yil ayrim rivojlangan mamlakatlardagi moliyaviy krizis, jahon bozorida O’zbekistonning muhim eksport mahsulotlari - paxta tolasi, rangli metallar narxining tushib ketishi mamlakatimiz ning iqtisodiy va moliyaviy ahvoliga ta'sir qilmay qolmadi. Jahon iqtisodiy krizisi sharoitida respublika rahbari qayd etganidek, muhim strategik vazifani hal qilishga muvaffaq bo’lindi. Jahon bozorida oltin, paxta, mis narxining tushib ketishiga qaramasdan mamlakatimizning oltin valyutasi zaxirasi oldingi yillar darajasida saqlanib qoldi. Bu borada Navoiy, Olmaliq tog’-kon metallurgiya kombinatlari, "Zarafshon-N’yumont" qo’shma korxonasining hal qiluvchi rolini ko’rsatish o’rinlidir.

Endilikda jahondagi eng yirik konlardan hisoblangan Qizilqumning oltin va uran boyliklari mamlakatimiz taraqqiyotiga xizmat qilmoqda. Sobiq SSSRning parchalanib ketishi oqibatida Rossiya korxonalari hamda O’zbekiston uran va oltin qazib olish sanoati o’rtasidagi kooperativ aloqalarning uzilishi natijasida harbiy sanoat kompleksining Navoiy viloyatidagi 50 ming nafar injener va malakali ishchilari qiyin ahvolda qoldilar. O’zbekiston Prezidenti yirik iqtisodchi mutaxassis I.A. Karimov vaziyatni har tomonlama o’ylagan holda Navoiy tog’-kon metallurgiya kombinatini tiklash va rivojlantirish ishlarini davlat zimmasiga o’tkazdi. Kombinatni qayta qurish maqsadida xorijdan olingan qarzdan tushgan foydalarni besh yil davomida korxona ixtiyorida qoldirildi. Xorijiy davlatlar korxonalari bilan bitim tuzish, qarz olish, investitsiyalardan foydalanishda kombinatga to’la mustaqillik berildi. Hisob-kitoblar, katta jamoaning mehnati o’z natijalarini berdi. Besh yildan keyin Muruntoudan tonnalab olingan oltinlar davlatning valyuta zaxirasini to’ldirdi. Arzon va sifatli uran olish ham yo’lga qo’yildi.

Amerikaning Kolorado shtatidagi "N'yumont" firmasi bilan Muruntouda qo’shma korxona qurilishi bilan ishlar yana qizib ketdi. "Zarafshon-N’yumont" ko’shma korxonasiga firma tomonidan ajratilgan 200 mln. dollar investitsiya yordamida oddiy sharoitdagi yarim asrlik ishlar ikki yilda o’z natijalarini berdi. Navoiy tog’-kon metallurgiya kombinati oltin rudasini qazib olishdan to zargarlik bezaklarini tayyorlaydigan siklda ishlaydigan jahonda yagona korxonaga aylandi.

O’zbekiston istiqloli mashinasozlik sanoatini, ayniqsa uning muhim tarmog’i avtomobilsozlikning rivojlanishiga bog’liq. 1992 yilning avgust oyida Janubiy Koreya Respublikasi bilan O’zbekiston o’rtasida tuzilgan bitim asosida "O’zDEU avto" qo’shma korxonasi tashkil etildi va Asaka shahrida yengil avtomashinalar ishlab chiqarishga kirishildi. 1996 yilning mart-iyul oylarida "O’zDEU" avtokorxonasi "NEKSIYa", "TIKO”, "DAMAS" yengil avtomashinalarini chiqara boshladi. 1999 yilning 1 iyuniga qadar, uch yil davomida 87 mingdan ko’proq "NEKSIYa", 51 mingdan ko’proq "TIKO", 40 mingdan ortiq "DAMAS" avtomashinalar ishlab chiqarildi. Endilikda yengil avtomashinalari jahon bozoriga chiqa boshladi. Faqat Rossiyaning o’zida 18 mingdan ortiq mashinalar sotildi. Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Saratov, Tyumen va boshqa shaharlarda "O’zbekiston avtomashinalari"ga servis xizmatini ko’rsatuvchi tarmoqlar qurilmoqda. So’nggi yillarda Rossiyada xorijiy avtomashinalar o’rtasida "NEKSIYa" mashinamiz yetakchi o’rinni egallab turibdi. Korxona 2004 yili to’la quvvatni o’zlashtirib, har yili turli rusumdagi 200 ming avtomobilni ishlab chiqaradigan bo’ladi. Endilikda "DEU" korxonasi bilan shartnomaga ko’ra bu mashinalarning yangi modellarini ishlab chiqara boshladi.

1993 yilda GFRdagi "Mersedes Bens AG" korporatsiyasi bilan Xorazmda yuk avtomashinasini chiqarish uchun shartnoma tuzildi. 1994 yili "Do’stlik" avtomobil zavodida dastlabki 350 "Mersedes Bens" yuk avtomobili ishlab chiqildi. 1995 yili "O’zavtosanoat" uyushmasi bilan Turkiyaning mashhur "Kochxolding" kompaniyasi o’rtasida tuzilgan shartnoma asosida Samarqandning Sug’diyona mavzesida qad ko’targan avtobus zavodi 1999 yil mart oyida o’zining mahsulotini bera boshladi.

Prezidentning 1992 yil 28 yanvar Farmoniga muvofiq "O’zbekiston havo yo’llari" milliy aviakompaniyasi tuzildi. 1993 yildan boshlab aviakompaniya zamonaviy A-310, BOING-767, BOING-757, RL-85 samolyotlariga ega bo’ldi. 1991 yili Xalqaro avia yo’li Dehli va Karachigacha uchgan bo’lsa, endiliqda MDH va AQSh marshrutlari yo’nalishida O’zbekiston samolyotlari uchmoqda.

O’zbekiston "Milliy havo yo’llari" kompaniyasi jamoasining mustaqillik yillarida olib borgan samarali faoliyati natijasida bu sohada o’tkazilgan islohotlar ko’zga ko’rinarli natijalarga olib keldi. Fuqarolar aviakompaniyasidagi ko’p yillik qoloqlikka barham berildi va jahon bozorida o’z o’rnini egalladi. Havo yo’llarida g’arbda ishlab chiqarilgan samolyotlar foydalana boshlandi, mamlakatda turistik markazlar, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva aeroportlari qayta qurildi. Yoqilg’i tanqisligiga bog’liq ayrim reyslarning qisqartirilganiga qaramasdan 2000 yili 1 mln. 800 ming yo’lovchilar tashildi, 1999 yilga nisbatan bu ko’rsatkich besh foizga ko’p bo’ldi. Shu vaqt davomida Ukraina Havo kompaniyasi 500 ming, Qozog’iston 230 ming yo’lovchilar tashigan xolos. Eng muhimi yo’lovchilar xavfsizligi ta'minlandi. "O’zbekiston havo yo’llari" milliy aviakompaniyasining Xalqaro aviatsiya xavfsizligi jamg’armasi tomonidan faxriy diplom bilan mukofotlanganligi buning dalilidir.

Istiqlol yillarida iqtisodiyotda amalga oshirilgan tarkibiy o’zgarishlar quyidagi jahonshumul ahamiyatga ega bo’lgan natijalarga olib keldi:

-yonilg’i-energetika resurslariga bo’lgan ehtiyojini O’zbekiston o’zini-o’zi ta'minlaydigan bo’ldi;

-g’alla mustaqilligiga erishildi;

-ishlab chiqarishda sanoat mahsulotlari hissasi oshdi;

-sanoatda yuksak texnologiyaga asoslangan istiqbolli tarmoqlarning hissasi oshdi.

Natijada O’zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik davom etdi. Hatto, 1998 yili ichki yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi 4,4 foiz, shu jumladan, sanoat ishlab chiqarishi 5,8 foizga ortdi. Iste'mol mollarini ishlab chiqarish 7,2 foiz ko’paydi. Avvalgi yillardagi kabi qat'i moliya-kredit siyosati amalga oshirildi. Natijada inflyasiya darajasining pasayishiga olib keldi.

Iqtisodiyotdagi barqarorlik O’zbekistonning tashqi savdo aloqalarida, eksport va import tuzilmasida katta sifat o’zgarishiga olib keldi: agar 1991 yilda eksport tarkibida paxta tolasining ulushi 77,6 foizni tashkil etgan bo’lsa, 1998 yilda uning ulushi 38,6 foizga tushdi, 2000 yilda bu ko’rsatkich 28 foizga tushishi mo’ljallandi.

Eksportda yoqilg’i va sanoat mahsulotlarining ulushi ortib bormoqda. 1991 yilda xorijga sotilgan tovarlarda mashina va jihozlarning ulushi 1 foizga ham yetmagan bo’lsa, 2000 yili bunday mahsulotlar deyarli 23 foizni tashkil qildi. Mustaqillik davridagi O’zbekistonning iqtisodiy o’sishi Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligi mamlakatlari iqtisodiy ahvoli bilan taqqoslansa, faqat O’zbekistondagina 90-yillar boshidagi darajadan oshib bir tekis rivojlanmoqda. Bu holatni jahonning ko’p yirik rivojlangan mamlakatlarining davlat rahbarlari, taniqli mutaxassislari tan olmoqda.

3.3. Qishloq xo’jaligida islohotlar, uning vazifalari va yo’nalishlari. Moliya-bank tizimi


Iqtisodiy islohotlarning hal qiluvchi bo’g’ini sifatida qishloq xo’jaligida islohot o’tkazish, uni jadal rivojlantirishga alohida e'tibor berildi. Bunga sabab O’zbekiston aholisining 64 foizdan ko’prog’i qishloqda yashashi, ya'ni ichki mahsulotning 24 foizdan ko’prog’i agrar sektorga to’g’ri kelishi va qishloqda istiqomat qilganlarning 37 foizga yaqini qishloq xo’jaligi bilan bandligida edi.

Qishloq xo’jaligida islohotlarni amalga oshirishda eng ustuvor masala sifatida yerga mulkchilik masalasi hal qilindi. O’zbekiston Respublikasida sug’oriladigan yerlarning kamligini hisobga olib, yer xususiy mulk qilib sotilishi mumkin emasligi, balki uni uzoq muddatli ijara shartlari bilan topshirish mumkinligi huquqiy hujjatlarda qayd etildi.

Mustaqillikning dastlabki qadamlaridan boshlab qabul qilingan me'yoriy hujjatlarda, xususan "Er to’g’risida"gi (20 iyun 1990 yil) va boshqa Qonunlarda va Prezident farmonlarida qishloq xo’jaligidagi tub islohotlarning huquqiy asoslari yaratildi.

Qishloqda bozor munosabatlarini rivojlantirish, dehqonning yerga egalik hissini qayta tiklash, yerni sotish-olishga yo’l qo’ymasdan, balki uni uzoq muddatlarga (50 yilgacha) meros qilish huquqi bilan vaqtincha yoki umrbod foydalanishga berish masalalari hal qilindi. 1992 yildan boshlab atigi uch yil ichida mavjud 1137 davlat xo’jaligidan 1066 tasi mulkchilikning aksiyadorlik, jamoa yoki ijaradagi xo’jalikka aylantirildi, 1516 qoramolchilik fermasi mehnat jamoalarining mulki qilib berildi. Qishloq xo’jaligida ko’p ukladli iqtisod vujudga keldi. 1997 yili shaxsiy tomorqa xo’jaligi 3 mln. gektarni tashkil qildi. Tomorqa xo’jaligining ekin maydoni 1989 yili 257 ming gektar bo’lsa, 1997 yil 599,7 ming gektarga ko’paydi. 1996 yili shaxsiy yordamchi xo’jaliklarda 640 ming t. go’sht, 2,968 ming t. sut, 1,711 ming t. sabzavot, 321 ming t. meva, 307,8 ming t. poliz, 338,1 ming t. kartoshka, 729 mln. dona tuxum yetishtirildi.

G’alakorlar O’zbekistonning g’alla mustaqilligiga katta hissa qo’shmoqda. Ular 1996 yili davlatga 2 mln. 100 ming tonna g’alla topshirgan bo’lsalar, 1998 yili 4,6 mln. tonna g’alla hosili yetishtirdilar. Bundan 3,5 mln. tonnasi bo’g’doy edi. G’allakorlarning yutuqlari o’z-o’zidan bo’lgani yo’q. Paxta maydonlarini qisqartirish evaziga don ekinlarining maydoni kengaytirilib, 2,5 mln. gektarga yetkazilib paxta maydonlari bilan tenglashtirildi. G’allachilikning texnika bazasi mustahkamlandi, 8159 ta "Niva", "Don", "Sibiryak" kombaynlari bilan bir qatorda Amerikaning "Keys" firmasidan keltirilgan 637 kombayn g’alla o’rim-yeg’imida qatnashdi.

O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining I chaqiriq X sessiyasi (dekabr, 1997 yil) agrar va iqtisodiy munosabatlarni tubdan o’zgartirish yuzasidan qator qonunlar qabul qildi. "Yer kodeksi", "Qishloq xo’jaligi kooperativi (shirkat xo’jaligi) to’g’risida", "Dehqon xo’jaligi to’g’risida", "Yer kadastri to’g’risida"gi qonunlar qishloq xo’jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning huquqiy asoslarini mustahkamladi.

2000 yilga kelib respublikada davlatga qarashli bo’lmagan sektor mustahkamlandi va yetakchi o’rin egallab, 1991 yil 63 foizni tashkil qilgan bo’lsa, 1999 yil sentyabriga kelib qishloq xo’jaligida ishlab chiqarish hajmining 98,4 foizini egalladi.

Barcha islohotlarning tub maqsadi insonning ijtimoiy turmushini yaxshilashga qaratilgandir. O’zbekiston taraqqiyotidagi o’ziga xos yo’lning asosiy tamoyillaridan biri kafolatlangan ijtimoiy siyosatni amalga oshirishdan iboratdir. Uning mohiyati jamiyatda kam ta'minlangan, boquvchisi yo’q, ko’p bolali oilalarni, nogiron va qariyalarni ijtimoiy himoya qilish, jamiyat a'zolarining o’ta boylar va kambag’allarga tabaqalanib ketishining oldini olishga qaratilgan. 1994 yil oktyabridan boshlab davlat tomonidan bola boquvchi onalarga, 16 yoshgacha bolalari bor, kam ta'minlangan oilalarga nafaqa joriy etildi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida aholi turmush darajasini barqarorlashtirishga qaratilgan zaruriy chora-tadbirlarning dasturi ishlab chiqildi va hayotga tatbiq etilmoqda. Bu tadbirlarni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan ajratilgan mablag’lar hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Xususan, 1999 ajratiladigan mablag’larning kamayishiga yo’l qo’yilmadi.

1998 yil oxiridagi hisobga ko’ra mamlakatda 3 mln. 252 mingdan ortiq kishi pensiya va nafaqalar oldi va bu maqsad uchun 75 mlrd. 541 mln. so’m miqdorida mablag’ ajratildi. Shundan faqat ikki yoshgacha bolasi bor onalarga 10 mlrd. 448 mln. so’m nafaqa berildi.

Kam ta'minlangan aholi qatlamlari nafaqa va moddiy yordamdan tashqari turli xil imtiyozlardan keng foydalanadi.

Bozor munosabatiga o’tish munosabati bilan aholi daromadining mohiyati yangilanmoqda. Ularning manbalari o’zgarmoqda. Maosh bilan o’lchangan ish haqidan tashqari tadbirkorlik daromadi, aksiyadorlik dividendi, mulkdan kelgan daromad, tomorqa mahsulotlarini sotishdan olinadigan tushum shakllarida bozor daromadlari paydo bo’ldi.

Aholi daromadlarining bozorga bog’liq manbalari yildan-yilga o’sib borishi munosabati bilan ish haqining salmog’i pasayib bormoqda. Masalan, 1992 yili ish haqi aholi daromadining 57 foizni tashkil qilsa, 1995 yilda esa 44,2 foizni tashkil qildi. 1997 yili aholi barcha daromadlarining qariyb chorak qismi tadbirkorlik faoliyatidan tushdi.

Mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab bozor munosabatlariga mos pul-kredit tizimi shakllantirildi. O’tish davrida bank tizimining egallaydigan muhim o’rnini Prezident I.A. Karimov har tomonlama asoslab berdi. Bank tizimi, deydi Prezident, iqtisodiy qayta qurish jarayonida lokomotiv rolini bajarishi kerak. Bu tizimning faoliyati iqtisodni barqarorlashtirishga qaratilgan bo’lib, islohotlarni chuqurlashtirish uchun qulay makroiqtisodiy sharoitlar yaratish zarur. Bank tizimini isloh qilishning birinchi bosqichi 1991 yili qabul qilingan "Banklar va bank faoliyati to’g’risida"gi qonundan boshlandi. Sobiq SSSR davlat bankining o’lkadagi bo’limi Markaziy bankka aylantirildi. Tashkiliy tuzumi qayta ko’rilib, uning ish uslubi qayta tubdan o’zgartirildi. Harakatdagi savdo (kommersiya) banklari aksiyalashgan banklarga aylantirildi, ularning soni ko’paydi. 1999 yil oxirida respublikada 36 savdo (kommersiya) banklari, ulardan ikkitasi davlat, 18 aksiyadorlik, 10 xususiy va 13 yirik xorijiy banklarning vakolatxonalaridir. Milliy valyuta joriy etilishi (1994 yil iyul) pul tizimini mustahkamlashda ikkinchi bosqich bo’ldi. Bu davrda, birinchi navbatda bank qonunchiligi takomillashdi.

1996 yildan boshlab iqtisodiy o’sish yuz berdi. Aholi daromadining yillik o’sishi 14 foizni tashkil qildi. 1997 yili yalpi mahsulotning o’sishi O’zbekistonda 4,5 foizdan kam bo’lmadi. 1991-1996 yillar davomida O’zbekiston Respublikasi hukumati milliy bank va moliya tizimi yuzasidan bir qancha qarorlar qabul qildi. 1995 yil dekabrda Oliy Majlisning navbatdagi sessiyasining Markaziy bank va banklar to’g’risida qonunlari katta ahamiyatga ega bo’ldi. Markaziy bankdan tashqari Toshkent shahri va viloyatlarda 30 ta aksiyador-tijorat, shirkat va xususiy banklar faoliyat ko’rsatmoqda.

Mustaqil O’zbekiston xazinasini to’ldiruvchi, iqtisodiy islohotlarni muvaffaqiyatli o’tkazishning asosiy manbai soliqdir. Shuning uchun soliq tizimini takomillashtirishga dastlabki kunlardan boshlab katga e'tibor berildi. Vazirlar Mahkamasining 1991 yil 12 avgustdagi "O’zbekiston Respublikasida davlat soliq organlari haqidag’i qarori asosida davlat soliq tizimi shakllana boshladi. Soliq to’lovchilar soni yildan-yilga ko’payib bormoqda. Agar 1994 yilda 91 mingdan ortiq soliq to’lovchi yuridik shaxs ro’yxatdan o’tgan bo’lsa, 1997 yili ularning soni 148 mingtaga yetdi. Xulosa qilib aytish mumkinki, iqtisodiy islohotlarning yutuqlari mamlakatda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlamoqda.

3.4. Mustaqillik yillarida ma'naviy

va ma'rifiy hayot.

Milliy istiqlol g’oyasi va mafkuraviy masalalar O’zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish bilan bir vaqtda ma'naviy merosimizni, madaniy qadriyatlarimizni tiklash va ularni xalqimizga yetkazish borasida keng ko’lamda faoliyat olib borilmoqda.

Respublika Prezidenti I.A. Karimov ta'kidlab o’tganidek, ma'naviyatning mohiyati shunchalik kengki, uni o’lchab ham, poyoniga yetkazib ham bo’lmaydi. U inson uchun butun bir olamdir.

Bozor munosabatlari sharoitida ma'naviyat va ma'rifat ishlariga g’oyat katta e'tibor berilishi mustaqil O’zbekistonda yangi jamiyat qurishning o’ziga xos xususiyatlaridan biridir.

Shu borada "Ma'naviyat va ma'rifat" jamoatchilik markazini tashkil qilish va ularning ish samaradorligini oshirishga qaratilgan 1994 yil 23 apreldagi va keyingi Prezident Farmonlari respublikada ma'naviy va mafkuraviy ishlarni yuksaltirishda katta ahamiyatga ega bo’ldi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2000 yilning 2 iyunidagi Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashini qo’llab-quvvatlash to’g’risidagi yangi farmoni esa mamlakatimizda ma'naviy-ma'rifiy islohotlarni izchil amalga oshirish, milliy istiqlol g’oyasining asosiy tushuncha va tamoyillarini xalqimiz ongi va qalbiga singdirish borasida ulkan ishlarni amalga oshirishga qaratilgan muhim dastur bo’ldi. Yurtboshimizning ma'naviyatga bosh homiy bo’layotgani, viloyat hokimlarining ma'naviy va ma'rifiy kengashlariga shaxsan o’zlari raislik qilayotganlari mamlakatimizda ma'naviy qadriyatlarni tiklash, har tomonlama kamol topgan insonni tarbiyalashga qanchalik katta e'tibor berilganlikni ko’rsatadi.

Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi Prezident farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida "Jamiyat ma'naviyatini yanada yuksaltirish", "Aholini siyosiy va ijtimoiy faolligini oshirish" yuzasidan hujjatlar qabul qilib, 39 ta kichik ishchi guruhlarni tuzdi. Qabul qilingan dasturlarni amalga oshirish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarning samaradorligini kuchaytirish yuzasidan kengashning joylardagi bo’limlari muayyan ishlarni amalga oshirmoqdalar.

Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ajdodlarimizning bizgacha yetib kelgan boy madaniy meroslarini o’rganish ham katta o’rin egallaydi. Shu sababli O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qadriyatlar, urf-odatlar, buyuk ota-bobolarimizning bizga qoldirgan meroslarini o’rganish va targ’ib etish uchun keng yo’llar ochildi. Bu boradagi tadbirlar mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq amalga oshirila boshlandi. Xususan, ma'naviy-ma'rifiy ishlarning rivojlanishi uchun davlat tomonidan katta mablag’lar ajratildi. O’zbekistondagi barcha davlat teatrlari, madaniyat uylari, san'at oliy o’quv yurtlari, folklor-etnografik guruhlar madaniyat o’choqlariga aylanib qoldi. Teatr sahnalarida yangi zamonaviy spektakllar qo’yila boshladi.

Badiiy adabiyotda partiyaviylik, sinfiylik nuqtai nazaridan yondashishga chek qo’yildi. Bahovuddin Naqshband, Feruz, Xo’ja Ahror, Cho’lpon, Fitrat kabi allomalarning nomlari tiklanib, asarlari chop etildi.

1991 yili buyuk alloma, g’azal mulkining sultoni Alisher Navoiy yubileyini o’tkazish katta voqea bo’ldi. Bu tantanaga bag’ishlanib respublikamizda shoirning asarlari nashrdan chiqarildi. 1994 yil Mirzo Ulug’bek tavallud topgan kunining 600 yilligi keng ko’lamda, jahon miqyosida nishonlandi. YuNESKOning Parijdagi qarorgohida yubileyga bag’ishlangan haftalik o’tdi.

Mustaqillik yillarida buyuk sohibqiron Amir Temurning 660 yilligi bo’lib o’tdi. YuNESKO tomonidan 1996 yil "Amir Temur yili", deb e'lon qilindi. Shu yili YuNESKOning Parijdagi qarorgohida "Temuriylar davri, fan, madaniyat va maorifning gullab-yashnashi" mavzuida anjuman va unga bag’ishlangan ko’rgazma ochildi. Mamlakatimizda "Temur va temuriylar" muzeyi, Amir Temur nomi berilgan bog’lar, ko’chalar barpo etildi.

Islom olamining allomasi Iso at-Termiziyning 1200 yilligi, Mahmud az-Zamahshariyning 920 yilligi, Najmiddin Kubroning 850 yilligi, Bohovuddin Naqshbandiyning 675 yilligi keng ko’lamda nishonlandi. Ularning boy asarlari nashrdan chiqarildi. Barcha viloyatlar va shaharlarda har yili Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab, Ogahiylarga bag’ishlanib kechalar o’tkazildi, Jaloliddin Manguberdining 800 yillik tavalludiga, "Alpomish" dostoni yaratilishining 1000 yilligiga bag’ishlangan turli kechalar, bahslar tashkil etildi.

Ma'naviy hayotni takomillashtirish maqsadida Imom al-Buxoriyning yubileyiga bag’ishlab, Qur'oni Karimdan keyin ikkinchi o’rinda turadigan "Al-jome' as-sahiyq" (Ishonarli to’plam), "Al-adab al-mufrad" (Adab durdonalari) o’zbek tiliga tarjima qilinib, nashrdan chiqarildi. 1998 yili Imom al-Buxoriy tavalludining 1225 yilligi, Ahmad al-Farg’oniy tavalludining 1200 yilligi jahon miqyosida keng nishonlandi. Respublikada yubileylar munosabati bilan allomalar hayotiga bag’ishlangan ilmiy anjumanlar va badiiy ko’rgazmalar ochildi.

Yurtboshimiz Islom Karimov tashabbusi va bevosita ishtiroki bilan buyuk vatandoshlarimiz fikh ilmining bilimdoni, nomi Sharq va G’arbda mashhur bo’lgan Abul Hasan ibn Abu Bakr ibn Abduljalil al-Farg’oniy al-Marg’inoniy tavalludining 910 yilligi, kalom ilmining asoschisi Imom Abu Mansur al-Moturidiy tavalludining 1130 yilligi butun mamlakatimizda keng nishonlab o’tildi.

Yurtimiz hali ittifoq tarkibida bo’lgan, Kremlning hukmronligi hali kuchini yo’qotmagan bir paytda - 1990 yil iyun oyida Respublika Prezidenti Islom Karimov "Musulmonlarning Saudiya Arabistoniga haj qilishi to’g’risida"gi farmonga imzo chekdi. O’zbekiston hukumatining har tomonlama qo’llab-quvvatlashi bilan 1991 yilda haj qilish baxtiga 350 kishi sazovar bo’lgan bo’lsa, 2001 yili hojilarning soni 3801 kishiga yetdi. Jami mustaqillik yillari haj ibodatini ado etishga muvaffaq bo’lganlarning soni 31.057 kishini tashkil qildi.

1992 yil Prezident farmoni bilan Ramazon va Qurbon Hayit kunlari umumxalq bayrami, deb e'lon qilindi. Xalqimiz asrlar davomida nishonlab kelgan bayramlaridan biri - "Navro’z" umumxalq bayrami sifatida qayta tiklandi.

"Movarounnahr" diniy boshqarmasi faoliyati respublikamiz hayotida o’z o’rnini egalladi. Din inson ruhini poklashi, odamlar o’rtasida mehr-oqibat tuyg’ularini mustahqamlashi, milliy qadriyat va an'analarni asrashga xizmat qilishi bilan jamiyat hayotida muhim o’rin tutib kelgan. O’zbek yurti azaldan qadimiy dinlar rivoj topgan makondir. Hozirgi kunda ko’p millatli O’zbekiston Respublikasida islom dini bilan bir qatorda o’n yettita diniy konfessiyalar yonma-yon yashab kelmoqda.

1995 yili rus pravoslav cherkovi Toshkent va O’rta Osiyo yeparxiyasi tashkil etilganligining 125 yilligi yubileyi, O’zbekiston yevangel-lyuteran jamoasi tashkil etilganining 100 yilligiga bag’ishlangan "Bir osmon ostida" shiori bilan musulmon va xristian dinlari vakillari o’rtasida o’tkazilgan muloqot katta ahamiyat kasb etdi.

Toshkentda 2000 yilning sentyabrida YuNESKO rahnamoligida "Jahon dinlari tinchlik madaniyati yo’lida" mavzuida dinlararo muloqot, xalqaro anjuman bo’lib o’tdi. Unda AQSh, Fransiya, Rossiya, Iroq, Isroil, Hindiston, Xitoy, Vatikan kabi o’tizga yaqin mamlakat, shuningdek, xalqaro diniy muassasalar vakillari qatnashdilar. Anjumanni o’tkazish uchun aynan O’zbekiston tanlangani bejiz emas. Zero, bu o’lkadan dunyoga dong’i ketgan buyuk allomalar, islom olamida katta hurmatga ega bo’lgan buyuk zotlar yetishib chiqqan.

Hozirgi kunda mustaqil O’zbekistonda din va vijdon erkinligi mustahkam qaror topgan va barcha diniy konfessiyalar birgalikda mustahkam tinchlikni saqlash, diniy ekstremizm va xalqaro terrorchilikka qarshi dadil kurash olib bormoqda.

AQSh sobiq davlat sekretari Madlen Olbrayt 2000 yil aprelida Toshkent Sinagogida ibodat qilgandan keyin shunday degan edi: "O’zbekistonda, yana takror aytaman, O’zbekistonda barcha dinlarga bir xil e'tibor berilayotgani, vijdon erkinligi to’la ta'minlanganligi meni juda quvontirdi. Bu jihatdan O’zbekistonni butun dunyoga ibrat qilib ko’rsatsa arziydi".

Istiqlol yo’lida qadam tashlab borayotgan Vatanimizdagi mavjud ma'naviy, madaniy omillariga ahamiyat berish bilan birga maorif, ta'lim-tarbiya ishlariga e'tibor kuchaytirilmoqda. "Ta'lim-tarbiya tizimini o’zgartirmasdan turib, ongni o’zgartirib bo’lmaydi. Ongni, tafakkurni o’zgartirmasdan turib esa, biz ko’zlagan oliy maqsad - ozod va obod jamiyatni barpo etib bo’lmaydi", - deydi I.A. Karimov.

Respublikamizda ta'limning yangi tizimini amalga oshirishda O’zbekiston hukumati tariximizdagi ta'lim jarayonlarini o’rganib chiqib, ta'limni isloh qilish dasturini tayyorladi. Barcha e'tibor ta'lim tizimlarini demokratik va insonparvarlik tamoyillari asosida takomillashtirib, uning moddiy-texnika bazasini zamon va davr talablari darajasiga ko’tarish va O’zbekistonning ma'rifiy salohiyatini kuchaytirishga qaratildi. Shu maqsadda 1992 yil 2 iyul respublikamizda "Ta'lim to’g’risida"gi qonun qabul qilindi.

Ta'limni isloh qilish quyidagi tamoyillar asosida olib boriladi:

-ta'lim tarbiyaning insonparvarligi va demokratiyaviyligi;

-ta'lim tizimining uzluksizligi, izchilligi, ilmiyligi va dunyoviyligi;

-ta'limda umuminsoniy va milliy-madaniy, ma'naviy qadriyatlarning ustuvorligi;

-e'tiqodi, dinidan qat'i nazar, barcha fuqarolar uchun ta'lim olish imkoniyatlari yaratilganligi;

-ta'lim muassasalarining siyosiy partiyalar va harakatlar ta'siridan holiligi.

1993 yil Respublikamiz Prezidenti tomonidan "O’zbekistonda o’quvchi-yoshlarni rag’batlantirish choralari to’g’risida"gi Farmoniga binoan talaba va aspirantlar uchun maxsus stipendiyalar belgilandi. Ular uchun rivojlangan davlatlardagi universitetlarda ta'lim olish, ulardagi ilmiy markazlarda ishlash, malakalarini oshirish uchun sharoitlar yaratib berildi.

O’zbekiston mustaqilligiga erishgan dastlabki kunlardan boshlab eng muhim masalalardan biri eskicha tafakkur, e'tiqodidan qutulgan, istiqlol uchun, o’z ona-yurti uchun xizmat qiladigan kadrlar tayyorlash masalasi bo’ldi. Eski tuzumni asta-sekin tag-tomiri bilan tugatib, batamom yangi, jahonning ilg’or taraqqiy etgan mamlakatlari yo’lidan boradigan haqiqiy demokratik jamiyat qurish endilikda yangicha fikrlaydigan quyidan tortib yuqori toifadagi kadrlarga bog’liq bo’lib qoldi.

Sobiq ittifoqda katta-kichik rahbar xodimlar har xil darajadagi partiya va komsomol maktablarida, kommunistik mafkura targ’ibotchisi va tashviqotchilarini tayyorlaydigan universitet va akademiyalarda tayyorlangan bo’lsa, endilikda bu o’quv yurtlari, tabiiyki, tarix sahnasidan tushib qoldi.

Bozor munosabatlariga asoslangan yangi jamiyatda rahbar kadrlarni tayyorlash maqsadida Prezident qoshidagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti, ayrim vazirliklar qoshida akademiyalar tashkil etilishi katta ahamiyat kasb etadi.

Prezidentimiz respublika va viloyatlarning rahbar xodimlari, huquq organlari rahbarlari bilan uchrashuvlarida hokimiyatlar, huquq organlarining ayrim xodimlari tomonidan tartib-intizomning, qonunchilikning buzilayotgani to’g’risida har gal kuyib-pishib gapiradi va urug’-aymoqchilik, mahalliychilik, nopoklik kabi o’tmish qoldiqdaridan toza, el-yurti va xalqiga halol mehnat qiladigan yosh kadrlarni tayyorlash, ularga yo’l ochib berish zarurligini qayta-qayta takrorlab ko’rsatadi.

O’zbekiston mustaqilligining kelajagi yuqori malakali, ma'rifatli, el-yurtiga sadoqatli mutaxassislarni tayyorlashga bevosita bog’liq. I.A.Karimov muxbirlarning "Sizning siyosatingizda ta'lim-tarbiya masalasiga katta e'tibor berishning sabablari nimada?", deb so’ragan savoliga ongni, tafakkurni o’zgartirmasdan turib yangi jamiyat qurib bo’lmaydi, ong, g’oya, tafakkur ta'lim-tarbiya bilan uzviy bog’liq, bir-birini to’ldiradi, deb javob beradi.

1997 yil 29 avgustda respublika Oliy Majlisining IX sessiyasida I.A.Karimovning "Barkamol avlod - O’zbekiston taraqqiyotining poydevori" ma'ruzasi asosida yangi tahrirda "Ta'lim to’g’risida" qonun va "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" qabul qilindi.

Istiqlol yillarida maktabgacha tarbiya muassasalarida, boshlang’ich sinflarda o’quv-tarbiya ishlariga e'tibor kuchaytirilib, o’rta maxsus va oliy o’quv yurtlari tizimida litseylar, kollejlar, biznes maktablari ochildi, 8 ta institutlar asosida universitetlar tashkil qilindi. 2000 yil boshlariga kelib, mamlakatimizda 61 ta oliy, 258 ta o’rta maxsus o’quv yurtlari, shu jumladan, 75 ta kollejlarda 360 mingdan ortiq talaba bilim olmoqda. Mustaqilligimiz kelajagi yoshlar qo’lida ekan bilimdon, ma'naviyatli, mustaqil fikrlab, mustaqil ish yuritadigan yoshlarni, yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda, jamiyatimizning eng katta boyligi, millatimizning intellektual, aql-zakovat boyligi bo’lmish yigit-qizlarimizni tarbiyalash mamlakatimiz hayotida birinchi darajali vazifa etib qo’yilmoqda.

Bu borada "Ulug’bek" (1993 y), "Umid" (1997 y.) jamg’armalari olib borayotgan ishlar alohida o’rin tutadi. Faqat "Umid" jamg’armasi sinovlarida 1997-1999 yillar mobaynida 5500 nafar yoshlar qatnashib, 658 tasi Prezident grantlariga sazovor bo’ldi. 2000-2001 o’quv yilidagi bu tanlovda 3000 nafar yoshlar bilimi sinovdan o’tkazilib, ulardan 124 nafari xorijiy davlatlarning eng nufuzli o’quv yurtlarida o’qishga muyassar bo’ldi.

Yaqinda o’z faoliyatini boshlagan "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining asosiy maqsad va vazifalari kelajak avlodimiz diliga va ongiga milliy istiqlol g’oyalari va mafkurasini singdirish, aholining aksariyatini tashkil qilgan yigit-qizlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashga qaratilgandir.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturining asosiy tamoyillari aniq belgilab ko’rsatildi:

-uzluksizlik: ta'lim-fan-ishlab chiqarish;

-mutaxassislarga talab istiqbolini o’rganish;

-o’qituvchi va murabbiylarni qayta tayyorlash;

-o’quvchi- yoshlarni Vatanga sadoqat, yuksak axloqli, ma'naviyatli va vijdonli etib tarbiyalash;

-korxonalardan maktab-institutlar bazasini mustahqamlashdan foydalanish;

-chet el sarmoyalaridan foydalanish.

Ta'lim to’g’risidagi yangi qonunga ko’ra, uzluksiz ta'lim bir necha bosqichlarda amalga oshirilishi zarur:

1. Maktabgacha oila va bog’cha tarbiyasi.

2. Boshlang’ich ta'lim 1-4 sinflar.

3. Umumiy ta'lim majburiy bo’lib, 5-9 sinflarda umumiy bilim asoslari, dunyoqarash shakllanadi.

4. Majburiy-ixtiyoriy tusdagi o’rta maxsus bilim va kasb-hunar o’quv yurtlari: 3 yilga mo’ljallangan akademik litseylar, maxsus kasb-hunar kollejlari.

5. Oliy ta'lim: bakalavr - 4 yil, magistratura - 2 yil o’qish muddati, keyinchalik ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish uchun aspirantura - 3 yilga, doktorantura - 2 yil muddatga belgilangan.

Ta'lim-tarbiya, ilm-fan sohasidagi islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarur:

I.1997-2001 yy. o’tish davri.

II.2000-2005 yy. Islohotni keng miqyosda amalga oshirish davri.

III.2005 yildan keyin kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va yanada rivojlantirish davri.

O’tgan qisqa davr ichida "Kadrlar tayyorlashning Milliy dasturini amalga oshirishning birinchi bosqichidagi natijalar ko’zga ko’rinarli darajada bo’ldi.

Mamlakatda sport va jismoniy tarbiya sohasida erishilgan yutuqlarni yanada rivojlantirish yuzasidan Respublika Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 1999 yil 27 maydagi 271-sonli qarori va shu qaror asosida qabul qilingan Davlat Dasturi katta ahamiyatga ega bo’ldi. Dasturga ko’ra ayniqsa, qishloq yoshlari o’rtasida jismoniy tarbiya va sport shaxobchalarini kengaytirib, ularning moddiy-texnika bazalarini kuchaytirish tadbirlari belgilandi. Bunga javoban o’tgan bir yildan ko’proq vaqt ichida qishloq tumanlarida 184 sport-sog’lomlashtirish klublari tashkil qilindi.

2000 yil O’zbekiston Respublikasi sporti tarixida, umuman olganda, muvaffaqiyatli yil bo’ldi. Saralash musobaqalarida g’olib chiqqan 77 sportchimiz 13 sport turi bo’yicha Avstraliyaning Sidney shahrida bo’lib o’tgan XXVII Olimpiada o’yinlarida qatnashishga muyassar bo’ldilar. Olimpiadachilarimiz 1 oltin, 1 kumush va 2 bronza medallarini qo’lga kiritib, 200 mamlakat o’rtasida 41-o’rinni egalladilar. Respublika kurashchilari, bokschilari, tennischilari, dzyudochi va karatechilari mustaqil O’zbekistonimizni butun jahonga tanitmoqda.

Mustaqillik yillarada eng tez rivojlanib borayotgan sport turlaridan biri shaxmatdir. Sobiq sovetlar davrida shaxmat bo’yicha bitta grossmeyster tayyorlangan bo’lsa, endilikda ularning soni 11 nafar bo’ldi. 2000 yili Turkiyada bo’lib o’tgan Jahon shaxmat olimpiadasida hamyurtlarimiz 120 dan ortiq mamlakatlar ichida faxrli 11- o’rinni egalladilar. Respublika chempioni Rustam Qosimjonov o’z taxtasida bronza medaliga ega bo’ldi. 2004 yilda esa Rustam Qosimjonov olamshumul natijaga erishdi, u Jahon chempioni bo’ldi.

Jamiyat taraqqiyotida ro’y berayotgan o’zgarishlarni tushunish, hur fikrlikka intilish, kishilarni istiqlol yo’lidan olib boruvchi g’oyaviy qarashlar hozirgi kunning asosiy vazifalaridan biri bo’lib qolmoqda.

Jamiyatimizda siyosiy mustaqillikka erishib, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy ishlar amalga oshirilayotgan bir vaqtda milliy istiqlol g’oyasi va mafkurasi, yurtboshimiz aytganidek, suv bilan havodek zarurdir, bu siz, ya'ni fikrlash, e'tiqod o’zgarmasdan bozor munosabatlariga o’tish davrida ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy barqarorlikka erishish murakkab vazifadir. I.A.Karimov milliy mustaqillik g’oyasining zarurligi to’g’risida gapirar ekan, "o’zining kelajagini ko’rmoqchi bo’lgan har qanday davlat yoxud jamiyat, albatta, o’z milliy g’oyasiga suyanishi va tayanishi kerak", deb ta'kidlaydi va milliy istiqlol mafkurasining vazifasini ko’rsatib, uning "... asl ma'nosi eskicha aqidalardan holi bo’lgan, mustaqil va yangicha fikrlovchi kishilarni tarbiyalashdan iborat", deydi.

Mustaqillik g’oyasi va mafkurasining xalqimizga to’g’ri yo’l ko’rsatuvchi, uni birlashtiruvchi, buyuk maqsadlar uchun butun kuchlarimizni uyg’unlashtiruvchi ahamiyatini nazarda tutib, Prezident I.A.Karimov mustaqillikning dastlabki davrida, 1993 yil 6 may O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining II chaqiriq XII sessiyasida "Oldimizda turgan eng muhim masala bu milliy istiqlol mafkurasini yaratish va hayotimizga tatbiq etishdir", degan edi. Kishilarimizni qaysi toifa va guruhda bo’lishidan qat’i nazar ma'naviy inqirozdan chiqaradigan yagona milliy g’oya atrofida birlashtiradigan birdan-bir qudratli kuch ana shu milliy mustaqillik mafkurasidir.

Yagona maqsad, yagona g’oya bo’lmasa jamiyat inqirozga uchraydi, halok bo’ladi. Buni biz yaqin va olis o’tmishdagi tariximizdan bilamiz. Milliy istiqlol g’oyasi kelajak maqsadni ifodalaydigan xalqimizning ming yillik tarixini buyuk kelajak bilan bog’laydigan, ana shu yuksak maqsad yo’lida 120 dan ortiq millatlar va elatlarni, barcha kishilarimizni birlashtiruvchi bayroq vazifasini bajaradi.

Mustaqil O’zbekiston tarixi milliy istiqlol g’oyasining tarixidir. I.A. Karimov: "o’zining hayotini, oldiga qo’ygan maqsadlarini aniq tasavvur qila oladigan, o’z kelajagi haqida qayg’uradigan millat hech bir davrda milliy g’oya va milliy mafkurasiz yashamagan va yashay olmaydi", - deydi.

Milliy istiqlol g’oyasi O’zbekiston Respublikasining ko’p millatli omilini saqlab qolishi va uni rivojlantirishdek buyuk maqsadni o’zining adolatli, insonparvar huquqiy jamiyat qurish yo’lidagi ustuvor yo’nalish, deb qaraydi."O’zbekiston - Vatanim manim" g’oyasi barcha O’zbekistonliklarning dilidan o’rin olgan. Bu fikrlarning tasdig’ini "Ijtimoiy fikr" markazi tomonidan 1999 yilning iyun oyida o’tkazilgan sotsiologik tadqiqotlarning natijasida ko’rish mumkin. Qoraqalpog’iston Respublikasi, Samarqand, Toshkent, Farg’ona viloyatlari va Toshkent shahrida 1350 respondentlar ishtirokida o’tkazilgan tadqiqotda o’zbeklardan tashqari tojik, qozoq, tatar, qirg’iz, rus, ukrain, belorus millatlari vakillari O’zbekistonda millatlararo va fuqarolik barqarorlikning sabablari nimada, degan savolga yakdillik bilan quyidagicha javob berdilar: 59,5 foizi Respublika Prezidenti I.Karimovning oqilona siyosati, 31,3 foiz - davlatning oddiy xalq to’g’risidagi g’amxo’rligi, 22 foiz – o’zbek xalqining bag’rikengligi, 15,3 foiz iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy hayotda barqarorlik.
tải về 32.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương